О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

217/04.04.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на … .04.2019г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                      МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.М. в.ч.гр.д.№107/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.248 от ГПК.Образувано по подадена от В.А.М. и М.С.М., двамата чрез процесуалните им представители адв.К.Р. и адв.Н.И, молба вх.№1613/15.03.2019г. за изме -нение на определение №148/06.03.2019г., постановено по в.ч.гр.д.№107/19г. по опи- са на ВАпС, гр.о., в частта му относно разноските.Претендира се определението в частта му относно разноските да бъде изменено като се присъди на процесуалните представители възнаграждение на осн. чл.38, ал.2, вр. чл.38, ал.1, т.2 от ЗА.

Насрещната страна по молбата КПКОНПИ, въззивник пред ВАпС, в депозирания отговор по молбата в срока по чл.248, ал.2 от ГПК чрез процесуалния представител главен инспектор в ТД на КПКОНПИ Варна А.И. поддържа становище за нейната неоснователност.

Молбата вх.№1613/15.03.2019г. е депозирана в срока по чл.248, ал.1 от ГПК и е допустима.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

С определение №148/06.03.2019г., постановено по в.ч.гр.д.№107/19г. по описа на ВАпС, гр.о., е потвърдено определение №482/11.02.2019г., постановено по гр.д. №2175/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производството по предя -вените от КПКОНПИ против В.А.М. и М.С.М. искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

По подадената от КПКОНПИ частна жалба против цитираното определение на ВОС, инициирала производството пред ВАпС, В.А.М. и М.С.М. са депозирали чрез процесуалния си представител адв.К.Р. в срока по чл.276, ал.1 от ГПК отговор с вх.№6177/26.02.2019г., в който са поддър - жали становище за нейната неоснователност.Молили са атакуваното определение да бъде потвърдено, както и на процесуалния представител да бъде присъдено адв.възнаграждение по чл.38, ал.1, т.2 от ЗА.Представен е списък по чл.80 от ГПК.

В мотивната част на определението си от 06.03.2019г. ВАпС е приел, че неза - висимо от отправената в отговора претенция от въззиваемите за присъждане на възнаграждение по реда на чл.38, ал.2 от ЗА такова възнаграждение не следва да бъде присъждано поради липса на ангажирани в производството доказателства за сключен договор за правна защита и съдействие между въззиваемите и процесу -алния им представител с уредено възнаграждение по този ред.

Предвид произнасянето на ВАпС в определението му от 06.03.2019г. по иска -нето на въззиваемите за присъждане на разноски, съответно оставянето му без уважение, следва да се приеме, че молба вх.№1613/15.03.2019г. съставлява такава за изменение на цитираното определение в частта му за разноските, а не за неговото допълване, доколкото молба за допълване би било налице само, ако съдът изобщо не се е произнесъл по направеното от страната искане, а не и когато не й е присъдил разноски, защото е приел искането й за неоснователно.

Пред ВОС е бил депозиран от ответниците М. чрез процесуалните им представители адв.К.Р. и адв.Н.И. отговор по подадената от КПКОНПИ искова молба, в който е посочено, че се претендират разноски, чиито размер ще бъде уточнен в последното по делото съдебно заседание.Представени са с отговора пълномощни за адв.К.Р., а с молба от 11.01.2019г. е представено пълномощно и за адв.Н.И. от М.М..Впоследствие производството е прекратено от ВОС като недопустимо с определение №482/11.02.2019г., като до постановяването му не е навеждано от ответниците твърдение за осъществявана безплатна правна помощ и правено искане за присъждане на възнаграждение по реда на чл.38, ал.2 от ЗА.

С цитирания отговор на частната жалба е направено искане за присъждане на адв. възнаграждение по реда на чл.38, ал.2, вр. чл.38, ал.1, т.2 от ГПК, но също не са представени доказателства за уговаряне на осъществяване на безплатна правна помощ пред въззивната инстанция.Подобно договаряне не се прюзюмира, а следва да бъде установено от данните по делото.До постановяване на определение № 148/06.03.2019г. от ВАпС такива данни няма, вкл. по делото към този момент /явя -ващ се краен такъв за представяне на доказателства, свързани с разноските/ няма обективирани съвпадащи волеизявления на страните по упълномощителните сдел -ки по цитираните пълномощни, макар и необективирани в договор за правна защита и съдействие между клиента и адвоката, но от които да може да се направи извод за наличието на подобно договаряне.Предвид непредставяне до момента на прик -лючване на производството пред ВАпС на доказателства/не единствено договор, а и други доказателства за наличието на горепосочените съвпадащи волеизявления/ за уговорено между Маринови и процесуалните им представители осъществяване на безплатна правна помощ по чл.38, ал.1, т.2 от ЗА, съответно възнаграждение, което да се претендира по реда на чл.38, ал.2 от ЗА, съдът приема молбата за изменение на определението му в частта за разноските за неоснователна.  

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от В.А.М. и М.С.М., двамата чрез процесуалните им представители адв.К. Р. и адв.Н.И, молба вх.№1613/15.03.2019г. за изменение на определение №148/ 06.03.2019г., постановено по в.ч.гр.д.№107/19г. по описа на ВАпС, гр.о., в частта му относно разноските чрез присъждане на възнаграждение за въззивна инстанция по реда на чл.38, ал.2 от ЗА.

 

Определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: