РЕШЕНИЕ№40

гр.Варна,28.03.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд, гражданско отделение в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА:

        МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М. Славов ч.гр.д.№ 108/18г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалби, подадени от „Предел ойл” ЕООД, гр. Бургас и „Предел” ООД , гр. Бургас срещу решение на № 213/07.12.2017г. по в.гр.д. № 247/17г. на ОС-Шумен, с което са били оставени без уважение жалбите на двете дружества, насочени против разпределение, извършено с разпределителен протокол от 19.07.2017 г. по изп. дело № 20167740400340 по описа на ЧСИ Я. Д., с район на действие – района на ШОС, предявено на 27.07.2017г.

В жалбата на  „Предел ойл” ЕООД, гр. Бургас се излага, че посоченото разпределение е било обжалвано с оплакванията, че от една страна незаконосъобразно на НАП е била разпределена сума /в размер на 46 990.99лв./, а в полза на „Търговска банка Д” АД – че е разпределена сума от 64 361.23 лв. вместо сума от 51 180.82 лв. С разпределението е бил нарушен редът за удовлетворяване на вземанията, тъй като  „Предел ойл” ЕООД, гр. Бургас има вписана привилегия върху разпределяната с посочения протокол сума и след „Търговска банка Д” АД е следвало именно жалбоподателят да бъде удовлетворен, а не НАП. Последният е имал вписан запор върху вземането /имащо за предмет паричното вземане на длъжника от ДФ „Земеделие” и поради това същото е несеквестируемо/, събрано от ЧСИ по изпълнителното дело, а жалбоподателят е имал учреден особен залог върху това вземане. Поради това и дори да се приеме, че на осн. чл. 445, ал. 1 от ГПК несеквестируемостта на това вземане да е отпаднала, то със същото следва да се удовлетворяват привилегированите вземания на кредиторите, а не тези, наложили обезпечителен запор. Дадена е подробна обосновка и защо вземанията на земеделските производители, съставляващи финансова помощ от ЕС, вкл. и тези с източник „Схема за единно плащане на площ” /СЕПП/, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и тези, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, са публично целево финансиране и поради това са несеквестируеми. Счита се, че извършеното разпределение от ЧСИ е незаконосъобразно, както и решението на ШОС, с което същото е потвърдено. Добавено е още, че по тези съображения следва да се приемат за незаконосъобразни и нарушаващи правата на жалбоподателя и предходно извършени разпределения на суми – от 31.03.17г. и от 19.04.17г. Претендира се отмяна на решението и даване на указания за извършване на ново разпределение съобразно приложимите правни норми.

В жалбата на „Предел” ООД, гр. Бургас са изложени идентични съображения за несеквестируемост на разпределената от ЧСИ сума по см. на чл. 444, т. 8 от ГПК вр. чл. 95 от ЗДБРБ за 2016г. – последната разпоредба забранява целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятие /какъвто се явяви този жалбоподател в качеството му на земеделски производител/ и чрез предоставени трансфери на общини за субсидии, компенсации и капиталови трансфери, да се използват за обезпечения и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица. Несеквестируемостта на тези вземания е приета и в решение № 143/25.10.17г. на ВКС по гр.д. № 4666/16г., ІІІ г.о. Поради това се счита, че и извършените преди това разпределения от ЧСИ на 31.03.17г. и на 19.04.17г. на парични суми, получени от длъжника от ДФ „Земеделие”, които са били несеквестируеми, също са незаконосъобразни. Претендира се отмяна на обжалваното решение и даване на указания за начина на извършване на разпределението съобразно приложимите правни норми.

Срещу всяка една от жалбите са депозирани отговори от „Търговска банка Д” АД и от „Каргил България” ЕООД. „Търговска банка Д” АД е изразила становище, че жалбите са допустими, но са неоснователни. Развити са съображения, че разпределените парични средства са били секвестируемо имущество, тъй като не представляват целево предоставени средства от държавния бюджет /и поради това забраната по чл. 95 от ЗДБРБ за 2016г. не ги засяга/, нито попадат в хипотезата на чл. 520, ал. 2 от ГПК – тя касае случаи на изпълнение срещу общини, а не срещу търговски дружества. Счита се, че нормата на чл. 11 от Регламент ЕС 1306/2013г. на ЕП и на Съвета не ограничава получилия по собствената си банкова сметка ***ва от ДФ „Земеделие”, да учредява особени залози върху тях или върху тях да бъде насочено принудително изпълнение. Освен това се поддържа, че вписването на особен залог върху вземане с посочения характер, дори същото да е било несеквестируемо, го прави секвестируемо, и поради това на НАП /вписала запор върху това вземане преди особения залог върху същото в полза на „Предел Ойл” ЕООД/ се дължи част от сумата. Сочи се, че с помощта на изслушаната пред ШОС ССчЕ е установен и размера на вземането на „Търговска банка Д” АД, което му е и разпределено с обжалваното постановление. Претендира се жалбите да бъдат оставени без уважение.

„КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД също е оспорило съображенията на жалбоподателите за несеквестируемост на разпределената сума. Сочи се, че вземането е насочено към вземанията по банковата сметка на длъжника, а не към вземането на последния от ДФ „Земеделие”, поради което и те дори да са имали публичен характер, са го загубили. Освен това плащането от разплащателната агенция е в съответствие с посоченото в чл. 11 от Регламент ЕС 1306/2013г. на ЕП и на Съвета – изцяло и само на бенефициера. Изложени са също съображения, че макар и публични, получаваните от посочените европейски фондове за подпомагане на земеделските производители средства, не са част от републиканския бюджет, чиято структура е определена в чл. 42- чл. 44 от ЗПФ. Счита се, че евентуално следва да се приеме, че несеквестриуемостта е отпаднала на осн. чл. 445, ал. 1 от ГПК с учредения от длъжника особен залог върху тези вземания в полза на присъединения взискател, комуто е разпределена от ЧСИ сума. Сочи се, че нормата на чл. 444 от ГПК се отнася само за длъжници – физически лица. Споделя се изложеното в обжалваното решение относно действието на запора съгласно чл. 452, ал. 1 от ГПК, което води до непротивопоставимост на вписания по-късно особен залог в полза на присъединения взискател „ПРЕДЕЛ ОЙЛ” ЕООД, гр. Бургас. Поради това се счита, че е спазен реда на привилегиите при извършване на разпределението, поради което и се претендира потвърждаване на обжалваното решение.

Останалите насрещни страни /ТД на НАП-Бургас, „ВЕДИ” ЕООД, ЕТ „Здравко Сивов” и „Първа инвестиционна банка” АД/ не са депозирали отговори на подадените жалби.

Жалбите са процесуално допустими - подадени са от страни с правен интерес от обжалването, срещу акт, подлежащ на обжалване, в рамките на указания от съда срок и при наличието на доказателства за надлежна представителна власт. Разгледани по същество обаче жалбите са частично основателни по следните съображения:

            Производството по изп.д. № 20167740400340 по описа на ЧСИ Я. Д. с рег. № 774 на КЧСИ и район на действие – съдебния район на ШОС, е образувано на 25.08.2016г. след прехвърлянето на образуваното преди това на 15.07.2016г. по молбата на „Каргил България” ЕООД, гр. София против „Предел” ООД, гр. Бургас изп.д. № 20168410406697 по описа на ЧСИ Н. М. с рег. № 841 на КЧСИ и район на действие – съдебния район на СГС, за събиране на парично вземане въз основа на изпълнителен лист от 05.07.16г., издаден по ч.гр.д. № 3838/16г. по описа на РС-Бургас /за сумата от 205 982.77 лв. по договор за покупко-продажба, ведно със законната лихва от 01.07.16г. до окончателното изплащане на сумата; за 10 767.80 лв. – неустойка за забава и 9015.02 лв. – разноски пред заповедния съд/.

            На 01.11.16г. и на осн. чл. 458 от ГПК е присъединена Държавата в лицето на ТД на НАП-Бургас с вземания за 169 811.60 лв., съгласно удостоверение от 28.10.2016г. /т. І, л. 127/. Видно от удостоверението, издадено от ЦРОЗ, че по партидата на длъжника „Предел” ООД са вписани на 22.12.16г. и на 24.03.17г. запори в полза на ТД на НАП-Бургас върху вземанията на длъжника по банковите му сметки в „Търговска банка Д” АД, в „Централна кооперативна банка” АД и в „Райфайзенбанк” АД /т. ІІ, л. 781-гръб/. Въз основа на издаденото от ТД на НАП Бургас удостоверение, получено по изпълнителното дело на 06.07.17г. /т. ІІ, л. 862-865/, ЧСИ е актуализирал вземането на НАП към длъжника „Предел” ООД – в размер на общо 439 678.91 лв.

            „Търговска банка Д” АД е уведомила ЧСИ Д. на 28.11.16г., че в полза на банката има учреден от длъжника особен залог /с договор за особен залог на вземания № 2529.0616-А1/04.07.16г. – т. І, л. 284-286/ върху негови вземания по банкови сметки в същата банка, представяйки и заявление за вписване на особен залог № 2016070601620 – т. І, л. 214-215. В заявлението за вписване е отразено, че „Предел” ООД е учредило залог в полза на „Търговска банка Д” АД върху: 1/всички свои настоящи и бъдещи вземания от ДФ „Земеделие” в размер на не по-малко от 284 322.45 лв., представляващи очакваните от РА към ДФ „Земеделие” субсидии за подпомагане за Кампания 2016г. въз основа на подадено на 11.04.16 във фонда заявление за подпомагане с вх. рег. № 18220849 и УРН 184710; 2/ всички настоящи и бъдещи вземания на залогодателя от ДФ „Земеделие”, представляващи очакваните субсидии за подпомагане на земеделските кампании по схемите, подкрепяни и изплащани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието /ЕФГЗ/, от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ и от държавния бюджет (ДБ) за периода от 2015г.-2020г. вкл.; 3/ всички настоящи и бъдещи вземания по сметка на кредитополучателя с посочен IBAN, ***, по която ще постъпват заложените вземания, както и залог върху всички настоящи и бъдещи вземания по всички други банкови сметки на кредитополучателя, които са открити или ще бъдат открити в Банката.

            Видно от издаденото удостоверение от ЦРОЗ, че по партидата на длъжника „Предел” ООД по този договор за особен залог е вписано и пристъпване към изпълнение от „Търговска банка Д” АД на 22.12.16г. /т. ІІ, л. 781, т. 26/. За предприетото и вписано пристъпване към изпълнение по реда на чл. 32 от ЗОЗ за сумата от 176 878.28лв. банката е уведомила ЧСИ Д. по изпълнителното дело на 28.12.16г. /т. І, л. 282-283/.

            На 20.12.16г. е извършено разпределение на постъпила сума в размер на 13 343.41 лв. /чрез запора по банковата сметка в „Търговска банка Д” АД/ като са погасени частично суми за такси към ЧСИ, по вземанията на първоначалния взискател и за вземания в полза на ТД на НАП /т. І, л. 241/. Това разпределение частично е отменено с решение № 46/01.03.17г. по в.гр.д. № 42/17г. на ШОС  и е преразпределена част от сумата в полза на заложния кредитор „Търговска банка Д” АД /т. ІІ, л. 632-633/.

             На 23.01.17г. е подадена молба от „Ти Би Ай Банк” ЕАД в качеството му на ипотекарен кредитор на длъжника, върху чиито имоти е насочено изпълнението, с посочени парични вземания по договор за кредит  - т. І, л. 322-323.

            На 27.02.17г. е подадена молба от ЕТ „Здравко Сивов”, гр. Карнобат за присъединяване като взискател и на 31.03.17г. след заплащане на съответната такса, същият е присъединен за посочените в удостоверението на ЧСИ И. Б., ОС-Бургас парични вземания /т. ІІ, л. 406-407, 449/.

            На 31.03.17г. е изготвен нов протокол за разпределение на събрана сума чрез запор на банковата сметка на длъжника в размер на 176 878.28 лв. /т. ІІ, л. 448/.

            На същата дата 31.03.17г. е образувано изп.д. № 20177740400108 по описа на ЧСИ Я. Д. по молбата на „Търговска банка Д” АД против „Предел” ООД и още 5 длъжници за събиране на парични вземания по договор за кредит от 23.05.14г. и договор за поръчителство от 04.07.16г. въз основа на изпълнителен лист от 21.03.17г. Това дело е присъединено към настоящото изп.д. № 20167740400340 по описа на ЧСИ Я. Д..

            С документ от 31.03.17г. /т. ІІ, л. 457-459/ „Предел Ойл” ЕООД е уведомило ЧСИ Д. по настоящото изпълнително дело, че на 24.03.17г. е вписан особен залог в полза на това дружество върху всички настоящи и бъдещи вземания на залогодателя – „Предел” ООД от ДФ „Земеделие”, които са подробно регламентирани в ЗПЗП и съответните подзаконови нормативни актове, с индивидуализирани УРН и УИН въз основа на подадено на 11.04.16г. в ДФ „Земеделие” заявление за подпомагане с вх. № 18220849 и УРН 184710. Особения залог е вписан въз основа на договор за паричен заем № 7/16.03.17г. за сумата от 110 000 лв. и въз основа на договор за залог на вземане /приложен в т. ІІ, л. 762-763/. На 21.04.17г. е вписано в ЦРОЗ заявлението на „Предел Ойл” ЕООД за пристъпване към изпълнение върху цялото вземане от „Предел” ООД в размер на 110 000 лв. Длъжникът е уведомен от заложния кредитор за пристъпването към изпълнението на 02.05.17г. /т. ІІ, л. 655-656 и л. 729/. Със заявление от 07.06.17г. „Предел Ойл” ЕООД е уведомило и ЧСИ по настоящото изпълнително дело за пристъпването към изпълнение на особения залог върху вземанията на залогодателя от ДФ „Земеделие” и на осн. чл. 37 от ЗОЗ вр. чл. 18, ал. 4 от ЗЧСИ е възложил на ЧСИ събирането на вземането /т. ІІ, л. 755-756/.

            На 11.04.17г. и въз основа на подадената на 05.04.17г. молба, е присъединено като взискател по изпълнителното дело и „Веди” ЕООД, гр. Бургас въз основа на вземанията си по изпълнителен лист от 31.03.17г. срещу „Предел” ООД по договор за спогодба с нотариална заверка на подписите от 17.03.17г. за сумата от 300 000 лв., сумата от 8 050.69 лв. лихви за посочен период върху главницата, сумата от 50 000 лв. – неустойка, както и разноските по делото /т. ІІ, л. 472-475, л. 489/.

            На 19.04.17г. е съставен нов протокол за разпределение на новопостъпила сума от запора на банкова сметка ***.37 лв. /т. ІІ, л. 629/.

            С молба от 13.07.17г. „Търговска банка Д” АД е уведомила ЧСИ по изпълнителното дело относно актуалния размер на вземането на банката против длъжника „Предел” ООД по Договора за земеделски кредит срещу субсидии № 2529.0616/04.07.16г. – присъдена главница от 60 540.84 лв., разноски за депозитар от 125 лв. и законна лихва до 09.07.17г. в размер на 3 535.63 лв. – общо 64 201.47 лв.

            Видно от представеното заверено от страната копие на регистрационна карта, издадена на 23.02.2012г. от Обл. дирекция „Земеделие”-Бургас /л. 6 от делото на ШОС/, че „Предел” ООД е регистрирано като земеделски производители и до 2017г. вкл. същото е заверявало регистрацията си на това качество. От подаденото на 19.05.16г. заявление за подпомагане 2016г. УРН 184710 от „Предел” ООД до ДФ „Земеделие” се установява, че същото е кандидатствало по следните схеми и мерки за подпомагане: Схема за единно плащане на площ /СЕПП/, Схема за преразпределително плащане /СПП/ и Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания /ЗДП/ - л. 7-17 от делото на ШОС.  

            Видно от представените в т. ІІІ, л. 900-901 и л. 903 информации за счетоводни документи, че по откритата в „Търговска банка Д” АД банкова сметка *** „Предел” ООД са извършени преводи на суми от ДФ „Земеделие”, както следва: на 05.05.17г. в размер на 110 800.09лв. с основание „зелени 2016”; на 19.06.17г. в размер на 1938.07лв. с основание „зелени 2016” и на 29.06.17г. в размер на 2377.33лв. с основание „СЕПП 2016”. Общата сума възлиза в размер на 115 115.49 лв.

            В процесния Протокол за разпределение от 19.07.2017г. е обективирано извършеното от ЧСИ разпределение на така постъпилите суми, но в общ размер от 115 087.49 лв., както следва:

            В т. І са посочени взискателите и техните вземания по изпълнителното дело с лихви, разноски и т. 26 от ТТР към ЗЧСИ /в общо 7 точки/. За взискателя НАП-Бургас е отразено вземане от 454 095.21 лв., от които 439 678 лв. материален интерес и 14 416.30 лв. – такса по т. 26 от ТТР към ЗЧСИ и с вписан запор на 22.12.16 в ЦРОЗ върху банковата сметка, от която постъпват сумите. За взискателя „Търговска банка Д” АД е отразено, че то е кредитор с вписан договор за особен залог и вписано пристъпване към изпълнение с остатък на вземането само относно вписания залог в размер на 66 268.15лв., от които 64 236.23 лв. материален интерес и 2031.92 лв. – такса по т. 26 от ТТР към ЗЧСИ. За взискателя „Предел ойл” ЕООД е посочено, че е заложен кредитор с вписан особен залог на 24.03.17г. в ЦРОЗ с вземане от 118 944.52 лв., от които 112 383.33 лв. – материален интерес и 6 561.19 лв. – такса по т. 26 от ТТР към ЗЧСИ. Останалите взискатели са с посочени размери на вземанията, но без отразени права на предпочтително удовлетворение спрямо разпределяната сума.

            В т. ІІ ЧСИ е посочил, че от постъпилата сума се удържа 162.60 лв. – такси по т. 31, т. 13, т. 4 от ТТР към ЗЧСИ за изготвяне и предявяване на разпределение, банкови комисионни и изпращане на съобщения и сумата от 3 572.67 лв. с ДДС – т. 26 от ТТР към ЗЧСИ върху частично постъпилата сума.

            В т. ІІІ е отразено, че направени разноски, които следва да се разпределят по чл. 136, ал. 1, т. 1 от ЗЗД между взискателите няма, тъй като разноските на първоначалния взискател „Каргил България” ЕООД са включени в разпределение от 20.12.16г.

            В т. ІV е посочено, че на осн. чл. 136, ал. 1, т. 3 от ЗЗД на „Търговска банка Д” АД – първи заложен кредитор следва да се изплати сумата от 64 361.23 лв., а в т. V е посочено, че на осн. чл. 136, ал. 1, т. 6 от ЗЗД на НАП-Бургас следва да се изплати сумата от 46 990.99 лв.

            На първо място следва да се отбележи, че всяко отделно разпределение на отделно събрана парична сума по изпълнителното дело от вземане на длъжника към трети лица, подлежи на самостоятелно обжалване. Това е така, защото всяко парично плащане може да е извършено от третото лице на отделно основание, в различен размер и с него да се удовлетворяват различни взискатели и за различни техни вземания и до различни размери. Поради това и липсата на релевирани от длъжника възражения относно несеквестриуемостта на предходно разпределените по това изпълнително дело парични суми от вземанията му към ДФ „Земеделие”, извършени като плащания по посочените схеми за подпомагане на земеделските производители от фондовете на ЕС, не преклудират възможността за релевиране на това възражение за несеквестируемост при обжалване последното извършено разпределение. Това обаче също означава, че такова възражение не може да бъде разгледано в настоящото производство по отношение на вече извършените и влезли в сила разпределения на други парични средства със същия източник /както се сочи в жалбите до настоящата инстанция/.

            Настоящият състав на съда споделя разбирането, че макар и плащанията от ДФ „Земеделие”, извършвани по посочените схеми за подпомагане на земеделските производители от фондовете на ЕС, да са публични /така чл. 17а от ЗПЗП/, то същите не са част от държавния бюджет на страната ни /неговата структура е определена в чл. 42-44 от ЗПФ/. Въпреки това обаче, изхождайки от уредбата на финансовите средства, предоставяни в изпълнение на реализирането на общата селскостопанска политика на ЕС  /като начин на предоставяне, субекти и органи, мониторинг и контрол/ - Регламент /ЕС/ № 1360/2013 на ЕП и на Съвета от 17.12.13г., следва да се приеме, че те се подчиняват на същия режим като средствата от държавния бюджет. Аргументите, които и настоящият състав на съда споделя, са изложени в Решение № 143/25.10.2017г. по гр.д. № 4666/2016г. на ВКС, ІІІ г.о., съставляващо задължителна съдебна практика - правото на финансова помощ от ЕС се предоставя с оглед качеството и личността на земеделския производител, когато са изпълнени определени изисквания, има предназначението да служи за реализиране целите и политиките на ЕС, за съблюдаване на изпълнението им и за опазване финансовите интереси на ЕС се осъществява мониторинг и оценка, плащането се извършва в пълен размер, в определен срок и се оповестява. Бенефициер на това плащане е земеделският стопанин, а ДФ Земеделие е акредитирана разплащателна агенция. Разпоредбите са императивни, по положителен начин овластяват бенефициера да получи пълния размер на публичното целево финансиране /чл. 11 от Регламента/. Поради това, като целево предоставени, те са обект на специален режим и са несеквестируеми.

            От горната несеквестируемост /която е относителна, а не абсолютна/ обаче не може да се ползва длъжникът относно вземането си, върху което е учредил особен залог, когато взискател е заложният кредитор  - по арг. от чл. 445, ал. 1 от ГПК. Поради това и в настоящия случай „Търговска банка Д” АД има правото да получи парични суми с източник от субсидии за подпомагане на длъжника като земеделски производител, получени от ДФ „Земеделие”, за удовлетворяване на вземането си, тъй като върху тези вземания длъжникът е учредил особен залог. Разпределената на този взискател с процесния протокол за разпределение от 19.07.17г. парична сума е в размер на 64 361.23 лв. – с 11.22 лв. по-малко от дължимата му сума /така съобразно заключението на ССчЕ, изслушано пред ШОС, което настоящия съд изцяло кредитира като компетентно и обективно дадено/. Жалбата на „Предел ойл” ЕООД в тази насока е неоснователна.

            С оглед приетото по-горе относно несеквестиреумостта на вземането на длъжника с посочения произход, се налага извода, че ЧСИ в нарушение на реда на привилегиите по чл. 136, ал. 1 от ЗЗД е разпределил остатъка от сумата в размер на 46 990.99 лв. на НАП-Бургас. Това е така, защото налагането на запор от НАП върху банковите сметки на „Предел” ООД, за несеквестируемата част от вземанията на длъжника в качеството му на земеделски производител като субсидии от ЕС, не може да произведе действието, регламентирано в нормата на чл. 452, ал. 1 от ГПК. Поради това и учредяването на особен залог върху тези относително несеквестируеми вземания от длъжника в полза на „Предел ойл” ЕООД, е противопоставимо на НАП.

            Поради това и вписалият втори по ред особен залог върху тези вземания взискател „Предел ойл” ЕООД /тъй като не е отречено със сила на пресъдено нещо качеството му на кредитор на длъжника въз основа на посочения договор за паричен заем № 7/16.03.17г./, следва да бъде удовлетворен след първия вписал такъв особен залог върху същите вземания, но в реда по чл. 136, ал. 1, т. 3 от ЗЗД. Неговото вземане надхвърля остатъка от сумата от 46 990.99 лв., поради което и сума в този размер следва да му се разпредели. От разпределението следва да се изключи НАП-Бургас поради недостиг на разпределяната сума.

            Жалбите на длъжника „Предел” ООД и на присъединения взискател „Предел ойл” ЕООД в тази част са основателни и обжалваното решение в тази му част следва да бъде отменено и вместо него да се измени обжалваното разпределение в посочения по-горе смисъл. 

            Страните не са претендирали разноски по делото и такива не следва да се присъждат с настоящия акт.    

Воден от горното, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ решение № 213/07.12.2017г. по в.гр. д. № 247/17г. на ОС-Шумен, в частта му, с която са оставени без уважение жалба вх. № 06830/01.08.17г. от „Предел” ООД, гр. Бургас, ЕИК 102698633 и жалба вх. № 06859/02.08.17г. на „Предел ойл” ЕООД, гр. Бургас, ЕИК 204197789 срещу разпределение, извършено с Протокол за разпределение от 19.07.2017г. по изп.д. № 20167740400340 по описа на ЧСИ Я. Д., с район на действие – района на ШОС, само в частта му, с която в т. V на осн. чл. 136, ал. 1, т. 6 от ЗЗД на НАП-Бургас е предвидено да се изплати сумата от 46 990.99лв., И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ разпределение, извършено с Протокол за разпределение от 19.07.2017г. по изп.д. № 20167740400340 по описа на ЧСИ Я. Д., с район на действие – района на ШОС, само в частта му, с която в т. V на осн. чл. 136, ал. 1, т. 6 от ЗЗД на НАП-Бургас е предвидено да се изплати сумата от 46 990.99лв., И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

СУМАТА от 46 990.99 /четиридесет и шест хиляди деветстотин и деветдесет лева и деветдесет и девет ст./лв. да се изплати на „Предел ойл” ЕООД, гр. Бургас, ЕИК 204197789 на осн. чл. 136, ал. 1, т. 3 от ЗЗД.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 213/07.12.2017г. по в.гр. д. № 247/17г. на ОС-Шумен в останалата му обжалвана част -  с която са оставени без уважение жалба вх. № 06830/01.08.17г. от „Предел” ООД, гр. Бургас, ЕИК 102698633 и жалба вх. № 06859/02.08.17г. на „Предел ойл” ЕООД, гр. Бургас, ЕИК 204197789 срещу разпределение, извършено с Протокол за разпределение от 19.07.2017г. по изп.д. № 20167740400340 по описа на ЧСИ Я. Д., с район на действие – района на ШОС, в частта му, с която в т. ІV е предвидено на „Търговска банка Д” АД, гр. София да се изплати на осн. чл. 136, ал. 1, т. 3 от ЗЗД сумата от 64 361.23 лв.

В останалата част разпределението не е било обжалвано и не се налага да се изменя относно постановеното разпределение на суми по т. ІІ.

Решението е окончателно.                                                                                             

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: