ОПРЕДЕЛЕНИЕ

158

 

_29_.02.2016 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _29_.02. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 109 по описа за 2016 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО две ЧАСТНИ ЖАЛБИ, подадени от Н.Л.А., ЕГН **********, чрез адв. Д., и от А.М.А., ЕГН **********, срещу определение № 3722/28.10.2015 год. на ОС Варна по в.гр.д. 2964/2015 год., с което е прекратено производството по подадени от тях жалби срещу  действията на ЧСИ З. Д. № 808 по изп.д. № 1160/2012, изразяващи се в насочване на изпълнение към несеквестируемо имущество чрез насочване и извършване на принудителни действия – опис на недвижим имот, със следните входящи номера: 13856/12.08.2015 год.; 16524/04.09.2015 г.; 13856/12.08.2015 г.;, подадени от Н.А.; и вх.№№ 13852/12.08.2015 год.; 16528/04.09.2015 г.; 19063/16.09.2015 г. на А.А..

В жалбите се излага, че определението е неправилно и постановено при нарушение на закона. Твърди се, че жалбите до ВОС са допустими, тъй като се атакува подлежащо на обжалване по реда на чл. 435 ГПК действие. Иска се отмяна на прекратителното определение и разглеждане на жалбите по същество.

Препис от жалбите е връчен на насрещната страна –«П. и. б.» АД, гр. София, ЕИК .. Писмено становище не е изразено.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по слединте жалби: Жалба вх. № вх. №13851/12.08.2015г. и идентични по съдържание с нея жалби: жалба с вх. №16528/04.09.2015г., жалба с вх. №19063/16.09.2015г. /жалба с вх. № 26254/31.08.2015г. по описа на ВОС/, подадени от А.А. по и.д. № 20128080401160 по описа на Частен съдебен изпълнител З. Д., per. № 808, район на действие: Окръжен съд -гр. Варна; и жалба с вх. №13856/12.08.2015г., жалба с вх. №16524/04.09.2015г. -идентична по съдържание с жалба вх. №13856/12.08.2015г., подадени от Н.А. по и.д. №20128080401160 по описа на Частен съдебен изпълнител З. Д., per. № 808, район на действие: Окръжен съд - гр. Варна. Жалбите са срещу действията на Частен съдебен изпълнител З.Д. per. № 808 по насочване на изпълнение срещу несеквестируемо имущество чрез насрочване и извършване на принудителни действия - опис на недвижим имот.

В жалбите  се твърди, че ЧСИ е насочил опис на недвижими имоти, без да изследва собствеността им. Твърди се, че е описано жилище, което вероятно е неправилно заснето и нанесено в кадастралната карта. По отношение на жилището не е извършвана промяна на предназначение и съответно няма документ за такава промяна, поради което и отразеното в кадастралната карта е посочено при условията на грешка. Твърди се, че имотите с идентификатори 10135.1507.447.1.2, 10135.1507.447.1.3, 10135.1507.447.1.4 на практика представляват един имот - жилище, което било несеквестируемо. Излагат се доводи, че действието на ЧСИ е незаконосъобразно, необосновано и неправилно, поради което се иска отмяна на насрочения и извършен опис върху посочените  имоти, които според жалбоподателите съставляват единствено несеквестируемо жилище.

Взискателят, „П.” АД е подал писмен отговор със становище за неоснователност на депозираните жалби.

Приложени са и мотиви на ЧСИ във връзка с депозираната жалба.

Подадените жалби срещу опис на недвижим имот от длъжници в изпълнителния процес са недопустими.

Не е налице нито една от лимитативно изброените от закона хипотези, в които жалбата на длъжниците би била допустима по чл. 435, ал.2 и ал.3 от ГПК, в случая твърдението е за обжалване на изпълнително действие, с което се насочва изпълнението върху несеквестируем обект. Описът, обаче, не се приема за същинско изпълнително действие в съдебната практика, а само за подготвително такова и неподлежащо на самостоятелен контрол. 

Съобразно приетото в ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №2/2013 г. от 26.07. 2015 г на ОСГКТ на ВКС в т. 1, отделното обжалване на опис на недвижим имот, преди предприемане на публична продан не е допустимо. По нарушаване на принципа на несеквестируемост при описа съдът ще се произнесе само като част от действията, подготвящи същинското насочване на изпълнението към несеквестируемата вещ, а именно публичната продан. Ако приеме наличието на несеквестируемост, съдът ще отмени всички изпълнителни действия, които нарушават (несъвместими са с) несеквестируемостта и без да е отправено изрично искане за това, включително и описа.

Посочените в депозираната жалба обжалвани действия, с оглед изложеното по - горе, попадат извън обхвата на нормата на чл. 435, ал.2 от ГПК.

Жалбите срещу действията на ЧСИ са били недопустими пред ОС, поради което и жалбите срещу прекратителното определение на ОС са неоснователни и следва да се оставят без уважение.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение  № 3722/28.10.2015 год. на ОС Варна по в.гр.д. 2964/2015 год. в прекратителната му част.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: