ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

181

 

_12_.03. 2015  г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _12_.03. 2015   година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.110 по описа за 2015 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от «МП ОПАЛ» ООД, гр. Варна, ЕИК 813155058, срещу определение № 411/03.02.2015 г. по гр.д. 2439/2014 г. на ОС Варна и разпореждане № 268/12.01.2015 год. по същото дело, с което е оставена без уважение молбата на ищеца за освобождаване от д.т. по реда на чл. 83, ал.2 ГПК, поради липса на средства. Жалбата е бланкетна.

Препис от жалбата не е връчван на насрещната страна, предвид фазата на производството.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искова молба на юридическо лице, което е подало на 05.01.2015 год. молба за освобождаване от д.т. поради липса на средства с представена данъчна декларация и декларация на собственика за семейно и имотно състояние.

С обжалваното разпореждане е оставена без уважение тази молба по чл. 83, ал.2 ГПК.

Доколкото жалбата е бланкетна, съставът на ВапС намира, че не са налице никакви нарушения на императивни правни норми при постановяване на атакувания съдебен акт. Отказът да се освободи от заплащане на такси и разноски ищеца – юридическо лице по реда по чр. 83, ал.2 ГПК следва да се обоснове с текста на законовата разпоредба – там изрично е посочено, че тази възможност е дадена само на физически лица.

Неоснователната молба по чл. 83, ал.2 ГПК следва да се остави без уважение.

Предвид съвпадането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да потвърден. Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 268/12.01.2015 год. по  гр.д. 2439/2014 г. на ОС Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с ЧЖ пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните в приложното поле на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: