О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№145

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на    06.03.2019г.  в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д. в. ч. гр. д. № 110/2019 год. по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Н.В.Д. чрез процесуалния й представител адв. М.Д. *** срещу определение № 203/21.01.2019 год по гр.д. № 270/2015 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без разглеждане молба вх.№ 34213/22.11.2018 год за допълване по реда на чл. 250 от ГПК на решение№ 1624/09.10.2018 год по делото. По съображения, бланкетно изложени, за незаконосъобразност на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по чл. 250 от ГПК.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съгласно чл. 250 ал.1 от ГПК когато съдът не се е произнесъл по цялото искане, страната може да поиска допълване на решението, в едномесечен срок от връчване на решението или от влизането му в сила. Предвиденият в закона срок е преклузивен и пропускането му има за последица недопустимост на молбата.

Постановеното съдебно решение е връчено на страната чрез нейния процесуален представител на 10.10.2018 год и едномесечният срок е изтекъл на 12.11.2018 год – понеделник, следващият присъствен ден след 10.11.2018 год – събота. Молба вх. № 34213/22.11.2018 год, в която наред с другото, е поискано допълване на решението, е изпратена по пощата на 20.11.2018 год, видно от приложения плик на л.51 от в.гр.д. № 109/2019 год на Апелативен съд Варна. Искането е направено след изтичане на преклузивния срок, поради което не подлежи на разглеждане, поради което определението на първоинстанционния съд е правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 203/21.01.2019 год по гр.д. № 270/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., единадесети състав.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при наличие на предпоставките по чл. 280 от ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.