О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 150/15.3.2018г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на петнадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 111 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частни въззивни жалби, подадени от пълномощника на представляващия „Д. 5“ ЕООД и от представляващия „О. А.И.“ ЕООД срещу определение № 38/16.01.2018 г. в частта му, с която е прекратено производството по в.гр.д.№1/2018г. по подадените от дружествата жалби срещу решение №463/18.05.2017г. по гр.д.№3615/2015г. на Районен съд - Добрич в частите, в които са уважени предявените от Р.С.П. и Г.А.П. срещу Пенка П. Атанасова искове за нищожност поради липса на съгласие на упълномощителна сделка с нотариално удостоверяване на подписа №111/11.03.2015г. и с нотариално удостоверено съдържание   №112/11.03.2015г. т.І акт №3 на нотариус с рег.№244 и район на действие ВРС и за недействителност поради сключването му от мним представител на продавачите на договор за продажба по нот.акт №172 т.І рег. №1486 д.№115/2015г.  и на договор за продажба, сключен на 22.04.2015г. с нотариален акт №173 т.І рег. №1487 д.№116/2015г. – двата на нотариус с рег. №177  и район на действие ДРС. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

В подаден писмен отговор пълномощникът на Р.С.П. и Г.А.П. изразява становище за правилност на определението.

Частните жалби са подадени в срок и от надлежни страни и са процесуално допустими. Разгледани по същество, те са неоснователни.

Въззивното производство пред Окръжен съд – Добрич е било образувано по въззивни жалби на „Д. 5“ЕООД – с.Камен, общ.Добричка и „О. А. И.“ЕООД–Пловдив срещу решение №463/18.05.2017г. по гр.д.№3615/2015г. на Добричкия районен съд. За да прекрати частично производството, съдът е приел, че жалбите са частично лишени от правен интерес.

От съдържаните на въззивните жалби се установява, че двете жалби са насочени срещу първоинстанционното решение в частите, в които по предявените от Р.С.П. и Г.А.П. срещу П. П. А.

е признато за установено, че упълномощителна сделка с нотариално удостоверяване на подписа №111/11.03.2015г. и нотариално удостоверено съдържание   №112/11.03.2015г. т.І акт №3 на нотариус с рег.№244 и район на действие ВРС е нищожна на осн.чл.26 ал.2 пр.2 от ЗЗД - поради липса на съгласие и

е признато за установено, че договор продажба, сключен на 22.04.2015г. с нот.акт №172 т.І рег. №1486 д.№115/2015г. и договор за продажба, сключен на 22.04.2015г. с нотариален акт №173 т.І рег. №1487 д.№116/2015г. – двата на нотариус с рег. №177  и район на действие ДРС, с които Р.С.П. и Г.А.П., представлявани от Б.Д. Н. продали на П. П. А., недвижими имоти /подробно описани/ са относително недействителени на осн.чл.42 ал.2 от ЗЗД, поради сключването им за продавачите от пълномощник без представителна власт.

         Правилен е изводът на съда, че постановеното решение има действие между страните по иска.  С първоинстанционното решение в посочените части са уважени искове срещу П. П. А. и само тя има правен интерес от обжалването му като неизгодно за нея. При липса на обжалване, в тези части решението е влязло в сила и обвързва само нея от една страна и ищците  Р.С.П. и Г.А.П. от друга страна.

Правилно въззивното производство е прекратено, поради което обжалваното определението в тази му част следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 38/16.01.2018 г. в частта му, с която е прекратено производството по в.гр.д.№1/2018г. на Окръжен съд – Добрич по подадените от Д. 5“ ЕООД и от представляващия „О. А. И.“ ЕООД въззивни жалби срещу решение №463/18.05.2017г. по гр.д.№3615/2015г. на Районен съд – Добрич.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:         1.                    2.