ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 206

                                     23.03.2015 г.,  гр.Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 23.03.2015 г. в закрито заседание в следния състав:

             Председател: М.Славов

Членове:  М.Дончева

      П. Петрова

 

като разгледа докладваното от с. П. Петрова в.гр.д. № 112 по описа на Апелативен съд Варна за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по в.гр.д. № 112/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по въззивна жалба на Й.Е.Д., подадена чрез адв. Б.Б., против решение от 24.10.2014 г. по гр.д. № 969/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което са отхвърлени предявените срещу Д.Й.П., при условия на евентуалност искове по чл. 124 ГПК вр. чл. 26, ал.2, т.2 за прогласяване нищожността, поради липса на съгласие и евентуално по чл. 26, ал.1 ЗЗД, поради противоречието му с добрите нрави, на действителния, прикрит договор за дарение, сключен между Е. Й. Д. /поч. на 02.04.2003 г. и Д.Й.П., обективиран в нот.акт № 90, том I, рег.№ 995, дело 84/03 г. на нотариус  с рег.№ 193 с район на действие  Варненския районен съд, прикрит с договор за продажба, като симулацията е разкрита с решение № 607/11.06.2008 г. по гр.д. № 720/2007 г. по описа на ВОС, влязло в сила на 10.09.2009 г.

С определение 187 от 13.03.2015 г., делото /в.гр.д. № № 112 /2015 г./, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.04.2015 г.

С разпореждане от 19.03.2015 г. на зам. председателя на Варненския апелативен съд, делото е докладвано за преценка относно наличието на предпоставки за прекратяването му и присъединяване към вече образуваното в.гр.д. № 290/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд, което е било спряно до постановяване на акт по исковете по чл. 26 от ЗЗД.

От служебно извършената справка с материалите по в.гр.д. 290 / 2014 г. по описа на Варненския апелативен съд, се установи, че същото е било образувано по въззивна жалба на Й.Е.Д. срещу решение № 423/19.03.2014 г. по гр.д. № 969/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е отхвърлен предявения срещу Д.Й.П. ревандикационен иск по чл. 108 от ЗС. Едновременно с това е била подадена и частна жалба срещу същото решение, в частта с която производството е било прекратено по исковете по чл.26 от ЗЗД, като по нея е било образувано ч.гр.д. № 291/2014 г. на Варненския апелативен съд. Последното е приключило с определение, с което решението на окръжния съд, в частта на прекратените искове, е било отменено и делото е било върнато на окръжния съд за произнасяне по същество.  Междувременно, в.гр.д. № 290/2014 г. на Варненския апелативен съд, е било спряно до приключване на ч.гр.д. № 291/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд, а след приключването му - с определение № 425/01.07.2014 г. въззивното производство е било спряно до постановяване на съдебен акт по гр. д. №969/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд по иска с правно основание чл.26 от ЗЗД и са били дадени указания делото да се върне на апелативния съд за разглеждане на въззивната жалба и евентуално на новопостъпилите жалби, след постановяване на съответния съдебен акт от окръжния съд. Независимо от това, обаче след връщането на делото в апелативния съд, по въззивната жалба срещу решението на окръжния съд по исковете по чл.26 от ЗЗД, е било образувано ново дело – настоящото в.гр.д. № 112/ 2015 г. на ВнАС,

С оглед гореизложеното и предвид това, че във Варненския апелативен съд е налице по-рано образувано и висящо въззивно производство по жалбата на Й.Е.Д. срещу решение № 423/19.03.2014 г. по гр.д. № 969/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е отхвърлен предявения срещу Д.Й.П. ревандикационен иск по чл. 108 от ЗС и необходимостта от съвместното разглеждане на тази жалба и въззивната жалба на същия /Й.Е.Д./ против решение от 24.10.2014 г., постановено по същото гр.д. № 969/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което са отхвърлени и исковете му по чл. 124 ГПК вр. чл. 26 ЗЗД за прогласяване нищожността на прикрит договор за дарение, настоящото производство следва да бъде прекратено като самостоятелно такива и присъединено за съвместно разглеждане в производството по в.гр.д. № 290/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА  в.гр.д. № 112/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд като отделно производство и ПРИСЪЕДИНЯВА същото към в.гр.д. № 290/2014 г. по описа  на Варненския апелативен съд за съвместно разглеждане по същото и на възивната  жалба на Й.Е.Д.,  против решение от 24.10.2014 г. по гр.д. № 969/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което са отхвърлени исковете за нищожност по чл. 26 от ЗЗД.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: