Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№32

 

гр.Варна,  19.03.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав в закрито заседание на деветнадесети януари, двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова ч.гр.дело № 112/18 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по жалба, подадена от представляващия „С. м.“ ЕООД – Силистра срещу решение № 154/5.12.2017 г. по гр.д.№ 262/17 г. на Окръжен съд – Силистра, с което е потвърдено извършеното на 28.09.17г. по изп.д. №…. по описа на ЧСИ с рег. № …,район на действие – СОС, разпределение на постъпила сума в размер на 62 000 лв. от продажба на недвижим имот – офис 2 – фотосттудио, подробно описан в диспозитива на решението. Оплакванията са за неправлиност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Производството пред Окръжен съд – Силистра е образувано по жалба от „С.м.“  ЕООД гр. Силистра, в качеството му на длъжник по изп.д. № …. на ЧСИ с рег. №…, район на действие – СОС, против извършено на 28.09.17г. разпределение на постъпила сума в размер на 62 000 лв. от продажба на собствен на длъжника недвижим имот с твърдения, че разпределението е извършено неправилно по отношение на Община Силистра, на която предпочтително е разпределена сумата от 2 684, 62 лв.

Установява се от доказателствата по изпълнителното дело, че при извършеното на 28.09.17г. разпределение на постъпилата сума от продажба на недвижим имот, собствен на жалбоподателя, Община Силистра е включена с право на предпочтително удовлетворение на кредиторите по т. III, ред втори от разпределението с вземането си от 2 684,62 лв. – дължим данък за недвижимия имот, предмет на продажбата.

Съдът е съобразил доказателствата по делото, установяващи дължимият данък за имота, предмет на публичната продан, който за периода 2013 г. – 2017 г. е в общ размер на посочената сума и е направил правилен извод, че за разпределените суми от първи до четвърти ред са спазени изискванията на закона и са зачетени привилегиите на съответните взискатели. В чл. 136, ал.1,т.2 ЗЗД са визирани вземанията на държавата за данъци върху определен имот - от стойността на този имот, т.е. зачита се вземането за данък от имота, предмет на проданта, а не от всички имоти, притежавани от длъжника. В случая дължимият данък за процесния имот е именно 2 684, 62 лв., видно от представените Удостоверения от Община Силистра, поради което обжалваното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.   

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                             Р       Е       Ш      И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 154/5.12.2017 г. по гр.д.№ 262/17 г. на Окръжен съд – Силистра.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

 

                                                                   2.