Р Е Ш Е Н И Е

22

гр.Варна, 08 .03.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 08 .03.2019г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№112/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.463, ал.2, вр. чл.274 от ГПК.Образувано по по -дадена от И.С.С. и Р.И.Д. жалба против реше - ние №1978/21.11.2018г., постановено по в.гр.д.№1237/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което е отхвърлена жалбата на И.С.С. и Р.И.Д. с вх.№4036/26.03.2018г. в качеството им на солидарни длъжници по изп.д. №2014 8070400060 на ЧСИ Н. Д., срещу предявеното с протокол от 23.03. 2018г. разпределение на сумата по проданта на собствения на длъжника имот, на -ходящ се в землището на с.Приселци, Община Аврен, представляващ ПИ № 0.181  по ПНИ м.„Крушките“, с площ от 614кв.м., при граници: ПИ №№ 162, 180, 959, 182, както и построената в имота сграда на един етаж с площ от 21кв.м., състояла се в периода от 28.01.2018г. до 28.02.2018г. и закупен от взискателя И.С.Ц., в размер на 14 100 лв., на осн. чл.460 и сл. от ГПК. 

В жалбата се твърди, че решението е неправилно.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се отмени извършеното от ЧСИ разпределение

Въззиваемата И.С.Ц., редовно уведомена, не е  депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№1237/18г. по описа на ВОС е образувано по жалба вх.№4036/26.03.2018г./по описа на ЧСИ/, подадена от И.С.С. и Р.И.Д. против действие на ЧСИ Н. Д., рег.№807, с район на действие ОС-Варна, по изп.дело №20148070400060 - разпределение от 23.03.2018г. на достигната сума при публична продан на недвижим имот, проведена в периода 27.01.2018г.-27.02.2018г.В жалбата се твърди, че разпределението е незаконосъобразно, защото неправилно върху продажната цена на недвижимия имот се начислява от ЧСИ ДДС, доколкото собственикът на имота не е регистриран по ЗДДС, неправилно върху задълженията по изп.дело се начислява ДДС и така е увеличен техният размер, както и неправилно се разпределя сумата от 1 500лв. в полза на взискателя, която сума представлява адв.възнаграждение, без да има по делото влязло в сила постановление за разноските, като възнаграждението съще -временно е прекомерно и следва да бъде редуцирано до сумата от 200лв.Претен -дира се обжалваното действие да бъде отменено.  

Въззиваемата страна И.С.Ц., редовно уведомена, не е подала в срока по чл.436, ал.3 от ГПК писмено възражение по жалбата.

При първоначалното разглеждане на подадената от И.С.С. и Р.И.Д. жалба вх.№4036/26.03.2018г. ВОС с определение № 1658/27.06.2018г., постановено по в.гр.д.№1237/18г., е намерил жалбата за недо -пустима, поради което я е оставил без разглеждане, съответно прекратил производ- ството по делото.Цитираното определение на ВОС е било обжалвано единствено от И.С.С. и по жалбата му е образувано в.ч.гр.д.№461/18г. по описа на ВАпС, гр.о.С определение №555/20.09.2018г., постановено по в.ч.гр.д.№461/18г. по описа на ВАпС, гр.о., е отменено определение №1658/27.06.2018г., постановено по в.гр.д.№1237/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№4036/26.03.2018г. в частта й, подадена от И.С.С. против разпределение от 23.03.2018г. по изп.д.№20148070400060 по описа на ЧСИ Н. Д. като недопустима, и е върнато делото на ОС-Варна за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на И.С.С..Р.И.Д. не е подавала жалба против прекратителното определение на ВОС от 27.06.2018г., предвид което и същото е влязло в сила по отношение жалба вх.№4036/26.03.2018г. в частта й, подадена от Р. И.Д..След връщане на делото от ВАпС на ВОС и въпреки, че производството по жалбата в частта й, подадена от Р.Д., е прекратено с влязло в сила опреде- ление, ВОС с обжалваното решение №1978/21.11.2018г. е разгледал и жалбата в частта й, подадена от Р.Д. и я е оставил без уважение.Така постановеното решение в частта му по отношение на жалба вх.№4036/26.03.2018г. в частта й, подадена от Р.И.Д., е недопустимо, т.к. след прекратяване на производството в тази му част с влязло в сила на 16.08.2018г. определение съдът не е бил вече сезиран с подобна жалба, поради което и следва да бъде обезси - лено в посочената част.  

Цитираното изп.дело е образувано на 20.02.2014г. въз основа на три изпълни -телни листа, издадени съответно по ч.гр.д.№1306/14г. по описа на ВРС, VІІІ състав, по ч.гр.д.№1307/14г. по описа на ВРС, ХХХ състав и по ч.гр.д.№1308/14г. по описа на ВРС, ХХХІ състав, с всеки от които И.С.С. и Р.И.Д. са осъдени да заплатят солидарно на И.С.Ц. сумите от по 5 000 евро, дължими по договори за заем, ведно със законната лихва върху главниците, както и сумите от по 846лв., представляващи разноски.ПДИ до длъжни- ците са връчени на 27.02.2014г.

След влизане в сила на 07.02.2017г. на решение №3064/26.07.2016г., постано - вено по гр.д.№2545/14г. по опис на ВРС, ІХ състав, по предявен от И. С.Ц. против И.С.С. и С. Г. Г. иск с пр.осн. чл.135 от ЗЗД за обявяване за относително недействителен по отношение на И.Ц. на договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№46/13г., сключен между И.С. и С.Г., с предмет недвижим имот находящ се в землището на с.Приселци, Община Аврен, представляващ ПИ №181 по КП на м.”Крушките”, ведно с изградената в него сграда, взискателят е насочил принудителното изпъл -нение и върху него.Вписана е възбрана на 16.05.2017г.Опис е извършен на 22.05. 2017г.Насрочена е и извършена публична продан за периода 27.01.2018г.-27.02. 2018г. при начална тръжна цена от 14 026лв., на която с протокол от 01.03.2018г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения за купувач на имота е обявена взискателката и единствен участник в проданта И.С.Ц. за предложената от нея цена от 14 100лв.Изготвено е на 23.03.2018г. предварително разпределение по чл.495 от ГПК.

По изп.дело няма присъединени взискатели по реда на чл.456, на чл.458 и на чл.459 от ГПК, както и за продадения недвижимия имот няма неплатени местни данъци.

ЧСИ е разпределил сумата от 14 100лв., както следва: 1/ с привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД - разноски по изп. дело в размер на 4 273, 80лв., от които 1 624лв. авансово платени от взискателя и 2 649, 80лв. неплатени дължими от взискателя, но за сметка на длъжника пропорционални и обикновени такси по ТТРЗЧСИ/вкл. такса по чл.26 от ТТРЗЧСИ/; 2/ при липса на други привилегии по чл.136 от ЗЗД останалата сума се следва на хирографарния кредитор И.Ц..На последната се възлага недвижимия имот срещу вземането й за разноски от 1 624лв., ползващо се привилегия, и вземането й по трите изп.листа до размера от 9 826, 20лв., а същата като взискател купувач и хирографарен кредитор за вземанията си по изп.листи следва да преведе в срока по чл.495 от ГПК по сметка на ЧСИ горепосочената сума от 2 649, 80лв. - неплатени дължими от взискателя, но за сметка на длъжника про -порционални и обикновени такси по ТТРЗЧСИ.

Възраженията на длъжника И.С. по разпределението касаят неправилното според него определяне на размера на дължимите суми, представляващи такси и разноски по ТТРЗЧСИ с включване на ДДС, неправилното посочване, че тръжната цена е с ДДС, неправилно включване на ДДС към задълженията по изп.дело и неправилното включване в разпределението на сумата от 1500лв., съставляваща част от сумата от 1 624лв., разпределена с първа привилегия на взискателя И. Ц..

При определяне на дължимите такси и разноски по ТТРЗЧСИ ЧСИ е включил в сумите по тарифата и ДДС, т.к. е лице, регистрирано по ЗДДС и съответно като доставчик по облагаема услуга е длъжен да начислява ДДС.В обжалваното разпре -деление е посочено, че тръжната сума от 14 100лв. е с включен ДДС.Това е цената, предложена от взискателя наддавач при участието му публичната продан, за която същият е обявен за купувач на недвижимия имот, която публична продан е била обявена с начална тръжна цена от 14 026лв./този цена ЧСИ е определил за начална тръжна цена след изготвяне на оценка от в.л.Ш.Хаджиева от 15.01.2018г., съгласно която пазарната стойност на недвижимия имот към посочената дата въз -лиза на 14 026лв./.Длъжникът, собственик на недвижимия имот, не е лице, регис -трирано по ЗДДС, нито продажбата на ПИ и не нова сграда е облагаема сделка.От достигнатата при проданта цена не е отчисляван ДДС, съответно изпълнявана процедурата по чл.131 от ЗДДС поради липса на предвидените в цитираната норма предпоставки, поради което е ирелевантно за правилността на разпределението, че ЧСИ е посочил в протокола, че цената е с включен ДДС след като такъв не е бил начисляван.Ирелевантно е и обстоятелството, че в протокола ЧСИ е посочил, че сумите, дължими от длъжниците по трите изп.листа към датата на разпределението са с включен ДДС.Видно е, че в общата сума от 40 111, 83лв. са включени единствено главниците по трите ИЛ, законната лихва по всяка от тях и разноските по ИЛ, като не е начисляван и включван отделно ДДС върху тези суми.Сумата от 1500лв., включена в заплатените от взискателя разноски по изп.дело от общо 1624 лв./разликата от 124лв. е възнаграждение за в.л./, представлява възнаграждение за процесуалния представител на взискателката съгласно договор за правна защита и съдействие от 20.02.2014г., заплатено в брой според цитирания договор, което е претендирано с молбата за образуване на изп.дело.За приемането на сумата от 1 500лв. от ЧСИ за събиране като сторени от взискателя разноски по изп.дело длъжниците са били уведомени с връчените им надлежно на 27.02.2014г. ПДИ.Не са обжалвали акта на ЧСИ за разноските - т.2 от ТР №3/2015 от 10.07.2017г. на ОСГТК на ВКС в срок, поради което и не могат към датата на разпределението от 2018г. да правят възражение относно неговата прекомерност.

По изложените съображения съдът приема, че направените от длъжника И. С. възражения по направеното от ЧСИ разпределение по реда на чл.495 от ГПК са неоснователни, предвид което подадената от същия жалба се явява неоснователна.Решението на ВОС в частта му, с която подадената от И.С. жалба е оставена без уважение, като правилно следва да потвърдено.    

  Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОБЕЗСИЛВА решение №1978/21.11.2018г., постановено по в.гр.д.№1237/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е отхвърлена жалба с вх.№4036/26.03. 2018г., в частта й, подадена от Р.И.Д. в качеството й на солидарен длъжник по изп.д. №20148070400060 на ЧСИ Н. Д., срещу предявеното с протокол от 23.03.2018г. разпределение на сумата по проданта на собствения на длъжника имот, находящ се в землището на с.Приселци, Община Аврен, представляващ ПИ № 0.181  по ПНИ м. „Крушките“, с площ от 614кв.м., при граници: ПИ №№ 162, 180, 959, 182, както и построената в имота сграда на един етаж с площ от 21кв.м., състояла се в периода от 28.01.2018г. до 28.02.2018г. и закупен от взискателя И.С.Ц., в размер на 14 100 лв., на осн. чл.460 и сл. от ГПК. 

ПОТВЪРЖДАВА решение №1978/21.11.2018г., постановено по в.гр.д.№1237/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е отхвърлена жалба с вх.№4036/26.03. 2018г. в частта й, подадена от И.С.С. в качеството му на солидарен длъжник по изп.д. №20148070400060 на ЧСИ Н. Д., срещу предяве -ното с протокол от 23.03.2018г. разпределение на сумата по проданта на собстве -ния на длъжника имот, находящ се в землището на с.Приселци, Община Аврен, представляващ ПИ № 0.181  по ПНИ м. „Крушките“, с площ от 614кв.м., при граници: ПИ №№ 162, 180, 959, 182, както и построената в имота сграда на един етаж с площ от 21кв.м., състояла се в периода от 28.01.2018г. до 28.02.2018г. и закупен от взискателя И.С.Ц., в размер на 14 100 лв., на осн. чл.460 и сл. от ГПК. 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: