ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№167/13.03.2019г.

 

гр.Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                              РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                             

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно ч. гр. дело № 115/2019г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Юробанк България“ АД, чрез  адв.В. против разпореждане № 8144/29.11.2018г. на ОС – Варна, постановено по в.гр.д. № 2525/2018г., с което е върната като недопустима депозираната от жалбоподателя частна жалба с вх.№ 34594/26.11.2018г. срещу определение за спиране на производството по изп.д. № 3191/2012г. на ЧСИ Ст. Д., на основание чл.438 ГПК.

В жалбата се излагат доводи за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното разпореждане. Твърди се, че определението за спиране на изпълнителното дело временно прегражда развитието на изпълнителното производство, поради което и има правен интерес от неговото обжалване. Излагат се подробни съображения по законосъобразността и на самото определение за спиране. Иска се от настоящата инстанция да отмени атакувания съдебен акт, ведно с произтичащите от това правни последици.

В срока по чл.276 ГПК е постъпил писмен отговор от насрещната страна – „Т.“ ООД и Я.П., с който частната жалба се оспорва като неоснователна. Считат, че разпореждането за връщане на депозираната от жалбоподателя частна жалба е правилно и законосъобразно.

Частната жалба е депозирана в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. По същество същата е неоснователна по следните съображения:

            Производството по в.гр.д. № 2525/2018г. е образувано по жалби на „Т.“ ООД и Я.П. с правно основание чл.435 ГПК, в качеството им на длъжници по изп.д. № 3191/2012г. на ЧСИ Ст. Д.. На основание чл.438 ГПК, с определение от 12.11.2018г. окръжният съд е спрял производството по изпълнителното дело до произнасянето му с влязъл в сила акт. Срещу това определение настоящият жалбоподател е депозирал частна жалба, вх.№ 34594/26.11.2018г., която жалба е върната с обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане поради това, че определението за спиране по чл.438 ГПК не подлежи на обжалване.

Този извод на въззивния съд е правилен и законосъобразен.

Съгласно изричната разпоредба на чл.274 ГПК на обжалване подлежат определенията, преграждащи по-нататъшното развитие на делото, както и тези, за които това е изрично предвидено. В настоящия случай нито една от тези две хипотези не е налице.

Спирането на изпълнителното производство в хипотезата на чл.438 ГПК не прегражда развитието на делото, образувано пред съда, нито пък е предвидена неговата изрична обжалваемост. Възможността за спиране на изпълнителното производство е  част от предвидената в закона защита срещу изпълнението чрез жалба срещу действията на съдебния изпълнител – чл. 435438 ГПК, поради което и произнасянето по чл.438 ГПК следва съдопроизводствения ред на производството по обжалване на действията на съдебния изпълнител.

Съгласно разпоредбата на чл. 437, ал. 4, изр. 2 ГПК решението на окръжния съд по подлежащите на обжалване изпълнителни действия е окончателно. Поради това и актът, с който този съд се произнася по искането за спиране на изпълнението на основание чл. 438 ГПК не подлежи на обжалване. Депозираната срещу този акт частна жалба ще е недопустима и като такава подлежи на връщане.

Ето защо, като е направил същите правни изводи ОС – Варна е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Изложените от жалбоподателя доводи относно липсата на предпоставки за спиране поради недопустимост на жалбите по чл.435 ГПК са изцяло неотносими към предмета на настоящото обжалване, поради което и не се обсъждат от съда.

Водим от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПОТВЪРЖДАВА  разпореждане № 8144/29.11.2018г. на ОС – Варна, постановено по в.гр.д. № 2525/2018г., с което е върната като недопустима депозираната от жалбоподателя частна жалба с вх.№ 34594/26.11.2018г.  срещу определение за спиране на производството по изп.д. № 3191/2012г. на ЧСИ Ст. Д., на основание чл.438 ГПК.

 

            Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                          2.