ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

175

гр. Варна, 09 …03.2015 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на девети март 2015 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

           Петя П.

Като разгледа докладваното от съдия П.П. ч.гр.д. № 116 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.3 ГПК и е образувано след отводи  на съдиите от всички районни съдилища от района на окръжен съд Силистра и от района на окръжен съд Разград.

Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал.3 от ГПК, ако поради отстраняване на съдии разглеждането на делото в съответния съд е невъзможно, горестоящият съд постановява изпращането му за разглеждане в друг равен съд.

Доколкото е налице невъзможност за разглеждане на делото, образувано от искова молба на Н.М.Н., подадена чрез адв. Н.М., против Агенцията по вписванията гр.София, С.Р.Р., А.П.Н. – Р., М.Т.Г., Т.Н.А., А.Н.А., М.П. Киселкова и Нотариалната камара на Р България за прогласяване нищожността на договор за покупко –продажба, обективиран в нот.акт № 159 от 16.04.2013 г. по нот.дело № 743/2013 г. на нотариус А.Р., от районните съдилища в района на окръжен съд Силистра и от районните съдилища в района на окръжен съд Разград, делото следва да бъде изпратено в друг районен съд от района на апелативен съд Варна. Ето защо, делото следва да бъде изпратено на районен съд Добрич, който да го разгледа.

По изложените съображения, Варненския апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОПРЕДЕЛЯ, по реда на чл.23, ал.3 от ГПК, районен съд Добрич, който да разгледа делото, образувано по искова молба на Н.М.Н., подадена чрез адв. Н.М., против Агенцията по вписванията гр.София, С.Р.Р., А.П.Н. – Р., М.Т.Г., Т.Н.А., А.Н.А., М.П. Киселкова и Нотариалната камара на Р България за прогласяване нищожността на договор за покупко –продажба, обективиран в нот.акт № 159 от 16.04.2013 г. по нот.дело № 743/2013 г. на нотариус А.Р..

ИЗПРАЩА делото на Районен съд Добрич.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: