ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№202

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   30.03.2017 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. 116/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Д.Б.Д. чрез процесуалния му представител адв. П.А. срещу определение № 21/09.01.2017 год по в.гр.д. № 656/2016 год на Окръжен съд Добрич. По съобржения за незаконосъобразност на определениет, частният жалбоподател моли същото да бъде отменено и делото – върнато на същия съд за произнасяне по съществото на жалбата, а в условия на евентуалност – след отмяна на определението апелативният съд сам да постанови съдебен акт по същество, като отмени действията на ЧСИ Л. Т.по изп.д. № 1163/2015 год, изразяващи се в насочване на изпълнението върху несеквестируемо имущество.

В постъпилия отговор взискателят „Р. (България) ЕАД е изразил становище за неоснователност на същата и за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разглеждайки я по същество, съдът намира следното:

На жалбоподателя в качеството му на длъжник по изп.д. № 1163/2015 год на ЧСИ Л. Т., рег.№ 737, е връчена призовка за принудително изпълнение на 26.09.2016 год, с която е уведомен за насрочен опис на 12.10.2016 год на недвижим имот с идентификатор 72624.623.477, ведно с построената в него сграда с идентификатор  72624.623.477.1. Срещу извършения опис той подал жалба вх.№ 32536/29.09.2016 год с твърдения, че имотът е негово единствено жилище и поради това – несеквестируемо.

Съгласно чл. 435 ал.2 предл.2 от ГПК на обжалване подлежи насочването на изпълнението върху несеквестируемо имущество. Твърде широката формулировка на тази законова разпоредба наложи постановяването на тълкувателно решение № 2/2015 год на ОСГК на ВКС на РБ, което приема, че с оглед различните изпълнителни способи, които може да предприеме съдебният изпълнител, срокът за обжалване започва да тече от различен момент за отделните имущества, върху които се насочва изпълнението. В тълкувателното решение изрично се подчертава, че на обжалване подлежи не самото изпълнително действие – опис, запор или възбрана, а насочването на изпълнението в хипотезата на несеквестируемост на имуществото. По такава жалба съдът се произнася само доколкото посочените изпълнителни действия нарушават несеквестируемостта. Следователно предмет на жалбата е не самото изпълнително действие, а неговата несъвместимост със специалната закрила, която несеквестируемостта дава на длъжника. Отменяването на изпълнително действие е последица от уважаването на жалбата по нейния предмет и без да е направено искане за отмяна на отделни изпълнителни действия.

Срокът за обжалване при насочване на изпълнението върху вещ започва да тече по принцип от връчването на съобщението за насрочване на проданта. Но в своето тълкувателно решение ВКС на РБ е приел, че длъжникът може да обжалва насочването на изпълнението върху имущество, което счита за несквестируемо и преди да му е съобщен наложеният запор или възбрана. Преждевременната (подадена преди да започне да тече срока) жалба е винаги допустима, тъй като длъжникът има интерес да бъдат разрешени въпросите относно несеквестируемостта.

С оглед казаното настоящият състав намира, че обжалваното определение не е съобразено със задължителното тълкуване, дадено с ТР № 2/2015 на ВКС на РБ и следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за произнасяне по съществото на жалбата.

С оглед изхода на спора в полза на частния жалбоподател следва да се присъдят направените от него разноски в размер на 135,22 лв.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 21/09.01.2017 год по в.гр.д. № 656/2016 год на Окръжен съд Добрич, т.о.

ВРЪЩА делото на същия съд за произнасяне по съществото на жалба вх.№ 7809/21.12.2016 год по описа на Окръжен съд Добрич.

ОСЪЖДА „Р. (България) ЕАД с ЕИК ….. със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Н.В.“ № 55 да заплати на Д.Б.Д. с ЕГН ********** *** разноски в размер на 135,22 лв.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                  

                   2.