ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

142

Гр.Варна, 06 март 2014 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 06 март 2014 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

     ЧЛЕНОВЕ:  ПЕНКА ХРИСТОВА

            ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 117 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба вх. № 739/03.02.2014 г., подадена от  „Александър Велики” ЕООД, представлявано от Е.В.Ю., подадена чрез адв. П.В. ***, против определение №103 от 16.01.2014 г. по гр.д. № 42/2009 г. по описа на ДОС.

Съдът, като се запозна с документите по делото установи, че не е изпълнена процедурата по чл. 276 от ГПК за връчване на препис от жалбата на другата страна за отговор в срока.

Затова, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а делото - върнато на Окръжен съд Добрич за изпълнение на задълженията по чл. 276 от ГПК.

След изпълнение на указанията и изтичане на срока за отговор, делото следва да бъде изпратено отново на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 117/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Окръжен съд - Добрич за изпълнение на процедурата по чл. 276 от ГПК, съобразно дадените с настоящото определение указания, след което делото да бъде изпратено на Апелативен съд - Варна за произнасяне по частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: