ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

183

 

Гр.Варна,…12..03.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на дванадесети март, две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

 

         ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

                        Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 117 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 117/2015 г. е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на К.Й.К. против решение № 1129 от 18.07.2014 г., постановено по в.гр.д. № 1531/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата й вх.№ 3173/30.01.2014 г. срещу постановлението за възлагане от 15.01.2014 г. по изпълнително дело № 20117110400704 по описа на ЧСИ Даниела Петрова – Янкова и е прекратено производството по делото в тази част.

Жалбоподателката е настоявала, че решенето в обжалваната му част е неправилно, като е молила за отмяната му. Навела е оплаквания, че погрешно окръжният съд приел, че възраженията й в жалбата срещу постановлението за възлагане не попадат в хипотезата на чл. 435, ал.3 ГПК, защото твърденията й за липса на достатъчна идентификация на купувача и непосочването на цената в постановлението за възлагане правели невъзможен съдебния контрол относно надлежното извършване на публичната продан и този за законосъобразност на крайния акт – постановлението за възлагане. Освен това, щом окръжния съд приел, че оплакванията й били бланкетни, той следвало да остави жалбата й без движение до отстраняване на нередовностите, което не било сторено и опорочавало обжалвания акт.

От лицата на насрещната страна, писмен отговор е подал единствено взискателя „Обединена българска банка” АД. Навел е възражение за недопустимост на жалбата, поради просрочието й. По съществото на оплакванията е изразил становище за неоснователността им. Бланкетната жалба срещу действията на съдебния изпълнител не била еднозначна с нередовната такава, защото в случая жалбата отговаряла на изискванията за съдържание и приложения към нея. Правилно окръжният съд приел, че наведените в жалбата срещу постановлението за възлагане пороци не можели да направят наддаването ненадлежно или имуществото да не е възложено по най-високата цена, а и в действителност самото постановление съдържало както индивидуализация на купувача, така и посочена цена, а публичната продан е протекла законосъобразно, при спазването на всички правила. Молил е за оставяне на жалбата без разглеждане като недопустима, евентуално за отхвърлянето й като неоснователна с потвърждаване на обжалвания съдебен акт.

При данните, че решението на окръжния съд е връчено на жалбоподателката на 29.09.2014 г., настоящата частна жалба, депозирана по пощата на 04.10.2014 г., е в срок, като възраженията на насрещната страна за просрочието й са неоснователни. Жалбата изхожда от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, в частта, с което е оставена без разглеждане жалбата му срещу действията на съдебния изпълнител /имащо характер на определение в тази част/ като неизгодно за него, редовна е и допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателката е длъжник по изпълнителното дело № 20117110400704 по описа на ЧСИ Даниела Петрова – Янкова, образувано по молба на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, по което е била проведена публична продан на ипотекиран, в полза на банката недвижими имот, собственост на друг длъжник. На 15.01.2014 г. е издадено и постановление за възлагане на недвижимия имот, което е било обжалвано пред окръжния съд.

Жалбата на К.К. срещу постановлението за възлагане е била редовна, защото е съдържала всички предвидени в закона реквизити, поради което и окръжният съд не е имал основание да я оставя без движение и да дава указания за излагане на допълнителни конкретни оплаквания срещу действията на съдебния изпълнител. В тази насока оплакванията пред настоящата инстанция са несъстоятелни.

Съгласно приложимата в случая разпоредба на чл. 435, ал.3 от ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В случая, жалбоподателката изобщо не е навела подобни твърдения за незаконосъобразност на постановлението за възлагане, а заявените такива относно съдържанието на самото постановление /за липсата на данни за купувача и за цената на която е придобит/ са неотносими към посочената хипотеза. Без излагане на конкретни твърдения за нарушения при наддаването,  оплакването, че от постановлението не можело да се установи спазването на разпоредбата на чл. 490 ГПК и това, че била нарушена цялата процедура по продажбата, също не покриват предпоставките по чл. 435, ал.3 от ГПК. Затова, жалбата срещу това действие на съдебния изпълнител е недопустима и правилно е била оставена без разглеждане от окръжния съд.

Неоснователни са наведените пред настоящата инстанция оплаквания, че липсата на посочените в постановлението реквизити правели невъзможен съдебния контрол за надлежно извършване на публичната продан, доколкото както бе посочено по-горе, липсват конкретни оплаквания на жалбоподателя за допуснати  нарушения от съдебния изпълнител при наддаването.

С оглед изложеното, решението на окръжния съд в обжалваната му част /имаща характер на определение/ не страда от визираните в жалбата пороци, правилно е и следва да бъде потвърдено.

Затова,  Апелативен съд – Варна,

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1129 от 18.07.2014 г., постановено по в.гр.д. № 1531/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на К.Й.К. с вх.№ 3173/30.01.2014 г. срещу постановлението за възлагане от 15.01.2014 г. по изпълнително дело № 20117110400704 по описа на ЧСИ Даниела Петрова – Янкова и е прекратено производството по делото в тази част.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: