Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  Р Е Ш Е Н И Е

102

гр.Варна,

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на 19.07.2018 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 117/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Производството е по чл. 250 от ГПК по молба вх.№ 3938/27.06.2018 год от адв. Д.А. *** като процесуален представител на З.К.И., Г.Н.С., К.Н.И. и М.Д.Г., с искане за допълване на решение № 74/19.06.2018 год по в.гр.д. № 117/2018 год на Апелативен съд Варна в частта за претендираната законна лихва върху присъдените суми, считано от завеждането на иска – 20.03.2017 год до окончателното им изплащане.

В срока по чл. 250 ал.2 от ГПК не е постъпил отговор от насрещната страна.

Съставът на Апелативен съд по искането за допълване на решението намира следното:

С решението си съдът е уважил предявените частични искове и е осъдит Община Бяла да заплати обезщетения, както следва: сумата 11 800 лв на М.Д.Г. с ЕГН **********, като собственик на 4/12 ид.ч. от имота, сумата 17 700 лв на З.К.И. с ЕГН ********** като собственик на 6/12 ид.ч. от имота,  сумата 2 950 лв на Г.Н.С. с ЕГН ********** като собственик на 1/12 ид.ч. от имота и сумата 2 950 лв на К.Н.И. с ЕГН ********** като собственик на 1/12 ид.ч. от имота, като е пропуснал да присъди законната лихва върху посочените суми, считано от завеждането на иска до окончателното им изплащане.

Правото на лихва след датата на предявяване на иска е последица от уважаването на иска и за разлика от мораторната лихва по чл. 86 ал.1 от ЗЗД не е предмет на самостоятелен иск. От това следва, че при предявяването на иска за главницата ищецът не е длъжен да сочи отделно основание и размер на претенцията си за присъждане на законна лихва, а такава му се дължи като обезщетение за забавата, считано от датата на завеждане на делото до окончателното изплащане. В този смисъл е налице пропуск на съда да се произнесе в тази част и поради това постановеното решение следва да се допълни с присъждане на законната лихва върху всяка от главниците, считано от завеждането на иска до окончателното им изплащане.

Водим от горното съдът

Р  Е  Ш  И:

ДОПЪЛВА решение № 74/19.06.2018 год по в.гр.д. № 117/2018 год на Апелативен съд Варна, както следва:

ОСЪЖДА Община Бяла, обл.Варна, представлявана от кмета А.К.Т. с ЕИК 000093435 да заплати, КАКТО СЛЕДВА: на М.Д.Г. с ЕГН ********** законна лихва върху сумата 11 800 лв, считано от завеждането на иска – 20.03.2017 год до окончателното й изплащане, на З.К.И. с ЕГН ********** – законната лихва върху   сумата 17 700 лв,  считано от завеждането на иска – 20.03.2017 год до окончателното й изплащане, на Г.Н.С. с ЕГН ********** – законната лихва върху сумата 2 950 лв, считано от завеждането на иска – 20.03.2017 год до окончателното й изплащане и на К.Н.И. с ЕГН ********** – законната лихва върху сумата 2 950 лв, считано от завеждането на иска - 20.03.2017 год до окончателното й изплащане.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1)

2)