О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

184/26.03.2014

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 26.03.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 118/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Д.Ж.А. *** срещу определение № 60/28.01.2014 год по гр.д. № 127/2010 год на Окръжен съд Добрич, с което съдът е отказал да го освободи от заплащане на държавна такса по въззивната му жалба срещу решението по същото дело. Частният жалбоподател прави оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на определението и моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането му за освобождаване от държавна такса бъде уважено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

От представените пред първоинстанционния съд доказателства и тези, приложени към частната жалба, се установява, че въззивникът е със здравословни проблеми, които не му позволяват да реализира трудови доходи, единствените му средства са от пенсията в размер на 447 лв, притежава един жилищен имот и две дворни места в селата Козлодуйци и Змеево, които не дават възможност да се реализират приходи за неговата издръжка. Обстоятелството, че е теглил заеми не опровергава, а напротив – подкрепя извода, че същият е в затруднено материално положение, тъй като заетите суми са в сравнително малък размер и са предназначени за покриване на текущите му нужди.

Поради изложеното настоящият състав намира, че са налице предпоставките за освобождаване на въззивника от заплащане на такси и разноски по чл.83, ал.2 от ГПК.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ определение № 60/28.01.2014 год по гр.д. № 127/2010 год на Окръжен съд Добрич и вместо него

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

ОСВОБОЖДАВА Д.Ж.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** от заплащане на държавни такси и разноски по жалбата му срещу решението по гр.д. № 127/2010 год на Окръжен съд Добрич.

Изпраща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на въззивната жалба.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: