ОПРЕДЕЛЕНИЕ

184

 

_12_.03.2016 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _12_.03. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 118 по описа за 2016 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО частна жалба, подадена от И.И.И. от гр. Добрич, срещу определение № 24/13.01.2016 год. на ОС Добрич по в.гр.д. 18/2016 год., с което е прекратено производството по подадена от него жалба срещу  действията на ЧСИ Л. Т. № 737 по изп.д. № 734/2011, изразяващи се във възобновяване на изпълнителното производство, като е оставено без разглеждане и искането съдът да прекрати изпълнителното производство.

В жалбите се излага, че определението е неправилно и постановено при нарушение на закона. Твърди се, че жалбата до ОС е допустима на общо основание, тъй като касае действие по спиране, възобновяване или прекратяване на изпълнителното дело по общите правила на гражданския процес. Изложени са и съображения по основателност на жалбата до ОС. Иска се отмяна на прекратителното определение и разглеждане на жалбата по същество.

Препис от жалбите е връчен на насрещната страна –«ОББ» АД, гр. София, ЕИК 000694959, която е изразила писмено становище за неоснователност на жалбата.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на г-н И., в качеството му на длъжник в изпълнителен процес, срещу постановление на ЧСИ за възобновяване на изпълнителното производство.

Взискателят, „ОББ” АД е подал писмен отговор със становище за неоснователност на депозираната жалба.

Приложени са и мотиви на ЧСИ във връзка с депозираната жалба.

Подадената жалба срещу възобновяване на изпълнителното производство е недопустима.

Не е налице нито една от лимитативно изброените от закона хипотези, в които жалбата на длъжника би била допустима по чл. 435, ал.2 и ал.3 от ГПК. 

Няма обща разпоредба в ГПК, която да касае обжалването на спирането и възобновяване на изпълнителното производство, както се твърди в ЧЖ, напротив, обжалване на действията на СИ е възможно само в лимитативно изброени хипотези в специалната част на ГПК, касаеща изпълнителния процес, които не са относими към настоящия казус.

Жалбата срещу прекратителното определение на ОС е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение  № 24/13.01.2016 год. на ОС Добрич по в.гр.д. 18/2016 год.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: