Р Е Ш Е Н И Е № 82

гр. Варна, 03.07.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд, Гражданско отделение, в съдебно заседание на шести юни през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА

при участието на секретаря В. Тодорова и представителя на Апелативна прокуратура-Варна – прокурор Илия Николов, като разгледа докладваното от съдия М. Славов в.гр.д. № 118 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по въззивни жалби от насрещни страни в първоинстанционното производство и срещу актове постановени по гр.д. № 1574/09г. на ВОС, както следва:

            1. Въззивна жалба вх. № 9152/29.03.17г. на КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, гр. София против решение № 287/07.03.17г. в частта му, с която са отхвърлени исковете ѝ по чл. 28 от ЗОПДИППД /отм./ за отнемане в полза на Държавата от В.Х.Д. и В.С.Д. на осн. чл. 4, ал. 1 вр. чл. 10 и чл. 9 от цитирания закон на: ДВОРНО МЯСТО с площ от 880 кв.м., находящо се в гр. Варна, м. „Св. Никола”, № 47, съставляващо имот пл. № 2085а в кв. 50 по плана на 21-ви подрайон, ведно с построената в същото дворно място ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛА със ЗП от 130 кв.м. и вътрешна полумасивна сграда със ЗП от 45 кв.м., при описани граници на целия имот, придобит с НА № 168, т. ХСІІІ, дело № 24523/97г. от 23.12.97г. на ВН; на АПАРТАМЕНТ № 4 в гр. София, район „Красно село”, ул. „Ястребец”, № 20, първи жилищен етаж, на кота + 2.70 м., в секция А, ЗП от 126.17 кв.м., заедно с мазе № 4 в сутеренния етаж, с площ от 4.89 кв.м., ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и 1917/1967 ид.ч. от правото на собственост върху мястото, върху което е построена сградата – УПИ Х-486, кв. 288а по плана на гр. София м. „Красно село-Плавателен канал”, цялото от 1967 кв.м.; за отнемане от ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”***, представлявано от В.Х.Д. на осн. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ на АПАРТАМЕНТ № 10, находящ се на 2-ри етаж в жилищната сграда в гр. Варна, ж.к. „Бриз-юг”, м. „Св. Никола”, със ЗП от 109.19 кв.м., ведно с идеални части от общите части на сградата, както и 49.48 кв.м. ид.ч. от дворно място, върху което е изградена сградата, цялото с площ от 970 кв.м., представляващо УПИ ХХХІV-296 в кв. 30 по плана на 21 подрайон на града. Претендира се отмяна на решението в обжалваните части по изложени подробни мотиви и уважаване на предявените искове. Относно посоченото дворно място в гр. Варна, м. „Св. Никола”, № 47, ведно с построената в същото масивна двуетажна вила се сочи, че същото е придобито през 1997г., а от направения за предходния период и за посочената календарна година икономически анализ се налага извода, че ответниците не са имали достатъчно средства със законен източник. Още повече, че и първоинстанционният съд е стигнал до този извод, за да обоснове решението си да отнеме и други имоти, придобити от ответниците през същата 1997г. Поради това се поддържа, че липсват мотиви именно за отхвърляне на иска за отнемане на този имот. Относно другите два посочени по-горе имоти е изложено, че същите са придобити съответно от ответника В. Д. на 26.05.08г. и от ЕТ „Соло комерс – В.Д.” на 16.07.08г. Комисията оспорва изводите на съда, че през посочения период на 2008г. ответникът В. Д. е получил доходи от продажбата на право на строеж на имоти в гр. Пловдив за суми, надхвърлящи записаната общо от 40 000 лв. в нотариалните актове, а освен това като законен източник на средства следва да се отчете и продажната цена, получена от ответника В. Д. в качеството му на ЕТ през 2008г. от продажбата на ап. № 92 в гр. Варна, бул. „Чаталджа”, № 20, вх. Г, ет. 5. Ако се изключат като доходи разликата над 40 000 лв. до вписаните в предварителните договори цени за правата на строеж в гр. Пловдив, както и дохода от продажбата на посочения апартамент /за чийто размер пък се поддържа, че ВОС неправилно е приел, че това е средната пазарна цена, а не записаната в нотариалния акт за продажбата на апартамента/, то салдото за 2008г. според Комисията ще е отрицателно. Претендира се отмяна на решението в посочената обжалвана част и уважаване на исковете за отнемане на описаните имоти, ведно с присъждане на юрисконсултско възнаграждение за въззивната инстанция.

            В предвидения срок е депозиран отговор от насрещните страни В.Х.Д. – като физическо лице и в качеството му на ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”, както и от В.С.Д., с който въззивната жалба е оспорена като неоснователна. Изложено е, че Комисията не е изложила никакви обстоятелства за наличието на пряка или косвена връзка между конкретната престъпна дейност на ответника В. Д. и придобитото имущество, което се претендира да бъде отнето. Излага се, че времето на осъществяване на престъпната дейност – от 01.09.04г. до 12.11.06г. и от 01.09.08г. до 12.09.08г., е далеч след придобиването на имоти през 1997г. Освен това за 2007г. и 2008г. е установено вкл. и чрез заключението на СИЕ, че ответниците са разполагали с достатъчно средства, което изключва уважаването на исковете.

            Контролиращата страна ВОП не е депозирала отговор.

            2. Въззивна жалба вх. № 11302/20.04.17г. на Х.В.Д. против решение № 287/07.03.17г. в частта му, с която от него и в полза на Държавата по иска на КОНПИ на осн. чл. 7, т. 1 вр. чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ са отнети сумата от 375 519.36 лв. от продажбата на НИВА в землището на с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик, обл. Варна, м. „Ачмалъка” с площ от 3 дка, съставляваща парцел № 039 от масив № 014; сумата от 509 972.89 лв. от продажбата на НИВА в землището на с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик, обл. Варна, м. „Ачмалъка” с площ от 3.473 дка, съставляваща парцел № 070 от масив № 014; и ГОРСКА ЗЕМЯ – ДЪРВОПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩ, съставляваща имот № 900014 в м. „Данчевото” в землището на с. Черновръх с ЕКАТТЕ 81058, общ. Трявна, с площ от 5 000 кв.м. Счита се, че решението е недопустимо, тъй като този ответник не е лице по чл. 3 от ЗОПДИППД /отм./ и поради това не отговаря по исковете по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от закона, нито е наследник на такова лице, нито пък е лице измежду посочените в чл. 8 от закона. Отделно от това се счита, че решението е недопустимо и като произнесено по непредявен против ответника иск за отнемането на имота в с. Черновръх. Претендира се обезсилване на решението в тези части и прекратяване на производството по делото, ведно с присъждане на разноските. Развити са подробни съображения в подкрепа на горното становище, вкл. и съобразно принципното разрешение при исковете по чл. 135 от ЗЗД. Поддържа се още, че решението в посочената част е евентуално неправилно по съображенията, изложени относно недопустимостта на исковете против този ответник. В тази връзка е цитирано и решение № 287/16.10.15г. по гр.д. № 2832/15г. на ІV г.о. на ВКС, в което се сочи, че е дадено разрешение в поддържания от въззивника смисъл.

            В предвидения срок е депозиран отговор на въззивната жалба от КОНПИ /понастоящем с наименование КПКОНПИ/, гр. София, с който същата е оспорена като неоснователна и се претендира потвърждаване на решението в тази му обжалвана част. Изложено е, че с молба от 13.02.12г. Комисията е уточнила петитума на мотивираното си искане /МИ/ относно искането за обявяване недействителността по отношение на Държавата на извършените дарения от В. и В. Данови с имоти в полза на сина им Х.Д., както и за отнемането на имотите в полза на Държавата, а в условията на евентуалност - на полученото при отчуждаването на имотите от Х.Д. на трети лица. Поради това иск за отнемане на имота в с. Черновръх от ответника Хр. Д. е бил предявен. Освен това подлежи на отнемане и действително полученото от продажбата на имотите на трети добросъвестни лица – на осн. чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./, независимо в чий патримониум се намира понастоящем първоначално придобитото със средства от престъпната дейност имущество. В тази насока е цитирано Решение № 259/28.03.17г. по гр.д. № 230/16г. на ВКС, ІV г.о. Приведени са аргументи против тезата на въззивника Хр. Д. относно приложение на правните последици при уважен иск по чл. 135 от ЗЗД. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение за въззивната инстанция.

            Контролиращата страна ВОП не е депозирала отговор.

            3. Въззивна жалба вх. № 11303/20.04.17г. на „Д. *** против решение № 287/07.03.17г. в частта му, с която от него и в полза на Държавата по иска на КОНПИ на осн. чл. 6, вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ са отнети 4 недвижими имота: ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, находящ се в землището на с. Бенковски, общ. Аврен, Варненска област, в местност „Вайсала” с площ от 11.400 дка, шеста категория, съставляващи имот № 022004 /при описани граници и придобивен титул/; НИВА в местност „Коренежите” с площ от 6.241 дка, трета категория, съставляваща имот № 26 от масив 17, находяща се в землището на с. Венелин, общ. Долни Чифлик, Варненска област /при описани граници и придобивен титул/; НИВА в местност „Бял надпис” с площ от 4.841 дка, трета категория, находяща се в землището на с. Венелин, община Долни Чифлик, Варненска област, съставляваща имот № 68 от масив 14 /при описани граници и придобивен титул/ и НИВА в местност „Овчарски босилек” с площ от 14.743 дка, четвърта категория, находяща се в землището на с. Венелин, община Долни Чифлик, Варненска област, съставляващ имот № І от масив 20 /при описани граници и придобивен титул/, а на  осн. чл. 6 вр. чл. 4, ал. 2 от цитирания закон са отнети и следните суми:

            - Сумата от 41 958,10 лв. от продажбата на ПЪРВИ ЕТАЖ от жилищна сграда в гр.Варна, ул."Емануил Манолов" № 35, състоящ се от входно антре, дневна, кухня, хол, две спални, изолационно антре, тоалет, баня и тераса, заедно с прилежащата му изба, намираща се в подстълбищното пространство, при граници изби № 2, 3 и 6, както и 1/3 ид.част от стълбищната клетка, 1/3 от ид.част от общите части на сградата, както и ГАРАЖ в съседство с парцел ХІ-155в, при граници: гараж на Иван и Йорданка Златева, двор и парцел ХІ-155в и 1/2 ид.част от дворното място, в което са построени жилищната сграда и гаража, цялото е площ от 430 кв.м., съставляващо парцел Х-155г в кв.20 по плана на 24-ти подрайон на гр.Варна при граници: ул."Ем.Манолов", парцел Х-156 и парцел ХХ-155в, отчужден с Нотариален акт № 158 том I рег.№ 4223 дело № 132 от 15.09.2000 год. вписан с Акт № 142 том XXVI дело № 6001/2000 год. на СВ – Варна.

            - Сумата от 5 478 лв. от продажбата на МЯСТО с площ от 600 кв.м., находящо се в местност "Манастирски рид", землището на кв."Виница" в гр.Варна, в зона за земеделски нужди, съставляващо имот пл.№ 1528 по плана на местността, при граници по скица: път, имоти пл.№ 1525, 1527, 1529 и ограда на пионерски лагер, отчужден с Нотариален акт № 157, том II, рег.№ 3678, дело № 271 от 11.09.2001 год. вписан с Акт № 113 том XXXIV дело № 7750/2001 год. на СВ - Варна/.

            - Сумата от 11 000 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 105, находящ се в гр.Варна ул."Доброволци" вх.21, ет.З, състоящ се от: три стаи, кухня-трапезария, баня, тоалет и входно антре с площ от 85.80 кв.м., заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 4.12 кв.м., както и 0.7974 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съответните граници на жилището и избата, отчужден с Нотариален акт № 43 том I рег.№ 386 дело № 20 от 21.04.2003 год. вписан с Акт № 163 том XVII дело № 3 894/2003 г. на СВ - Варна;

            - Сумата от 500 лв. от продажбата на товарен автомобил, марка "Мерцедес", модел "307" е рег.№ В 6870 АТ, рама № WDB60236210722491, двигател № 61693910078012, дата на първа регистрация 13.08.1997 год., отчужден с Договор от 12.02.2003 год.

            - Сумата от 2 000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Мерцедес", модел "430" с рег.№ В 6005 СС рама № WDC1631721А194498, двигател № 11394230186365, дата на първа регистрация 21.01.2000 год., отчужден, съгл. Договор от 30.03.2004 год.

            - Сумата от 880лв., получена от продажбата по договора обективиран в Нотариален акт № 188, том III, рег.№ 6171, дело № 490/2008г. от 20.10.2008г. /Акт № 72, том XCVI, дело № 24157 / 2008г. на СВ - Варна/.

            - Сумата от 5170лв., получена от продажбата по договора обективиран в Нотариален акт № 189, том III, рег.№ 6172, дело № 491/2008г. от 20.10.2008г. /Акт № 62, том XCVI, дело № 24146/ 2008г. на СВ - Варна/

            - Сумата от 6745лв., получена от продажбата по договор обективиран в Нотариален акт № 184, том III, рег.№ 6152, дело № 486/2008г. от 17.10.2008г./ Акт № 95, том XCV, дело № 23951 / 2008г. на СВ - Варна/

            - Сумата от 550лв., получена от продажбата по договор обективиран в Нотариален акт № 182, том III, рег.№ 6150, дело № 484 / 2008г. от 17.10.2008г. / Акт № 141, том XCV, дело № 24046/2008г. на СВ – Варна.

            - Сумата от 5500лв., получена от продажбата по договор обективиран в Нотариален акт № 183, том III, рег.№ 6151, дело № 485 / 2008г. от 17.10.2008г. / Акт № 107, том XCV, дело № 23963 / 2008г. на СВ - Варна/.

            - Сумата от 3300лв., получена от „Д. комерс„ ООД от продажбата с Нотариален акт № 190, том III, рег.№ 6173, дело № 492/ 2008г. от 20.10.2008г. /Акт № 59, том XCVI, дело № 24141/2008г. на СВ - Варна/.

            Счита се, че решението е неправилно поради допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, необоснованост на изводите по фактите и противоречие с материалния закон. Изложено е, че в мотивите не е обосновано защо се приема, че е налице установеност по делото на връзка между извършваната от ответника В. Д. престъпна дейност за посочените в присъдата периоди и придобитото имущество от това дружество, вкл. и за периоди, които са далеч предхождащи периодите на престъпната дейност. Това противоречи на чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ и в съответствие с изясненото му съдържание,  дадено с ТР № 7/30.06.14г. на ОСГК на ВКС. Освен това се счита, че липсват ясни и обосновани мотиви за крайния извод на съда да отнеме почти цялото налично имущество на ответниците, както и полученото при възмездното отчуждаване на имущества през годините, вкл. и при направения непълен анализ на доказателствата и неизяснена методология на икономическите показатели относно разходи и доходи на ответниците. Последното дава основание да се поддържа, че решението е постановено при нарушаване на чл. 12 от ГПК. Поради липсата на обоснована връзка между извършваната престъпна дейност и придобитото имущество, вкл. и във времево отношение, то се поддържа, че всички продажби с имоти на дружеството за периода до 2003г. не могат да обосноват иск за отнемане на получената цена при продажбите. Освен това се изтъква, че самата Комисия е признала наличието на печалби от търговската дейност на дружеството през 1999г. и 2001г. и при липсата на каквато и да е връзка с имуществото на физическото лице В. Д., то е необоснован извода за основателност на предявените против дружеството искове. Направен е подробен анализ на доказателствата, които първоинстанционният съд е игнорирал при формиране на изводите си относно наличието на достатъчно доходи от законни източници, с които да са придобити имуществата, предмет на МИ – получените парични суми от ответника В. Д. по договорите за заем с физически лица; получените продажни цени по договора за продажба на оръжейната колекция и на колекцията от картини. Неправилен се счита и извода на съда да отнеме не само наличното имущество, но и всички суми от предходно извършени продажби на имущества, с които същото е закупено. Счита се, че така се стига до отнемане на оборота от трансформациите, наред със самото имущество. Оспорва се и методиката за прехвърляне на отрицателен баланс на приходи и разходи от година в година, вкл. и за неотносими към правнорелевантния момент периоди, с което се достига до ситуация, при която ако за дадена година ответниците са разполагали с достатъчно средства със законен източник, то поради прехвърления отрицателен баланс, изводът е за липсата на достатъчно средства за придобиването на имуществото и през годината, в която е налице положителен баланс и достатъчно средства от законни източници. В тази връзка съдът е игнорирал заключението на СИЕ във всичките му варианти за наличието на положителни салда след 2005г. и до края на проверявания период за сметка на отрицателни такива за предходния период. Освен това се оспорва правилността на приетото от ВОС при извършване на икономическия анализ, че цените на придобиване следва да се вземат от оценките на вещите лица, а цените които са получавани при отчуждаванията – по договорите. Това води до необоснования извод, че ответниците са купували имотите по пазарни цени и са ги отчуждавали с постоянна и неизменна загуба по многократно по-ниски цени, от тези на които са ги придобили. Поради това се претендира, че съдът е следвало да съобрази вариантите по СИЕ, в които да се вземат предвид, както пазарните цени при придобиването, така и при отчуждаването. Претендира се отмяна на решението в обжалваните части и отхвърляне на исковете.

            В предвидения срок е депозиран отговор на въззивната жалба от КОНПИ /понастоящем с наименование КПКОНПИ/, гр. София, с който същата е оспорена като неоснователна и се претендира потвърждаване на решението в тази му обжалвана част. Посочено е, че решението е постановено в съответствие с чл. 4 от ЗОПДИППД /отм./, вкл. и съобразно дадените задължителни указания по неговото прилагане с ТР № 7/13г. на ОСГК на ВКС. Поддържа се, че законът не предвижда имуществото да е придобито само в резултат на конкретното престъпление и единствено за времето на неговото извършване. Законодателят е използвал две отделни понятия – „престъпна дейност” (което е обобщаващо понятие) и „престъпление по чл. 3 от закона” (което е конкретното понятие и представлява единствено предпоставката за провеждане на производството от Комисият срещу конкретните лица). В този смисъл броя и вида на престъпленията, придобивния способ, трансформацията на имуществото и останалите установени факти трябва да могат основателно да обосноват логическа връзка между престъпната дейност и придобитото имущество. Посочена е конкретно извършената от ответника В. Д. престъпна дейност за посочените в одобреното от наказателния съд споразумение престъпления и времето на тяхното извършване, от което се прави извода, че се касае за множество тежки умишлени престъпления и за продължителен период от време, които предполагат кумулиране на значителни парични средства. Поддържа се, че сам по себе си видът и характерът на осъществяваната престъпна дейност от ответника В. Д., нейният мащаб и размери, обосновават наличието на връзка с придобитото имущество. Сочи се, че са налице и данни за осъществявана престъпна дейност от В. Д. и преди 2004г., имайки предвид отразеното в справката му за съдимост /с отразени осъдителни присъди за предходен период/, както и в справката за съдимост на В. Златков Ж., в протокол с.з. по НОХД № 740/09г. на ВОС, в присъда по НОХД № 831/09г. на ВОС и решение по ВНОХД №84/14г. на АпС-Бургас. Твърди се, че тези документи не са били приети като доказателства от първоинстанционния съд, което е станало в нарушение на процесуалните правила. Наведени са конкретни съображения, основани на съдържанието на цитираните документи, въз основа на които се поддържа, че може да се направи извода, че ответникът В. Д. трайно и последователно и в продължение на години, посредством извършване на престъпления, е генерирал значителни имуществени облаги. Горното, наред с липсата на законни източници на доходи, които да са достатъчни по размер за придобиването на движимо и недвижимо имущество на значителна стойност, обосновават предположението, че това имущество е придобито във връзка с осъществяваната продължавана престъпна дейност.

            Конкретно относно исковете против „Д. комерс” ООД се счита, че същите са доказани, тъй като наличието на реализирана от дружеството печалба от търговската му дейност не означава, че същата е послужила за придобиването на имуществото. Липсват доказателства за разпределение на печалбата като дивидент на съдружниците или същата да е използвана за увеличавана на капитала му, а освен това липсвали и доказателства за обосноваване на финансовата възможност на дружеството да придобие процесните недвижими имоти. Последното пък позволявало да се направи извода, че е било налице скрито финансиране от съдружниците в дружеството за сключване на сделките с имотите. В тази насока се поддържа, че договорите за заем не представляват средсво за увеличаване на имуществото на заемополучателя, тъй като заетата сума подлежи на връщане, ведно с лихва. Погасяването на заемите с придобити от престъпната дейност средства е косвено влагане на такива средства в придобиването на имущества. Изразено е и становището, че получените суми от продажба на имущество могат да имат законен характер, само когато бъде доказан законният произход на средствата за придобиването им. В противен случай те се явяват форма на облагодетелстване от престъпната дейност, поради което и не следва да се признават за законни по см. на чл. 4, ал. 1 от приложимия закон и като такива да участват при анализа на приходите на проверяваното лице. Противното би означавало да се узаконят средствата от престъпления. Не се споделя оплакването, че при икономическия анализ и използваната от съда методология се е стигнало до поглъщане на законни средства от липси на такива от предходни години, тъй като е направен анализ за всяка година поотделно.   

            В отговора е отправено доказателствено искане за приемане като доказателства на представени и неприети пред първата инстанция документи - справка за съдимост с рег. № 10404/20.05.13г. на СРС; справка за съдимост с рег. № 3505/09.09.14г. на ВРС; протокол от с.з. по НОХД № 740/09г. на ВОС; писмо до ТД на КУИППД-Варнаот 21.01.13г. с приложена към него присъда № 1/15.01.13г. по НОХД № 831/09г. на ВОС; писмо до КОНПИ с изх. № 734/19.05.15г. от АпС-Бургас с приложено решение № 28/12.05.15г. по ВНОХД №84/14г. на АпС-Бургас, които документи са приложени към кориците по делото и неприети от ВОС в нарушение на процесуалния закон.

            Контролиращата страна ВОП не е депозирала отговор.

            4. Въззивна жалба вх. № 11305/20.04.17г. от В.Х.Д. – като физическо лице и в качеството му на ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”, от В.С.Д., както и от Х.В.Д. против решение № 287/07.03.17г. в частите му, с които против тези ответници са уважени предявените от КОНПИ срещу тях искове по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 и във вр. с чл. 9 и чл. 10, както и по чл. 7, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./, а именно:

            От В.Х.Д. са отнетни в полза на Държавата на осн. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД/отм./ 75 дружествени дяла с номинална стойност 3750 лв. от капитала на „Д. ***, ЕИК:103072995, рег. по фирмено дело № 4978/1994г. на ВОС;

            От В.Х.Д. и В.С.Д., на осн. чл. 4, ал. 1, вр. чл.10 и чл.9 от ЗОПДИППД/отм./ в полза на Държавата са отнети:

            ПРАЗНО МЯСТО с площ 6З0 кв.м., представляващо южната част на имот пл. № 3077, включени в парцел ХІV-3077 в кв. 36 по проекто-плана на КК „Чайка”, гр.Варна, при посочени граници, придобит с Нотариален акт № 8, том VI, дело № 1821/1995г. от 23.02.1995 год. ведно с НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ в имота представляващ ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ "НОЙ", със застроена площ 300 кв.м., състоящ се от: първи етаж-рецепция на хотела и ресторант НОЙ, втори и трети етаж- хотелски и четвърти етаж- жилищен; при граници - от всички страни собственото на молителите място, в което е построена сградата, легитимиращ се като собственик с Нотариален акт № 2, том II, рег.№ 3684, дело № 191 от 06.06.2003г. / Акт № 54 , том XXII, дело 5911 /2003 г. на СВ - Варна /

            ДВОРНО МЯСТО, находящо се в парцел XXV-14 в квартал 9 по плана на с. Равнец, /сега с. Тимарево/, Шуменска област и състоящо се от парцели: IX, XIII, XVI, съответно с площи както следва: 1.700 дка., 2.980 дка и 760 кв.м., ведно с построените в него МАСИВЕН ОБОР „КРАВАРНИК”, находящ се в парцел XIII в долен стопански двор с кубатура 5583 куб.м., построен 1984 год., ПОЛУМАСИВЕН САЙВАНТ „МАНИПУЛАЦИОННО ПОМЕЩЕНИЕ”, находящ се в парцел IX в долен стопански двор с кубатура 1350 куб.м., построен през 1976 год., СИЛАЖНА ЯМА, находяща се в парцел XVI в долен стопански двор, построена през 1982 год. и други постройки представляващи селскостопански обект „КРАВЕФЕРМА”, находяща се в с. Равнец, Шуменска област, при граници за парцел IX: черен път, път и мера, парцел VII и VIII, за парцел XIII: от четири страни - пътища, за парцел XVI: от трите страни - общинска мера, от юг - път, придобит с Нотариален акт № 126, том I, дело 218 от 25.01.1996 год.

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Варна, ж.к. „Бриз”, представляващо имот пл. № 2083 по плана на 21-ви подрайон на гр.Варна с площ от 800кв.м. при граници: север-имот пл.№ 2082, изток- дере, юг- пътека и имот пл.№ 2085, запад-имот пл.№ 2084, придобит с Нотариален акт № 63, том XXII, дело № 17755/1997г. от 31.10.1997 год.

95 кв.м. ИД.Ч. ОТ ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 478.40 кв.м., находящо се в гр.Варна, бул. „Княз Борис I”, № 84 А, съставляващо имот пл. № 6 в кв. 726 по плана на ІІІ-ти подрайон на града, заедно с построената в същото дворно място жилищна сграда, състояща се от три стаи, две антрета, баня, тоалет и избено помещение, заедно с подобренията и насажденията, собственост на ответниците съгласно Решение на Варненски окръжен съд от 28.03.2000 год., влязло в законна сила на 12.05.2000 год., вписано в книгите за вписване на СВ - Варна на 15.09.2000 год. под № 255, том. LХ.

            НЕДВИЖИМ ИМОТ с № 900008, намиращ се в м. „Данчевото”, в землището на с. Черновръх, общ. Трявна, с площ 10.199 дка, представляващ широколистна гора, при граници и съседи: от юг - път, от север - държавно лесничейство, от запад – наследници на Димо Костадинов, от изток - населено място - кв.Стояновци и полски път, придобит с Нотариален акт № 155, том I, рег.№ 256, дело № 179 от 17.09.2002 год /Вписан с Акт № 155, том I, дело № 179 от 2002 год. на СВ - Трявна/, БЕЗ ЧАСТТА от него, съставляваща НОВООБРАЗУВАНИЯ ИМОТ № 900014, с площ от 5 000 кв.м.

            НИВА в м. „Неделчева Чешма” с площ от 2.171 дка, шеста категория, съставляващ имот № 000018, находящ се в землището на с. Здравец, общ.Аврен, обл.Варна, при граници : имоти № 014024-нива на Н. Д., № 000002- път III клас и № 000031- полски път 7, придобит с Нотариален акт № 146, том III, рег.№ 5151, дело № 440 от 29.09.2006 год. вписан с Акт № 144, том LХХХ, дело 19072/2006 год. на СВ - Варна.

            НИВА в м. „Под пръдла” с площ от 5 дка, пета категория, съставляваща имот № 143044 находяща се в землището на село Аврен, община Аврен, обл.Варна при граници: имот № 45-нива на насл. на Н. Д., № 71-полски път, № 41 - нива на Т. Д., № 42-нива на П. П., № 43 нива на С. Я. и № 52-нива на наел. на К. С., придобит с Нотариален акт № 8, том V, рег.№ 6927, дело № 644 от 13.12.2006 год. вписан с Акт № 189, том СХІV, дело 27059/2006 год. на СВ -Варна;

            НИВА в местност „Вълчанката” с площ от 3 дка, пета категория, съставляваща имот № 122006 находяща се в землището на село Аврен, община Аврен, обл.Варна при граници: имот № 5-изоставена нива на насл. на Н. С., № 22-изоставена нива на С.М., № 21 изоставена нива на Б. М., № 27-изоставена нива на Т. Т. и № 50-полски път, , придобит с Нотариален акт № 8, том V, рег.№ 6927, дело № 644 от 13.12.2006 год. вписан с Акт № 189, том СХІV, дело 27059/2006 год. на СВ - Варна/;

            НИВА в местност „Петрича” с площ от 3 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 010002, находяща се в землището на село Аврен, община Аврен, обл.Варна при граници: имот № 1-нива на наел. на П. Я., № 100-полски път, № 3-нива на насл. на П. Д., № 17-нива на Ангел Киров и № 16-нива на Ж. Я., придобита с Нотариален акт № 8, том V, рег.№ 6927, дело № 644 от 13.12.2006 год., вписан с Акт № 189, том СХІV, дело 27059/2006 год. на СВ - Варна;

            НИВА в местност „Водаджия” с площ от 9.700 дка, шеста категория, съставляваща имот № 050033, находяща се в землището на с. Здравец, община Аврен, обл.Варна, при граници: имот № 32, имот № 70, имот № 34 и имот № 176, придобит с Нотариален акт №71, том V, рег.№ 7187, дело № 703 от 21.12.2006 год. вписан с Акт № 20, том СХХVІ, дело 29586/2006 год. на СВ – Варна.

            ИМОТ в местност „Карапите” с ЕКАТТЕ 30627, с площ 1.999 дка, начин на трайно ползване с номер 065006 лозе, категория на земята при неполивни условия, четвърта категория, находящ се в землището на с.Здравец, общ.Аврен, обл.Варненска:при граници и съседи: имоти № 065007-лозе на Д. Н. Н., № 000201-полски път на община Аврен, № 065005-лозе на наел. на С. С. Н., № 0650003-лозе на наел. на С. А. И., върху който имот има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, придобит с Нотариален акт № 10, том I, рег.№ 305, дело № 8 от 17.01.2007 год. впшисан с Акт № 111, том III, дело 562/2007г. на СВ –Варна.

            ИМОТ местност „Водаджия”, с ЕКАТТЕ 30627 с площ 4 дка, съставляващ № 050036, находящ се в землището на село Здравец, общ.Аврен, обл.Варненска, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия шеста, при граници: имот № 050037-нива на Й. Я. А., № 050030, нива на Х.В.Д.,***-нива на С. А. И. Имотът е образуван от имот № 050031, придобит с Нотариален акт № 10, том I, рег.№ 305, дело № 8 от 17.01.2007 год. вписан с Акт № 111, том III, дело 562/2007 год. на СВ – Варна.

            ЖИЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ /преди НИВА/, находяща се в землището на с.Аврен, община Аврен, обл.Варна, местност „Крушките” с площ 5.700 дка, трета категория, съставляваща имот № 003 от масив № 060 при граници: имоти с № 002-нива на Ж. Д., 030-нива на насл. на Н. Я., № 029-нива на насл. на Р. К., № 004-нива на К. К. и № 001182-полски път на Община Аврен, пидобит с Нотариален акт № 50, том I, рег.№ 853, дело № 37 от 12.02.2007 год., вписан с Акт № 42, том IX, дело 1962/2007 год. на СВ – Варна.

            НИВА, в местност „Водаджия” с площ 8.200 дка, шеста категория, съставляваща имот № 050025, находяща се в землището на с.Здравец, общ. Аврен, обл.Варна, при граници: имоти с №№ 050024-нива на насл. на Н. Н., 050028-нива на наел. на П. Д., 050029-нива на насл. на Й. Д., 050026-нива на наел. на Г. Н. и 000176-полски път на община Аврен, придобит с Нотариален акт № 98, том I, рег.№ 1313, дело № 76 от 08.03.2007 год.  вписан с Акт № 58, том XVII, дело 3957/2007 год. на СВ – Варна.

            ИЗОСТАВЕНА НИВА в местност „Балжа кола” с площ 5.701 дка, шеста категория, съставляваща имот № 020003, находяща се в землището на с.Здравец, общ.Аврен, обл.Варна, при граници: имот № 020002-изоставена нива на Ж. Д. М., № 019080-полски път на общината, № 020004 – изоставена нива на насл. на Д. Д. К. и землищна граница, придобит с Нотариален акт № 59, том II, рег.№ 2862, дело № 211 от 16.05.2007 год.

            НИВА в местност „Кютюклията” от 4.001 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 045013, находяща се в землището на с.Здравец, общ.Аврен, обл.Варна при граници: имоти № 000152-дере на Република България, 045066-полски път на общината, 045014- изоставена нива на насл. на С. И. С. и 045067-полски път на общината, придобита с Нотариален акт № 59, том II, рег.№ 2862, дело № 211 от 16.05.2007год.

            НИВА в местност „Водаджия” от 4.200 дка, пета категория, съставляваща имот № 062016, находяща се в землището на с.Здравец, общ.Аврен, обл.Варна при граници: имоти № 000169-полски път на общината, 062015-нива на П. А. П., 000167-полски път на общината, 062018-нива на насл. на А. В. А. и 062017-нива на насл. на Ж. Ж. Ж., придобит с Нотариален акт № 59, том II, рег.№ 2862, дело № 211 от 16.05.2007 год.

            НИВА в местност „Кърчанлъка” с площ 15.590 дка, седма категория, съставляваща имот № 025020, находяща се в землището на с. Аврен, общ.Аврен, Варненска област при граници: имоти № 025021-нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, 025022-нива на насл. на И. Н., 025015-нива на С. В., 025014-нива на С. С., 025013-нива на Р. П., 025011-нива на насл. на Г. Д., 025030-полски път на Община Аврен, придобит с Нотариален акт № 63, том II, рег.№ 2888, дело № 215 от 17.05.2007 год. вписан с Акт № 129, том ХL, дело 9837/2007 год. на СВ – Варна.

            ЖИЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ /преди НИВА/ в местност „Кърчанлъка” с площ 8.412 дка, седма категория, съставляваща имот № 025022, находяща се в землището на с.Аврен, общ.Аврен, Варненска област, при граници имоти: № 025023-нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, 025020-нива на насл. на И. Н., 025015-нива на С. В., 001348-полски път на община Аврен, придобит с Нотариален акт № 63, том ІІ, рег.№ 2888, дело № 215 от 17.05.2007 год. вписан с Акт № 129, том ХL, дело 9837/2007 год. на СВ – Варна.

            НИВА, в местност „Водаджия” с площ от 5 дка, шеста категория, съставляваща имот пл. № 050032, находяща се в землището на с.Здравец, общ. Аврен, област Варна, при граници: имоти № 050031-нива на насл. на Я. И., 050070-полски път на общината, 050033- нива на насл. на И. Н. и 000176-полски път на общината, придобит с Нотариален акт № 86, том II, рег.№ 3059, дело № 237 от 29.05.2007 год. вписан с  Акт № 165, том ХLІІІ, дело 10611/2007 год. на СВ – Варна.

            НИВА местност „Под село”, с площ 0.948 дка, шеста категория, съставляваща имот № 012012, находящ се в землището на с. Бенковски, общ.Аврен, Варненска област, при граници: имоти № 000338-полски път на община Аврен, 012013-нива на "Ладо Пропърти" ЕООД, 012011- нива на насл. на И. П.,***, 012042-нива на насл. на С. М., 000364-полски път на общ.Аврен, 012039-нива на Г. Н., придобит с Нотариален акт № 115, том II, рег.№ 3406, дело № 263 от 12.06.2007 год. вписан с Акт № 164, том ХLІХ, дело 12056/2007 год. на СВ – Варна.

            НИВА местност „Гьолгелик”, с площ 4 дка, шеста категория, съставляваща имот № 034099, находяща се в землището на с. Кичево, община Аксаково, Варненска област, при граници: имоти № 000270-полски път на община Аксаково, 034100-нива на насл. на С. Д., 034121-нива на В. Н., 034095-нива на Х. Д., 034098-нива на наел. на Д. Д., придобита с Нотариален акт № 143, том II, рег.№ 3580, дело № 286 от 20.06.2007 год. вписана с Акт № 117, том LІІІ, дело 12991 от 2007г. на СВ – Варна.

            НИВА местност „Гьолгелик”, с площ 3.5 дка, шеста категория, съставляваща имот № 034122, находяща се в землището на с.Кичево, общ.Аксаково, Варненска област, при граници: имоти с № 000218-полски път на общ.Аксаково, 034093-нива на насл. на А. Ч., 034100-нива на насл. на С. Д., 034121- нива на В. Н., придобит с Нотариален акт № 143, том II, рег.№ 3580, дело № 286 от 20.06.2007 год. вписан с Акт № 117, том LIII, дело 12991/2007 год. на СВ – Варна.

НИВА местност „Катели тарла”, с площ от 5 дка, пета категория, съставляваща имот № 156007, находяща се в землището на с.Генерал Кантарджиево, общ.Аксаково, обл.Варна, при граници имоти с № 000414-полски път на общ.Аксаково, 156006-нива на "Рибъл Рийл Естейт" ЕООД, 000420-полски път на общ.Аксаково, 156011-лозе на Т. Ш. и др. придобит е Нотариален акт № 143, том II, рег.№ 3580, дело № 286 от 20.06.2007 год. вписан с Акт № 117, том LІІІ, дело 12991 от 2007 год. на СВ – Варна.

            ДЪРВОПРОИЗВОДСТВЕНА ГОРСКА ПЛОЩ в м-та „Данчевото”, широколистна гора, съставляваща имот № 900016, землището на с.Черновръх с ЕКАТТЕ 81058, общ.Трявна с площ от 5500кв.м., при граници: имот № 367039 - вилна зона на П. Г. П. и др., имот № 367040 - нива на насл. на Д. и К. Д. К., имот № 900013 - дървопроизв. пл. на С. И. Д., имот № 900012 - дървопроизв.пл. на И. Х. К. и др., имот № 900011 - дървопроизв. пл. на В.Х.Д., имот № 900014 - дървопроизв. пл. на В.Х.Д., землищна граница, имот № 900017- дървопроизв. пл. на Г. Д. П., имот № 900006 - дървопроизв. пл. на насл. на М. Д. К., придобит с Нотариален акт № 103, том III, рег.№ 3040, дело № 443 от 03.07.2007 год. вписан с Акт № 74, том III, дело № 539 от 03.07.2007 год. на СВ – Трявна.

            ДЪРВОПРОИЗВОДСТВЕНА ГОРСКА ПЛОЩ - широколистна гора, в м-та „Данчевото”, землището на с.Черновръх с ЕКАТТЕ 81058, общ.Трявна с площ от 1833кв.м съставляваща имот № 900013., при граници: имот № 900012 - дървопроизв.пл. на И. Х. К. и др., 900016 - дървопроизв.пл. на С. И. Д., имот № 367040 - нива на наел. на Д. и К. Д. К., имот № 900009 -дървопроизв.пл. на С. И. Д., имот № 000294 - полски път на Община Трявна, придобит с Нотариален акт № 103, том III, рег.№ 3040, дело № 443 от 03.07.2007 год. вписан с Акт № 74, том III, дело № 539 от 03.07.2007 год. на СВ – Трявна.

            ДЪРВОПРОИЗВОДСТВЕНА ГОРСКА ПЛОЩ - широколистна гора, в м-та „Данчевото”, съставляваща имот № 900009, землището на с.Черновръх с ЕКАТТЕ 81058, общ.Трявна с площ от 2901 кв.м., при граници: имот № 900013 - дървопроизв.пл. на С. И. Д., имот № 000294 - полски път на Община Трявна, имот № 900003 - дървопроизв.пл. на МЗГ - ДЛ, имот № 367040 - нива на наел. на Д.и К. Д. К., придобит с Нотариален акт № 103, том III, рег.№ 3040, дело № 443 от 03.07.2007 год. вписан с Акт № 74, том III, дело № 539 от 03.07.2007 год. на СВ – Трявна.

            Сумата от 246.86 лв., представляваща левовата равностойност на 126.22 евро, наличност по разплащателна сметка в евро IВАN BG 88 ВРВ1 79421476461401 в ТБ " Юробанк и еф джи " АД, открита на 16.11.2007 г.

            Сумата от 25.75 лв., представляваща левовата равностойност на 13.17 евро, наличност по разплащателна сметка в евро ІВАN ВG 61 ВРВI 79421476461402 в ТБ "Юробанк и еф джи " АД, открита на 23.11.2007 год.

            Сумата от 3 717 лв., наличност по разплащателна сметка в лева IВАN ВG 12 FINV 915010ВGN0BMSP в ТБ "Първа инвестиционна банка"АД, открита на 02.09.2005 год.

            КЪСО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ – пистолет „Глок 21 С”, кал 45 мм, № DМD 693, заедно с 26 броя боеприпаси и два броя пълнители за оръжието, с цена на иска 2 138.80 лева

            От В.Х.Д. и В.С.Д., на осн. чл. 4, ал. 2, вр. чл. 10 и чл. 9 от ЗОПДИППД/отм./ в полза на Държавата са отнети:

            Сумата от 476,90 лв. от продажбата на МЯСТО, находящо се в землището гр.Варна, местността „Ваялар”, цялото е простаранство от 600 кв.м., представляващо лозе и овощна градина, заедно с построената в същото място сезонна постройка, при граници: път, Д. П., С. Р. и И. И., отчужден с Нотариален акт№ 63, том LХХІV, дело № 19715/1997 год. от 24.11.1997 год.

            Сумата от 289,36 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 54, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Възраждане”, бл. 63, вх. 3, ет.2, със застроена площ от 58.50 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, баня, тоалет, дрешник, входно антре с принадлежащото му избено помещение № 54 с полезна площ от 3.33 кв.м., при съседи на апартамента: юг и север -зелени площи, запад - ап.№ 76 от вх. IV - на С. А., изток - стълбище и на избеното помещение: изток, запад, север - избен коридор, юг - изба на апартамент № 58 на Р. и Н. А., както и 0,8001 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, попадащо в III микрорайон по плана на комплекса отчужден с Нотариален акт № 59, том LХХХVІІ  № 22857/1997 год. от 16.12.1997 год.

            Сумата от 210,60 лв. от продажбата на ПРАЗНО МЯСТО с площ 1000 кв.м., представляващо имот пл.№ 702 в местност "Боровец-север", Варненско землище, при граници: път, имот пл.№ 701, дере и имот пл.№ 703 отчужден с Нотариален акт № 71, том I, рег.№ 1089, дело № 90/1998 год. от 17.12.1998 год. Акт № 178, том. XXXIV, дело № 10964/1998 год. на СВ - Варна.

            Сумата от 422,85 лв. от продажбата на ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Варна, ул."Македония", № 31, ет.З, ап.2,, с обща площ на апартамента 101.02кв.м, състоящ се от входен коридор, кухня и спалня откъм ул."Опълченска" и ул."Македония", хол и спалня към ул."Македония" и задния двор, килер, тоалет и баня, при съседи: отгоре -таванска стая № 1 на сем. К. и № 3 на сем. Н., отдолу - ап. на сем. К., отляво - ап. на сем. С. и ап.№ 11 на сем. М., стълбището на вх.Б, ИЗБА № 2 към ул. "Опълченска" - до изба № 1 на сем. К., ТАВАНСКА СТАЯ № 2 към задния двор, при съседи: таван № 4 на Я. Б., както и 8.311 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху собствено дворно място, върху което е построена сградата, цялото с площ 792 кв.м., съставляващо имот пл.№ 11 в кв. № 706 по плана на III подрайон на гр.Варна, отчужден с Нотариален акт № 127, том XXXIX, дело № 11021/1997 год. от 01.07.1997 год.

            Сумата от 150 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 24 на III етаж във вх.В на жилищен блок в гр.Варна, бул." Сливница " № 95, кв.423 на IV подрайон със застроена площ от 111.18кв.м., състоящ се от входно антре, две спални, кабинет, дневна, столова, кухненска ниша, баня, тоалет, пералня и два балкона, при съседи: дясно – С. К. С., ляво - секция Г, горе – И. С. О. и долу – И. Ж. Г., заедно с избено помещение № 21 с площ от 10.32кв.м., при съседи: изба № 22 на П. М., както и 0.9895 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж отчужден с Нотариален акт № 57, том XIX, дело № 5921/1995 год. от 09.06.1995 год.

            Сумата от 15 311 лв. от продажбата на 11 916 кв.м. дворно място, находящо се в с.Пристое, общ.Каолиново, Варненска област, представляващо по плана на същото село парцел II от квартал 56, при граници: от две страни улици, парцел IV, парцел III и парцел I и Тухлен навес, зърносушилня, два броя навеси е метална конструкция, масивна сграда, подобрения и насаждени, застроени върху парцел II от квартал 56 по плана на с.Пристое, Варненска област, целият от 11916кв.м., при граници: от две страни улици, парцел IV, парцел III и парцел I, отчуждени е Нотариален акт № 62, том IX, рег. № 5863, дело № 1136/2004г. от 09.09.2004 год. вписан с Акт № 10, том VII, дело 1304/2004 год. на СВ - Нови Пазар.

            Сумата от 739,92 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 6, находящ се гр.Варна, кв. „Чайка”, XX - ти подрайон, на първи етаж във вход "3" на бл.68 с площ от 110.43кв.м., състоящ се от дневна с ниша две спални, гостна, детска стая, два коридора, баня и клозет при граници: юг-ап.№ 5, изток - бул."Княз Борис I", север-ап.№ 7, ведно с изба № 11, с площ от 9,78 кв.м. при граници: юг-коридор, север-изба № 14, запад-изба № 12, както и 1.1007 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, отчужден с Нотариален акт № 22, том XXXVI, дело № 10211/1997г. от 15.07.1997 год.

Сумата от 328,25 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 2 на първи етаж от жилищна сграда, находяща се в гр. Варна, 26-ти подрайон, ул."Секвоя" № 10, състоящ се от стая, дневна, кухня, антре, баня и тоалет и балкон със застроена площ от 41.40кв.м. при граници: ап.№ 1 на М.И., стълбище на ЖСК "Ген.Заимов", ап.№ 3 на В. и К. В. и ул."Секвоя" с принадлежащото му избено помещение № 10 с площ от 10.76кв.м. при граници: изба № 9 на М. И., коридор и двор към ЖСК "Шерба", както и 5.1408 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху държавна земя отчужден е Нотариален акт № 88, том XXXII, дело № 9163/1997 год. от 26.06.1997 год.

            Сумата от 13 600 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 61, находящ се в жилищна сграда в гр.Варна, бул."Осми приморски полк" № 122, вх.В, ет.13, 18-ти подрайон на града, със застроена площ от 42.70кв.м., състоящ се от входно антре, кухня, стая, баня-клозет и дрешник, при съседи: ап.60 на А. И., ап.62 на П. И.,*** и коридор, заедно с ИЗБА № 61 с площ 5.04кв.м., при граници: изба № 59 на Ц. и П. М., изба № 60 на А. И., изба № 62 на П. И., изба № 58 на И. А. и коридор, както и 0.7830 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, отчужден с Нотариален акт № 32, том II, рег.№ 5431, дело № 270/1999 год. от 18.11.1999 год. вписан с Акт № 143, том XXXV, дело № 8008/1999 год. на СВ - Варна/.

            Сумата от 14 300 лв. от продажбата на АТРАКЦИОННО ЗАВЕДЕНИЕ "Робинзон", с обща застроена площ от 1 260кв.м., състоящо се от кухненски блок, ресторант, навес към него, обслужващи постройки, построени върху неурегулиран поземлен имот, включен в горски фонд, който се намира на 5км. от гр.Балчик, източна посока, местност "Тузлата", в землище на гр.Балчик, обл.Добрич, при граници: от изток, север и запад -горски фонд, от юг-море, ведно с машините, съоръженията, обзавеждането и стопански инвентар, отчужден с Нотариален акт № 160, том VII, рег.№ 4641, дело № 897/2004 год. от 02.12.2004 год. вписан с Акт № 1, том XI, дело № 2794/2004 год. на СВ – Балчик.

            Сумата от 8 885.80 лв. от продажбата на ГАРАЖ № 8 /осем/, находящ се в гр.Варна, ул."Петър Берон" № 22, на приземния етаж, с площ 24.77кв.м., при граници: стълбище, гараж № 6 и рампа, както и 1.4878 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, цялото с площ 467.20кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот ХІІ-8,9, образуван от обединението на парцели ХІІ-8 и ХІІІ-9 със заповед № Р-162/18.07.2000 год. на Община Варна, в кв. 592 по плана на 14-ти подрайон на гр.Варна, при граници на дворното място по скица: ул."Петър Берон", парцел І-10, парцел II-11, парцел Х-6, парцел ХІ-7,7а, отчужден с Нотариален акт № 115, том II, рег.№ 3813, дело № 232/2003 год. от 14.04.2003 год. вписан с Акт № 66, том XVI, дело № 3545/2003 год. на СВ - Варна.

            Сумата от 205,30 лв. от продажбата на НИВА в местност "Водаджия" от 4.001 дка, шеста категория, съставляващ имот № 040022, находящ се в землището на с.Здравец, община Аврен, Варненска област, при граници: имоти № 040021- нива на С. Й., имот № 040061- полски път, имот № 040056- нива на Д. Д. и имот № 040023 - нива на наел. на Н. Т. отчужден с Нотариален акт № 199, том I, рег.№ 2353, дело № 155/2007 год. от 24.04.2007 год. вписан с Акт № 53, том XXXII, дело № 7752/2007 год. на СВ - Варна.

            Сумата от 200 лв. от продажбата на ИЗОСТАВЕНА НИВА в местност "Ени Кашла" с площ от 3 дка, шеста категория, съставляваща имот № 031016 находящ се в землището на с.Здравец, общ.Аврен, Варненска област, при граници: имот № 031015-изоставена нива на наел. на Д. К., № 031007-изост. нива на наел. на П. К., № 031017-изоставена нива на наел. на И. Ш. и № 031030-полски път отчужден с Нотариален акт № 150, том I, рег.№ 1666, дело № 120/2007г. от 02.03.2007 год. вписан с Акт № 182, том XV, дело № 3617/2007 год. на СВ – Варна.

            Сумата от 82 144,86 лв. от продажбата на апартамент №77, с площ 66.85кв.м., състоящ се от хол, спалня, кухня, килер, баня, тоалет, коридор и балкон към ул."Клокотница", намиращ се в гр. Варна, ул. "Доктор Басанович" № 57-61, вх.59, ет.2, при граници на жилището: север-стълбище, запад-ап.№78, юг-ул." Клокотница" и изток-ап.№76, ведно с принадлежащото му избено помещение № 5, с площ 3.84кв.м., при граници на избеното помещение: север-изба №4, изток-коридор, запад-калкан и юг-изба № 6 както и 0.7119 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно място, попадащо 17 подрайон по плана на града, отчужден е Нотариален акт № 127, том. V, рег.№ 5055, дело № 798/2007 год. от 07.11.2007 год. вписан с Акт № 17, том СVІ, дело № 26078/2007 год. на СВ - Варна/

            Сумата от 100 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Чероки Джип" с рег.№ В 8737 АС, рама № 1J4GZВ8S8SY505742, двигател № 503МХ10, дата на първа регистрация 01.11.1995 год. придобит съгл. Договор от 07.02.1996 год., отчужден съгл. Договор от 30.10.1997 год.

            Сумата от 23 000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Мерцедес", модел "500 СЛ"с рег.№ В 2222 СН рама № WDВ2304751F025231, двигател № 11396330413538, дата на първа регистрация 30.07.2002 год., отчужден с Договор от 06.12.2006 год.

            Сумата от 240,80 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил, марка "Сузуки GL" с рег.№ В 0117 АА рама № JS3TD01V0М4100997, двигател № G16МЗ11919, дата на първа регистрация 18.12.1991 год., отчислен на 10.07.1996 год.

            От ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”, на осн. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД/отм./ в полза на Държавата са отнети:

            ОФИС № 6, разположен на 2 нива - на партерния и на първи етаж, състоящ се от: две офис помещения, сервизни помещения, с вътрешно вито метално стълбище за втория етаж, е площ от 59.86 кв.м. при граници: офис № 1, офис № 2, офис № 5, улица, съответстващите 3.0082 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, с принадлежащите към него 7 кв.м. ид.части от дворното място, върху което е построена сградата, находящо се в гр.Варна, ул."Петко Каравелов" № 6, цялото с площ 347 кв.м., съставляващо имот пл.№ 1 в кв.714 по плана на трети микрорайон на гр.Варна, придобит с Нотариален акт№ 24, том V, дело № 2192/1998 год. от 06.04.1998 год.

            НИВА в местност "Дълбокия дол" с площ от 7.676 дка, шеста категория, съставляващ имот № 052010, находяща се в землището на с.Здравец, община Аврен, Варненска област, при граници: имоти № 052015-изост.тр.нас. на А. П., № 000013-полски път, № 052004-изост.тр.нас. на насл. на И. И. и № 000011-пасище на ДПФ, придобит с Нотариален акт № 148, том III, рег.№ 5153, дело № 442 от 28.09.2006 год. вписан с Акт № 143 том LХХХІ дело № 19315/2006 год. на СВ – Варна.

            ЖИЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ /преди НИВА/ в местност "Амазлар Кайряк" с площ от 2.891 дка, шеста категория, съставляващ имот № 015086, находяща се в землището на с.Здравец, община Аврен, Варненска област, при граници: имоти № 000136-пасище на ОПФ, № 015085-нива на Величка Демирева и № 000134-полски път придобит с Нотариален акт № 148, том III, рег.№ 5153, дело № 442 от 28.09.2006 год. вписан с Акт № 143 том LХХХІ дело № 19315/2006 год. на СВ – Варна.

            АПАРТАМЕНТ № 71, находящ се в жилищна сграда в гр.Варна, бул."Чаталджа" № 20, вх.Г, на втори надпартерен етаж, кота + 7.75 със застроена площ от 90.73 кв.м., състоящ се от: дневна, кухненски бокс, две спални, баня с тоалет, тоалет, антре и две тераси при граници: ап.№ 72, коридор, стълбище, ап.№70 и ул."Ген.Колев", заедно с ИЗБА № 62 в сутеренния етаж на кота - 3.00 с площ от 5.50 кв.м. при граници: изба № 63 и подземни паркинги, както и 1.054 %, равняващи се на 15.71 кв.м. идеални части от общите части на сградата и 1.054 % ид.части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, цялото с площ от 3 253 кв.м., съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-1, в кв.660 по плана на 6-ти микрорайон на града, при граници: бул."Ген.Колев", бул."Чаталджа" и жилищен комплекс "Казармите", придобит с Нотариален акт № 152, том V, рег.№ 8285, дело № 805 от 14.12.2007 год. вписан с Акт № 11 том СХХІV дело № 30539/2007 год. на СВ – Варна.

            Сумата от 1 920 лв. налична по разплащателна сметка в лева ІВАN ВG 10 FINV 915010BGN054ВL в ТБ " Първа инвестиционна банка " АД,

            а на осн. чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ от ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”, в полза на Държавата са отнети:

            Сумата от 90 000 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 92, находящ се в жилищна сграда в гр.Варна, бул."Чаталджа" № 20, вх.Г, ет.5, кота +16 със застроена площ от 69.91 кв.м., състоящ се от: дневна, кухненски бокс, спалня, баня с тоалет, антре и тераса при граници: ап.№ 91, ап.№ 93, коридор и от две страни-външен зид, заедно е ИЗБА № 53 в сутеренния етаж с площ от 3.76 кв.м., при граници: изба № 54, коридор и външен зид, както и 0.807 %, равняващи се на 12.03 кв.м. идеални части от общите части на сградата и 0.807 % идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, цялото с площ от 3253 кв.м., съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-1 в кв.660 по плана на 6-ти микрорайон на града, при граници: бул."Ген.Колев", бул."Чаталджа" и жилищен комплекс "Казармите", отчужден с Нотариален акт № 163, том III, рег.№ 7198, дело № 504 от 13.08.2008 год.

            Сумата от 2 000 лв. от продажбата на автомобил, марка "Чероки Джип", модел "3.0"с рег.№ В 2822 КТ рама № 1J8НСЕ8М85Y564737, двигател № 64298040020236, дата на първа регистрация 28.09.2005 год., отчужден с Договор от 24.09.2007 год.

            Сумата от 1 000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Мерцедес", модел "350" с рег.№ В 8206 АХ рама № WDB1401341А252642, двигател № 60397112015418, дата на първа регистрация 14.11.1996 год., отчужден с. Договор от 16.02.2000 год.

            Сумата от 100 лв. от продажбата на мотопед, марка "Ямаха", модел "50" с рег.№ В 3864 Н рама № VG55ВR000000306116, двигател № 5ВR041158, дата на първа регистрация 24.06.1990 год., отчужден с Договор от 12.07.2004 год.;

            На основание чл. 7, т. 1 от ЗОПДИППД /отм./ са ОБЯВЕНИ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ по отношение на Държавата сделките, с които В.Х.Д. и В.С.Д. са отчуждили безвъзмездно в полза на сина си Х.В.Д. собствените си недвижими имоти, а именно:

            Обективирана в Нотариален акт за дарение № 145, том I, рег.№ 1583, дело № 114 / 2006г. от 12.04.2006 год. вписана Акт № 20, том XXV, дело № 774/2006 год. на СВ – Варна, по силата на която В.Х.Д. и В.С.Д. даряват на сина си Х.В.Д., следния недвижим имот, а именно: НИВА, находяща се в землището на с.Шкорпиловци, община Долни Чифлик, Варненска област, местност "Ачмалъка" с площ 3 дка, шеста категория, съставляваща парцел № 039 от масив № 014 при граници: парцел 83-полски път, парцел 38 - нива на Д. М. М., парцел 41- нива на наел. на К. К. и парцел 40 - нива на Ж. М. М.

            Обективирана в Нотариален акт за дарение № 99, том II, рег.№ 2786, дело № 241/2006 год. от 12.06.2006 год. вписан с Акт № 52, том ХLІІІ, дело № 10200/2006 год. на СВ – Варна, по силата на която В.Х.Д. и В.С.Д. даряват на сина си Х.В.Д., следния недвижим имот, а именно: НИВА, находяща се в землището на с.Шкорпиловци, община Долни Чифлик, Варненска област, местност "Ачмалъка" с площ 3.473 дка, шеста категория , съставляваща парцел № 070 от масив № 014 при граници: имот 014071-нива на В. Ж. В., имот 014042-нива на наел. на Ж. К. М., имот 000314-полски път и имот № 014069-нива на ЕТ " Станислав-91-Митко Добрев

            Обективирана с Нотариален акт за дарение № 172, том II, рег.№ 2395, дело № 344 от 05.07.2006 год. вписана с Акт № 3, том III, дело № 461 от 05.07.2006 год. на СВ – Трявна, с който В.Х.Д. и В.С.Д. даряват на сина си Х.В.Д., следния недвижим имот, а именно: ГОРСКА ЗЕМЯ - ДЪРВОПРОИЗВ.ПЛ., съставляваща имот № 900014 в м - та "Данчевото" , землището на с.Черновръх с ЕКАТТЕ 81058, общ.Трявна с площ от 5000кв.м., при граници: имот № 900015 - дървопроизв.пл. на В.Х.Д., имот № 900011 - дървопроизв.пл. на Д. М. Ш. и др., имот № 900007 - дървопроизв.пл. на наел. на Х. Димов Костадинов, землищна граница. Имотът е образуван от имот № 900008.

            И на осн. чл.7, т.1 в вр. чл. 4 ал. 2 от ЗОПДИППД/отм./ от ответника Х.В.Д. са ОТНЕТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА:

            Сумата от 375 519,36 лв. от продажбата на НИВА, находяща се в землището на с.Шкорпиловци, община Долни Чифлик, Варненска област, местност "Ачмалъка" с площ 3 дка, шеста категория, съставляваща парцел № 039 от масив № 014 при граници: парцел 83-полски път, парцел 38 - нива на Д. М. М., парцел 41- нива на наел. на К. К. и парцел 40 - нива на Ж. М. М., отчуждена с Нотариален акт № 120, том III, рег.№ 4935, дело № 418/2006г. от 20.09.2006 год. с Акт № 78, том LХХVІІ, дело № 18279/2006 год. на СВ – Варна.

            Сумата от 509 972,89 лв. от продажбата на НИВА, находяща се в землището на с.Шкорпиловци, община Долни Чифлик, Варненска област, местност "Ачмалъка" с площ 3.473 дка, шеста категория , съставляваща парцел № 070 от масив № 014 при граници: имот 014071-нива на В. Ж. В., имот 014042-нива на наел. на Ж. К. М., имот 000314-полски път и имот № 014069-нива на ЕТ " Станислав-91-Митко Добрев" , отчуждена с Нотариален акт № 155, том II, рег.№ 6266, дело № 336/2006г. от 14.08.2006 год. вписан с Акт № 132, том. LХІV, дело № 15269/2006г. на СВ – Варна.

            ГОРСКА ЗЕМЯ - ДЪРВОПРОИЗВ.ПЛ., съставляваща имот № 900014 в м - та "Данчевото" , землището на с.Черновръх с ЕКАТТЕ 81058, общ.Трявна с площ от 5000кв.м., при граници: имот № 900015 - дървопроизв.пл. на В.Х.Д., имот № 900011 - дървопроизв.пл. на Д. М. Ш. и др., имот № 900007 - дървопроизв.пл. на наел. на Х. Д. К., землищна граница. Имотът е образуван от имот № 900008.

            Във въззивната жалба е изложено, че решението е неправилно поради допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, необоснованост на изводите по фактите и противоречие с материалния закон. В по-голямата си част наведените доводи, съображения и правни аргументи са напълно идентични на изложените и във въззивната жалба на „Д. ***, поради което и не следва да бъдат отново възпроизвеждани. Следва да се отбележи онова, което касае предмета на тази въззивна жалба, а именно: посочва се, че липсва в обжалваното решение /поради което и се навежда като довод за неправилност на последното/ обсъждане на възраженията на ответниците относно предмета на иска и противоречивите твърдения в исковата молба, които се определят като плод на грешките при прочита на закона от ищеца. Отнемането на всички имущества на ответниците и при наличието на доказани по делото достатъчни средства от законни източници, въззивниците определят като нарушение на чл. 18, ал. 1, т. 2 от ЗОПДИППД /отм./, тъй като органите по чл. 12, ал. 10 следва да проверяват трансформацията на имуществото, за да се избегне именно резултата, осъществен с решението на ВОС. Счита се, че решението е неправилно и във връзка с уважените искове по чл. 7, т. 1 от ЗОПДИППД /отм./ за обявяване недействителност на сделките, с които Х.Д. е надарен, тъй като не са налице обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 от закона, въз основа на които да се направи основателно предположение, че имотите, предмет на сделките, са придобити от престъпна дейност – дарителите са разполагали със законни средства за тяхното придобиване.

            По отношение на въззивницата В.Д. се сочи, че решението противоречи на чл. 9 и чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./, тъй като тя има значителен принос в придобиването в СИО на имуществата, които са предмет на исковете против нея. Това се установявало и от твърденията на ищеца в мотивираното искане и от установените от Комисията нейни налични законни средства, както и от факта, че тя е извършвала търговска дейност, която за определени периоди е имала извънредно голяма търговска печалба. Освен това тя е имала е е разполагала със заемни средства въз основа на установените по делото договори в качеството ѝ на ЕТ. Или, исковете за отнемане на придобити в СИО имущества, както и за отнемане на осн. чл. 4, ал. 2 от закона на полученото при разпореждане с такова имущесктво, са неоснователни относно ½ ид.ч. от имотите и претендираните суми. Претендира се отмяна на решението в посочените обжалвани части.

            В предвидения срок е депозиран отговор на въззивната жалба от КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, гр. София, с който същата е оспорена като неоснователна и се претендира потвърждаване на решението в тези му обжалвани части. Повторени са изцяло съображенията, дадени и в отговора на въззивната жалба на „Д. комерс” ООД, поради което и същите не следва да бъдат възпроизвеждани отново. Изложено е принципното съображение, че няма данни значителните парични заемни средства да са получавани по банков път, вкл. и тези във валута, а до 1999г. е действала Наредба № 3/10.07.1992г., ограничаваща плащанията в брой до 5 000 лв. Това е довод в подкрепа на тезата, че не е налице доказване на реалното плащане по тези договори за заем. Подробно са коментирани всеки един от договорите за заем, ангажирани от ответниците за доказване на достатъчно законни средства за процесния период с излагане на конкретни съображения, касаещи всеки един от тези договори. За част от тях е посочено, че са неистински и са били съставени за целите на прокурорската проверка по ЗСГ /отм./. Наведени са възражения за недопустимост на свидетелски показания за установяване на определени факти, свързани с тези договори за заем, както и за тяхното изменение /конкретно за даване вместо изпълнение по договора за заем от 16.03.1999г. чрез предоставяне на колекцията от пощенски марки/; относно недостоверността на датите на тези частни документи и невярността на тяхното съдържание, вкл. и при съпоставяне с официални удостоверителни документи /относно договора за заем от 22.12.1996г./. Коментирани са подробно и доказателствата и твърденията на ответниците за други приходи – от продажбата на картини, от продажбата на колекция на стари оръжия. Взето е отношение и във връзка с използваната методика за осъществения от ВОС икономически анализ, както и относно непротивопоставимостта на вписаната в договорите за покупка от ответниците цена по отношение на Държавата. Поради всичко това се счита, че исковете /и тези по чл. 7, т. 1/, вкл. и на предпоставките по чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./, са доказани и правилно уважени. Изложено е, че са били съобразени от Комисията на установените факти на наличието на значителни печалби от търговската дейност на ответницата Д. в качеството ѝ на ЕТ „Хелиус – В.Д.” за определени периоди от време, което е обосновало и решението да не се претендира отнемането на имущество от предприятието на този ЕТ. При липсата на доказателства, че реализираната от ЕТ печалба е преминала в патримониума на физическото лице В. Д., то и не може да се приеме, че същата само като физическо лице е имала принос в разходите за придобиваното от В.Д. имущество, респ. принос по см. на чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./. Отделно от това се сочи, че данните за доходи, включени в ГДД на ответниците са включени в приходната част на СИЕ във всички нейни варианти.

             В настоящия отговор се поддържа направеното доказателствено искане в отговора на КОНПИ на въззивната жалба, подадена от „Д. Комерс” ООД.

            Контролиращата страна ВОП не е депозирала отговор.

            5. Въззивна жалба вх. № 20440/12.07.17г. от „Д. *** против решение № 938/12.06.17г., в частта му, с която е допълнено на осн. чл. 250 от ГПК решение № 287/07.03.17г. и в полза на Държавата по иска на КОНПИ на осн. чл. 6 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ от дружеството е отнета сумата от 6 600 лв, получена от продажбата на имот с Нотариален акт М 181, том III, рег.№ 6149, дело № 483/2008 год. от 17.10.2008г. /Акт № 113, том XCV, дело № 23969/2008г. на СВ - Варна/. Счита се, че допълнителното решение е немотивирано, а ако мотивите на основното решение се считат за мотиви и на допълнителното – то въззивната жалба се основава на оплакванията, релевирани против основното решение. Претендира се отмяна на това решение и отхвърляне на предявения иск. 

            В предвидения срок е депозиран отговор на въззивната жалба от КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, гр. София, с който същата е оспорена като неоснователна и се претендира потвърждаване на допълнителното решение в тази му обжалвана част. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

            Контролиращата страна ВОП не е депозирала отговор.

            6. Частна жалба вх. № 20439/12.07.17г. от В.Х.Д. – като физическо лице и в качеството му на ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”, от В.С.Д., от Х.В.Д. и от „Д. *** против решение № 938/12.06.17г., в частта му, с която е оставена без уважение молбата на жалбоподателите за изменение на решение № 287/07.03.17г. в частта, в която същите са осъдени да заплатят на Държавата в полза на бюджета на съдебната власт дължимите ДТ, на осн. чл. 248 от ГПК. Претендира се в тази част решението да бъде отменено изцяло, а в случай, че основното решение бъде потвърдено изцяло или в някаква негова част, дължимите от съда ДТ и присъдени разноски на ищеца КОНПИ да бъдат изчислени, съответно редуцирани до дължимия съгласно правилата на ГПК размер. Изложени са подробни съображения за неправилност на обжалваното определение относно начина на определяне размера на дължимите ДТ, а относно дължимото на ищеца възнаграждение – че противоречи на чл. 78, ал. 8 от ГПК в редакцията му след ДВ, бр. 8/17г.

            В предвидения срок е депозиран отговор на частната жалба от КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, гр. София, с който същата е оспорена като неоснователна и се претендира потвърждаване на допълнителното решение в тази му обжалвана част.

            Контролиращата страна ВОП не е депозирала отговор.

            Първоинстанционното решение № 287/07.03.17г. по гр.д. № 1574/09г. на ВОС като необжалвано е влязло в сила по отхвърлените искове на КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, предявени на осн. чл. 7 от ЗОПДИППД /отм./ за обявяване за недействителни на посочени сделки съответно против Х.В.Д. и „КЕДАР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Варна; против „ДЖИ ЕЛ ЕС ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София и „БОЯНА ЕСТЕЙТС”, гр. София; против Х.В.Д. и „ШУГАРЛОФ” ЕООД, гр. София; против „Д. КОМЕРС” ООД и Б. Т. К.; против „Д. КОМЕРС” ООД и С. П. С. /конституирана като правоприемник на починалата в хода на производството П. С. С./; против В.Х.Д. и В.С.Д. *** и за отнемане на подробно посочени имоти.

            С определение № 194/05.04.18г. производството по мотивираното искане на КПКОНПИ, по което е образувано гр.д. № 1574/09г. на ВОС и настоящото въззивно производство по в.гр.д. № 118/18г. на ВАпС, е оставено без движение и на ищеца КПКОНПИ-гр. София е дадена възможност в 1-седмичен срок от получаване на настоящото определение, с преписи за насрещните страни и контролиращата страна, да отстрани нередовността на мотивираното искане, изразяваща се в противоречие между основанието и отправения петитум, като релевира твърдения относно факти, обосноваващи пряка или косвена връзка между придобитото имущество за целия процесен период от 01.01.1993г. до 31.12.2009г.  и престъпната дейност на ответника В.Х.Д.. 

            С молба вх. № 2413/23.04.18г. КПКОНПИ чрез процесуален представител е посочено, че законът не предвижда имуществото да е придобито само в резултат на конкретно престъпление и единствено за времето на неговото извършване. Съобразно задължителната практика на ВКС броя и вида на престъпленията, придобивния способ, трансформацията на имуществото и останалите установени факти трябва да могат основателно да обосноват логическа връзка между престъпната дейност и придобитото имущество. Изложено е, че от една страна в конкретния случай е одобрено споразумение по наказателното дело, с което е прието, че ответникът В.Д. е извършил множество престъпления за периоди от началото на м. 09.2004г. до 12.11.2006г. /престъпление по чл. 321, ал. 1, т. 1 вр. ал. 1 от НК – образувал и ръководил престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК и чл. 253 от НК/, от началото на м. 09.2008г. до 12.09.08г. /ръководил въоръжена организирана престъпна група, създадена с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК, чл. 155 от НК, чл. 159а от НК – престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал. 1 от НК/, на 07.09.08г. /за престъпление по чл. 213а, ал. 2, т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 от НК/, на 08.09.08г. и на 12.09.08г. /за престъпление по чл. 253, ал. 4, в ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК/, които предполагат за продължителен период от време кумулиране на значителни парични средства /извличане на облага/.

            От друга страна се сочи, че престъпната дейност на В. Д. не започва от началото на м. 09.2004г. и в тази връзка се излага, че Комисията е била уведомена за образуваното ДП № 333/08г. /срещу ответника В. Д. и други физически лица за създадено организирано престъпно сдружение/, което е било присъединено към ДП № 130/08г. /образувано за разследване на организирана престъпна дейност от други физически лица/, тъй като се касаело за общност на престъпното сдружение. Срещу отделните разследвани физически лица са били образувани различни НОХД, по част от които също са били одобрени споразумения от съда. С тях е било е прието, че те са участвали в съществувала повече от десетилетие организирана престъпна група. В тази връзка се сочи, че в представена по настоящото дело справка за съдимост рег. № 3505/09.09.14г. и протокол по НОХД № 740/09г. на ВОС, касаещо подсъдимия В. Златков Ж., се установявало, че същият е признат за виновен за това, че за периода от есента на 1996г. до 30.05.2008г. е участвал във въоръжена организирана престъпна група, един от чийто ръководители е именно ответникът В.Д.. Освен това по делото е била представена и присъда № 1/15.01.13г. по НОХД № 831/09г. на ВОС /невлязла в сила/, с която И.С. С. е бил признат за виновен в това, че за периода от есента на 1996г. до началото на м. 09.2008г. организирал и ръководил въоръжена престъпна група заедно с ответника В.Д., създадена с цел да върши посочени престъпления; подсъдимият Я. Н. К. пък е бил признат за виновен, че за периода от м. март 2001 до 12.09.2008г. участвал в организирана престъпна въоръжена група, ръководена и от В.Д. за извършване на посочени престъпления.

            Освен това е посочено, че от справка за съдимост рег. № 10404/20.05.13г., намираща се също в кориците по делото, се установявало, че ответникът В. Д. е признат за виновен в извършването на престъпления с присъда по НОХД № 1965/1987г. – за нарушаване режима на сделките с валутни ценности като извършил такива с предмети на обща стойност 5159.84 лв. – големи размери, както и за извършено в условията на продължавано престъпление – закупил с цел да препродаде и продал стоки на обща стойност от 1555.28 лв. без да има съответно разрешение и предмета на деянието е на голяма стойност. С присъда № 57по НОХД № 57/87г. ответникът В Д. е бил осъден за извършено в условията на продължавано престъпление измама в големи размери - с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у различни граждани, с което им е причинил имотна вреда в размер на 7821.15лв.

            Счита се, че така наведените твърдения по фактите, обосновават искането за отнемане на имуществото, придобивано от ответниците за целия процесен период по делото. В тази връзка е направено изявление, че се поддържа направеното доказателствено искане за приемане като доказателства по делото на подробно описани документи.

            В дадения от съда срок е депозиран отговор-становище по направеното уточнение от КПКОНПИ, както и по доказателствените ѝ искания, депозиран от адв. Б. Ж. като процесуален представител на ответниците /те и въззивници и въззиваеми/ В.Х.Д., В.С.Д., ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”, Х.В.Д. и „Д. комерс” ООД. Счита се, че е недопустимо с оглед на извършените до момента процесуални действия от всяка от страните пред първата инстанция, както и с оглед постановените от първоинстанционния съд съдебни актове, въззивният съд да извършва преценка за нередовност на мотивираното искане на Комисията и да дава възможност на ищеца да я поправя. Счита се, че въпросът за редовността на исковата молба /след извършването на посочените в отговора конкретни действия на страните и съда, вкл. и на определение на въззивния съд по ч.гр.д. № 27/10г./ е бил изяснен и разрешен със задължителна за първоинстанционният съд сила. При тези рамки е била проведена и защитата на ответниците. Същевременно постановяването на 30.06.2014г. на ТР № 7/13г. на ОСГК на ВКС не заличава настъпилите процесуални преклузии по конкретно дело, а единствено следва да се съобразява при приложението на закона към вече въведените от страните факти. Поради това даването на възможност за поправяне на исковата молба от въззивния съд противоречи на чл. 214, ал. 1 от ГПК и чл. 147 от ГПК. Задължаването на ищеца от въззивния съд да заяви още факти, на които да основе иска си, според ответниците поставя въпроси за нарушение на диспозитивното начало в процеса, на равнопоставенността на страните, на правото на разглеждане на спора на две инстанции по същество и пр. Развити са конкретни съображения в тази насока.

            Поддържа се още, че са недопустими твърденията на КПКОНПИ относно факти, които да обосновавт основанието на мотивираното искане, изразяващи се в наличието на постановени присъди спрямо лица, които не са ответници по делото. Това е така, защото твърденията за престъпна дейност на други лица, както и за друга престъпна дейност на ответника, но извън тази, за която са били изложени твърдения в исковата молба, както и характеристиката на ответника В. Д., че е личност, склонна към престъпления, са в противоречие с презумпцията за невинност, с нормата на чл. 300 от ГПК /относно пределите, в които е задължителна присъдата за гражданския съд/, чл. 28, ал. 5 от ЗОПДИППД /отм./ - изискваща наличието на влязла в сила осъдителна присъда за конкретно посочено престъпление или установяването на престъпната дейност по съдебен ред при наличието на пречки за установяване на престъплението от наказателния съд.

            Сочи се още, че ако твърденията за постановени против ответника В. Д. осъдителни присъди през 1987г. и 1988г. се приемат като основания на исковете по настоящото дело, то исковете следва да се приемат за недопустими, тъй като деянията за посочените престъпления са декриминализирани, а и не попадат в предметния обхват на чл. 3, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./. Освен това не е било провеждано производство пред Комисията във връзка с тези деяния на ответника, по които същият е и реабилитиран. Навежда се и възражение, че иск, основан на тези твърдения, е недопустим и поради неприложимост на ЗОПДИППД /отм./ към момента на навеждане на тези твърдения. Поради изложеното се поддържа, че искането за приемане на посочените от Комисията доказателства, е недопустимо.

            Счита се освен това, че не е било изпълнено и указанието на въззивния съд, тъй като Комисията не е навела твърдения за връзка на придобиване на процесното имущество именно с престъпната дейност на ответника В. Д., която е дала основанието и за предявяване на мотивираното искане. Вместо това Комисията е навела твърдения за друга престъпна дейност. Поради това пък се претендира производството по исковете, в частта им относно придобитите имущества извън периодите на престъпната дейност, основани на недопустими твърдения за връзка на имуществото с престъпната дейност, да бъде прекратено.  

            Контролиращата страна АпП-Варна не е депозирала становище по направеното от Комисията уточнение и направените искания за събиране на доказателства пред настоящата инстанция.

            С определение № 258/15.05.18г. съдът е уважил частично доказателственото искане на КПКОНПИ, приемайки като доказателства част от посочените от Комисията документи.

            В изпълнение на дадената възможност с посоченото определение за изразяване на становище дали срока за извършване на проверката против ответника В. Д. по чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ е бил удължаван, с молба от 31.05.18г. Комисията е посочила, че удължаване на срока не е извършвано, тъй като не е било необходимо – обосновано е с посочване на конкретните дати за уведомяването на Комисията от органа на ДП за образуваното срещу В. Д. наказателно производство /на 17.09.08г./, както и за взетите решения за образуване на производството /на 12.11.08г./; за внасяне в съда на искане за налагане на обезпечителни мерки /на 19.12.08г./ и за внасяне на искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност /на 29.07.09г./ - последното е в рамките на определения от съда срок по обезпечителното производство съобразно нормата на чл. 27, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./. Обобщено е, че цялото производство по закона в неговата досъдебна фаза е приключило в рамките на 1 година и 4 дни. Изложени са и аргументи, че срока по чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ е инструктивен като са посочени и решения и определения на ВКС в този смисъл.

            В с.з. жалбите и становищата по депозираните от всяка от страните отговори се поддържат. В изпълнение на дадената от съда възможност, процесуалните представители на насрещните страни по делото са депозирали и писмени бележки, в които по същество поддържат изразените в жалбите и отговорите си съображения относно това дали са допустими и основателни предявените по делото искове.

            Представителят на контролиращата страна изразява становище, че подадената от Комисията въззивна жалба е основателна по изложените в същата съображения. Посочва се, че в настоящия случай престъпната дейност, за която е осъден ответника В. Д., е прието от наказателния съд, че е започнала през м. 09.2004г. Характера и обема обаче на тази престъпна дейност – организирана престъпна група за наркоразпространение и пране на пари, налагат извода, че същата е започнала много преди 2004г. и поради това релевантния период по чл. 11 от ЗОПДИППД /отм./ е допустимо да предхожда периода на престъпната дейност, за която е осъден ответника.

            Въззивните жалби и частната жалба са подадени в срок, от страни с правен интерес от обжалването и против обжалваеми съдебни актове, при наличието на доказателства за надлежна представителна власт и предпоставките за редовност на жалбите.

За да се произнесе по допустимостта на обжалвания първоинстанционен акт, настоящият състав на съда съобрази следното:

Настоящото производство се развива по реда ЗОПДИППД /отм./ по арг. от § 5 от ПЗР на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество,в сила от 19.11.2012г.,  и по арг. от § 5 от ПЗР на ЗПКОНПИ /в сила от 23.01.18г./, тъй като е започнало при действието на първия от посочените закони и не е приключило понастоящем.

Исковото производство е образувано въз основа на постъпилото в съда на 05.08.09г. мотивирано искане на Комисията /с тогавашно наименование КУИППД/ против В.Х.Д., В.С.Д., Х.В.Д., Б. Т. К., Д. Г. К., П. С. С., ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”, „Д. КОМЕРС” ООД, „ШУГАРЛАФ” ЕООД и „Бояна Естейтс” ЕООД, за отнемане в полза на държавата на имущество от конкретно посочени в искането ответници на обща стойност от 4 906 643.35 лв. - на осн. чл. 4, ал. 1, на осн. чл. 10 и чл. 9 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./, на осн. чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./, на осн. чл. 6 вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./, на осн. чл. 6 вр. чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./, както и искове по чл. 7 от ЗОПДИППД /отм./.   

                ЗОПДИППД /отм./ регламентира особено санкционно производство по установяване и отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, което е уредено като единно производство, макар и осъществяващо се в относително самостоятелно обособени фази, първата от които се развива пред Комисията, а другите две – обезпечително и исково производства – пред съда. Началната дата на производството по ЗОПДИППД /отм./ като цяло, вкл. и на неговата първа фаза пред Комисията, а също и на проверката по см. на на чл. 15, чл. 16 и чл. 18 от закона, е датата на постъпване на уведомлението по чл. 21 при съответния директор на ТД на Комисията /по арг. от чл. 6 и чл. 125 от ГПК вр. § 2 от ДР на ЗОПДИППД /отм.//. В рамките на така започналата проверка Комисията следва да установи дали са налице материалноправните предпоставки на чл. 3-10 от закона и ако са налице – следва да се постанови решение по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗОПДИППД /отм./ да води иска по чл. 28, ал. 1 от същия закон. Съобразно разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ проверката по този закон не може да продължи повече от 10 месеца, като по изключение Комисията може да го удължи еднократно с 3 месеца.

По въпроса за характера на срока за проверката на Комисията по чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ е налице противоречива практика на ВКС - в по-старата, но многобройна такава /напр. Решение №106/14.05.2013г. по гр.д.№1074/12г., ІІІ гр.о., Определение № 388/26.10.2017г. по ч.гр.д. №3884/17г., ВКС, ІІІ гр.о., Определение №17/08.01.2018г. по гр.д.№2796/17г., ВКС, ІІІ гр.о. и др./ се приема, че срокът е инструктивен, докато в най-новата практика – решение на ВКС по чл. 290 от ГПК (в редакцията на закона преди ЗИДГПК, обн. в ДВ, бр.86/27.10.2017 г. съгл. § 74 от последния) № 323/18.01.2018 г. по гр.д. № 5291/2016 г., IV г.о. е дадено разрешение, че срокът по чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.) за извършване на проверката от комисията, е преклузивен.

                Мнозинството на настоящия състав на съда приема, че срокът е преклузивен като споделя изразените съображения в последното цитирано решение на ВКС – всяко ограничаване на ползването или отнемането на незаконно придобито имущество по гражданскоправен ред следва да отговаря на критериите за законоустановеност, необходимост за постигане на легитимна цел и пропорционалност /по арг. и то решение № 13/13.10.12г. по к.д. № 6/12г. на КС/. Целта на уредения в чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ срок е да се ограничи във времето осъществяването на правомощията на Комисията по проверката, които са в състояние да въздействат неблагоприятно върху правната сфера на проверяваното лице и то да търпи съществени ограничения. Противното становище за инструктивния характер на срока, би означавало, че Комисията може да извършва проверка за период от време, ограничен единствено от нормата на чл. 11 от ЗОПДИППД /отм./, което обаче би било нарушение на критериите за законоустановеност и пропорционалност.

                От горното следва, че когато в рамките на преклузивния срок по чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ Комисията не е взела решение за образуване на производство по този закон, то не само проверката, но и производството като цяло приключват с изтичането на този срок и е недопустимо да се развие исково производство пред съда, тъй като правомощията на Комисията и нейните органи спрямо проверяваното лице са вече преклудирани и е преклудирано и материалното право на Държавата за отнемане имущество от това лице и от останалите лица, които могат да бъдат ответници по иска по чл. 28, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./.

В случая уведомлението от органите на ДП е с изх. № 33759/17.09.08г. по описа на ОД на МВР-Варна и е получено в ТД на КУИППД-Варна на 19.09.08г. с вх. № 7060 /л. 1 от приложенията към МИ на Комисията – папка № 1 от червените класьори/. Със същото Комисията е била уведомена за образувано против В. Д. ДП № 333/08г. за престъпления, попадащи в хипотезата на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОПДИППД /отм./. С решение № 239/12.11.08г. на Комисията и на осн. чл. 13, ал. 1, т. 1 вр. чл. 15, ал. 3 от ЗОПДИППД /отм./ е образувано производство за установяване на имущество придобито от престъпна дейност от В. Д. /папка № 2 от червените класьори/ На 18.05.09г. е връчена на В. Д. декларацията по чл. 17 от ЗОПДИППД /отм./, а по искане на негов процесуален представител с писмо изх. № 902/07.06.09г. на директора на ТД на КУИППД срокът за подаване на декларацията е продължен до 22.06.09г. /отново в папка № 2 от червените класьори/. Междувременно на Комисията е изпратено одобреното на 11.06.09г. от съда по НОХД № 777/09г. на ВОС споразумение, с което В. Д. е признат за виновен в извършването на престъпленията, в които е бил обвинен.

С решение № 331/29.07.09г. Комисията на осн. чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗОПДИППД /отм./ е решила да внесе мотивирано искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу посочените по-горе ответници - т. І, л. 77-146 от делото на ВОС.

Макар и последното решение да е взето от Комисията в рамките на определения от обезпечителния съд срок за предявяване на бъдещия иск по чл. 28 и сл. от ЗОПДИППД /отм./, то е станало след изтичане на 10-месечния срока по чл. 15, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./, който не е било удължава и е изтекъл на 17.07.09г. 

Предвид изложените по-горе съображения се налага извода, че след  като не е било взето решение от Комисията по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗОПДИППД /отм./ за водене на иска по чл. 28 от същия закон до изтичане на преклузивния срок на проверката, то образуваното след изтичането на този срок производство срещу ответниците е недопустимо, като такова е и съдебното производство. 

Поради това и на осн. чл. 270, ал. 3, изр. 1 от ГПК първоинстанционното решение с № 287/07.03.17г. в обжалваните му от страните части пред настоящия съд, следва да бъде обезсилено и производството по тези искове следва да бъде прекратено. Предвид на горния изход от разглеждането на настоящото дело, то се налага и отмяна на първоинстанционното решение в частта му за разноските, присъдени за исковете, които са предмет и на настоящото въззивно дело, тъй като разноските следва да се разпределят вече съобразно нормата на чл. 78, ал. 4 от ГПК. В тази връзка и не следва да се разглежда подадената от ответниците /въззивници в настоящото производство/ частна жалба срещу определението на ВОС по чл. 248 от ГПК.

Съобразно направеното от ответниците искане за присъждане на разноските, вкл. и за настоящата инстанция, то на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК Комисията следва да бъде осъдена да им заплати направените за двете инстанции разноски.

За първата инстанция разноските са направени общо от В.Х.Д., В.С.Д., ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.” и „Д. КОМЕРС” ООД, поради което и така следва да им се присъдят. Същите възлизат общо на 30 535 лв., от които 27 750 лв. заплатено адвокатско възнаграждение /т. VІ, л. 2363-2369/, 2 620 лв. депозити за вещи лица /т. ІІ, л. 665; т. ІІІ, л. 1218; т. ІV, л. 1449 и т. VІ, л. 1838/, 75 лв. ДТ за частни жалби /л. 4 от ч.гр.д. № 388/12г. на ВКС, І г.о.; л. 4 от ч.гр.д. № 3764/13г. на ВКС, ІІІ г.о.; л. 4 от в.ч.гр.д. № 325/17г. на ВАпС; л. 4 от в.гр.д. № 324/17г. на ВАпС и л. 4 от ч.гр.д. № 3500/17г. на ВКС, ІV г.о./ и сумата от 90 лв. за снабдяване със заверен припис от решение – т. VІІ, л. 2644. На тези ответници обаче следва да им се присъди сумата, претендирана в списъка на разноските, възлизаща в общ размер от 30 389.70 лв. /т. VІ, л. 2362/.

За настоящата инстанция разноски следва да се присъдят поотделно на  въззивниците Х.В.Д. и „Д. КОМЕРС” ООД и общо на въззивниците В.Х.Д., В.С.Д. и ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”, както следва:

Въззивникът Х.В.Д. е претендирал със списъка за разноски сумата от общо 17 802.65 лв. /л. 81/. В полза на същия обаче следва да се присъди сумата от 17 779.85 лв., съставляваща внесена ДТ за въззивното обжалване /17 728.33 лв. на л. 21 от в.гр.д. № 590/17г. на ВАпС и 51.52 лв. на л. 7 от настоящото дело/.

 „Д. КОМЕРС” ООД  е направило разноски в размер на 2066.60 лв. за заплатена ДТ /1661.12 лв. на л. 78 и 132 лв. на л. 211 от в.гр.д. № 590/17г. на ВАпС, както и 273.48 лв. на л. 14 от настоящото дело/. На същото следва обаче да се присъди сумата от 1953.12лв. съобразно поисканите със списъка на разноските на л. 80 от настоящото дело.

Въззивниците В.Х.Д., В.С.Д. и ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.” претендират разноски в общ размер от 87 053.14лв. /л. 82 от делото/. Същите обаче са направили разноски в общ размер от 86 850.14 лв., от които 77 825.14 лв. и 25 лв. за ДТ /л. 104 и б. 196 от в.гр.д. № 590/17г. на ВАпС/ и 9 000 лв. адвокатско възнаграждение – л. 83 от настоящото дело. Именно размера на реално извършените разноски следва да им се присъди.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

            ОБЕЗСИЛВА решение № 287/07.03.17г., допълнено и поправено с решение № 938/12.06.17г., постановени по гр.д. № 1574/09г. на ВОС, в частите му, с които:

            1. са отхвърлени исковете на КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, гр. София по чл. 28 от ЗОПДИППД /отм./ за отнемане в полза на Държавата от В.Х.Д., ЕГН ********** и В.С.Д., ЕГН ********** на осн. чл. 4, ал. 1 вр. чл. 10 и чл. 9 от цитирания закон на: ДВОРНО МЯСТО с площ от 880 кв.м., находящо се в гр. Варна, м. „Св. Никола”, № 47, съставляващо имот пл. № 2085а в кв. 50 по плана на 21-ви подрайон, ведно с построената в същото дворно място ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛА със ЗП от 130 кв.м. и вътрешна полумасивна сграда със ЗП от 45 кв.м., при описани граници на целия имот, придобит с НА № 168, т. ХСІІІ, дело № 24523/97г. от 23.12.97г. на ВН; на АПАРТАМЕНТ № 4 в гр. София, район „Красно село”, ул. „Ястребец”, № 20, първи жилищен етаж, на кота + 2.70 м., в секция А, ЗП от 126.17 кв.м., заедно с мазе № 4 в сутеренния етаж, с площ от 4.89 кв.м., ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и 1917/1967 ид.ч. от правото на собственост върху мястото, върху което е построена сградата – УПИ Х-486, кв. 288а по плана на гр. София м. „Красно село-Плавателен канал”, цялото от 1967 кв.м.; както и за отнемане от ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”***, представлявано от В.Х.Д. на осн. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ на АПАРТАМЕНТ № 10, находящ се на 2-ри етаж в жилищната сграда в гр. Варна, ж.к. „Бриз-юг”, м. „Св. Никола”, със ЗП от 109.19 кв.м., ведно с идеални части от общите части на сградата, както и 49.48 кв.м. ид.ч. от дворно място, върху което е изградена сградата, цялото с площ от 970 кв.м., представляващо УПИ ХХХІV-296 в кв. 30 по плана на 21 подрайон на града.

            2. по иска на КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, гр. София от Х.В.Д., ЕГН ********** и в полза на Държавата, на осн. чл. 7, т. 1 вр. чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./, са отнети:

            - Сумата от 375 519.36 лв. от продажбата на НИВА в землището на с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик, обл. Варна, м. „Ачмалъка” с площ от 3 дка, съставляваща парцел № 039 от масив № 014;

            - Сумата от 509 972.89 лв. от продажбата на НИВА в землището на с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик, обл. Варна, м. „Ачмалъка” с площ от 3.473 дка, съставляваща парцел № 070 от масив № 014;

            - ГОРСКА ЗЕМЯ – ДЪРВОПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩ, съставляваща имот № 900014 в м. „Данчевото” в землището на с. Черновръх с ЕКАТТЕ 81058, общ. Трявна, с площ от 5 000 кв.м.

            3. по иска на КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, гр. София от „Д. *** и в полза на Държавата, на осн. чл. 6, вр. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ са отнети:

            - ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, находящ се в землището на с. Бенковски, общ. Аврен, Варненска област, в местност „Вайсала” с площ от 11.400 дка, шеста категория, съставляващи имот № 022004 /при описани граници и придобивен титул/;

            - НИВА в местност „Коренежите” с площ от 6.241 дка, трета категория, съставляваща имот № 26 от масив 17, находяща се в землището на с. Венелин, общ. Долни Чифлик, Варненска област /при описани граници и придобивен титул/;

            - НИВА в местност „Бял надпис” с площ от 4.841 дка, трета категория, находяща се в землището на с. Венелин, община Долни Чифлик, Варненска област, съставляваща имот № 68 от масив 14 /при описани граници и придобивен титул/;

            - НИВА в местност „Овчарски босилек” с площ от 14.743 дка, четвърта категория, находяща се в землището на с. Венелин, община Долни Чифлик, Варненска област, съставляващ имот № І от масив 20 /при описани граници и придобивен титул/, а на  осн. чл. 6 вр. чл. 4, ал. 2 от цитирания закон са отнети и следните суми:

            - Сумата от 41 958,10 лв. от продажбата на ПЪРВИ ЕТАЖ от жилищна сграда в гр.Варна, ул."Емануил Манолов" № 35, състоящ се от входно антре, дневна, кухня, хол, две спални, изолационно антре, тоалет, баня и тераса, заедно с прилежащата му изба, намираща се в подстълбищното пространство, при граници изби № 2, 3 и 6, както и 1/3 ид.част от стълбищната клетка, 1/3 от ид.част от общите части на сградата, както и ГАРАЖ в съседство с парцел ХІ-155в, при граници: гараж на Иван и Йорданка Златева, двор и парцел ХІ-155в и 1/2 ид.част от дворното място, в което са построени жилищната сграда и гаража, цялото е площ от 430 кв.м., съставляващо парцел Х-155г в кв.20 по плана на 24-ти подрайон на гр.Варна при граници: ул."Ем.Манолов", парцел Х-156 и парцел ХХ-155в, отчужден с Нотариален акт № 158 том I рег.№ 4223 дело № 132 от 15.09.2000 год. вписан с Акт № 142 том XXVI дело № 6001/2000 год. на СВ – Варна.

            - Сумата от 5 478 лв. от продажбата на МЯСТО с площ от 600 кв.м., находящо се в местност "Манастирски рид", землището на кв."Виница" в гр.Варна, в зона за земеделски нужди, съставляващо имот пл.№ 1528 по плана на местността, при граници по скица: път, имоти пл.№ 1525, 1527, 1529 и ограда на пионерски лагер, отчужден с Нотариален акт № 157, том II, рег.№ 3678, дело № 271 от 11.09.2001 год. вписан с Акт № 113 том XXXIV дело № 7750/2001 год. на СВ - Варна/.

            - Сумата от 11 000 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 105, находящ се в гр.Варна ул."Доброволци" вх.21, ет.З, състоящ се от: три стаи, кухня-трапезария, баня, тоалет и входно антре с площ от 85.80 кв.м., заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 4.12 кв.м., както и 0.7974 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при съответните граници на жилището и избата, отчужден с Нотариален акт № 43 том I рег.№ 386 дело № 20 от 21.04.2003 год. вписан с Акт № 163 том XVII дело № 3 894/2003 г. на СВ - Варна;

            - Сумата от 500 лв. от продажбата на товарен автомобил, марка "Мерцедес", модел "307" е рег.№ В 6870 АТ, рама № WDB60236210722491, двигател № 61693910078012, дата на първа регистрация 13.08.1997 год., отчужден с Договор от 12.02.2003 год.

            - Сумата от 2 000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Мерцедес", модел "430" с рег.№ В 6005 СС рама № WDC1631721А194498, двигател № 11394230186365, дата на първа регистрация 21.01.2000 год., отчужден, съгл. Договор от 30.03.2004 год.

            - Сумата от 880лв., получена от продажбата по договора обективиран в Нотариален акт № 188, том III, рег.№ 6171, дело № 490/2008г. от 20.10.2008г. /Акт № 72, том XCVI, дело № 24157 / 2008г. на СВ - Варна/.

            - Сумата от 5170лв., получена от продажбата по договора обективиран в Нотариален акт № 189, том III, рег.№ 6172, дело № 491/2008г. от 20.10.2008г. /Акт № 62, том XCVI, дело № 24146/ 2008г. на СВ - Варна/

            - Сумата от 6745лв., получена от продажбата по договор обективиран в Нотариален акт № 184, том III, рег.№ 6152, дело № 486/2008г. от 17.10.2008г./ Акт № 95, том XCV, дело № 23951 / 2008г. на СВ - Варна/

            - Сумата от 550лв., получена от продажбата по договор обективиран в Нотариален акт № 182, том III, рег.№ 6150, дело № 484 / 2008г. от 17.10.2008г. / Акт № 141, том XCV, дело № 24046/2008г. на СВ – Варна.

            - Сумата от 5500лв., получена от продажбата по договор обективиран в Нотариален акт № 183, том III, рег.№ 6151, дело № 485 / 2008г. от 17.10.2008г. / Акт № 107, том XCV, дело № 23963 / 2008г. на СВ - Варна/.

            - Сумата от 3300лв., получена от „Д. комерсООД от продажбата с Нотариален акт № 190, том III, рег.№ 6173, дело № 492/ 2008г. от 20.10.2008г. /Акт № 59, том XCVI, дело № 24141/2008г. на СВ - Варна/.

            - Сумата от 6 600 лв, получена от „Д. комерсООД от продажбата на имот с Нотариален акт 181, том III, рег.№ 6149, дело № 483/2008 год. от 17.10.2008г. /Акт № 113, том XCV, дело № 23969/2008г. на СВ - Варна/.

            4. по иска на КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, гр. София от В.Х.Д. са отнетни в полза на Държавата на осн. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД/отм./ 75 дружествени дяла с номинална стойност 3750 лв. от капитала на „Д. ***, ЕИК:103072995, рег. по фирмено дело № 4978/1994г. на ВОС;

            5. по иска на КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, гр. София от В.Х.Д. и В.С.Д., на осн. чл. 4, ал. 1, вр. чл. 10 и чл. 9 от ЗОПДИППД/отм./ в полза на Държавата са отнети:

            - ПРАЗНО МЯСТО с площ 630 кв.м., представляващо южната част на имот пл. № 3077, включени в парцел ХІV-3077 в кв. 36 по проекто-плана на КК „Чайка”, гр.Варна, при посочени граници, придобит с Нотариален акт № 8, том VI, дело № 1821/1995г. от 23.02.1995 год. ведно с НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ в имота представляващ ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ "НОЙ", със застроена площ 300 кв.м., състоящ се от: първи етаж-рецепция на хотела и ресторант НОЙ, втори и трети етаж- хотелски и четвърти етаж- жилищен; при граници - от всички страни собственото на молителите място, в което е построена сградата, легитимиращ се като собственик с Нотариален акт № 2, том II, рег.№ 3684, дело № 191 от 06.06.2003г. / Акт № 54 , том XXII, дело 5911 /2003 г. на СВ - Варна/;

            - ДВОРНО МЯСТО, находящо се в парцел XXV-14 в квартал 9 по плана на с. Равнец, /сега с. Тимарево/, Шуменска област и състоящо се от парцели: IX, XIII, XVI, съответно с площи както следва: 1.700 дка., 2.980 дка и 760 кв.м., ведно с построените в него МАСИВЕН ОБОР „КРАВАРНИК”, находящ се в парцел XIII в долен стопански двор с кубатура 5583 куб.м., построен 1984 год., ПОЛУМАСИВЕН САЙВАНТ „МАНИПУЛАЦИОННО ПОМЕЩЕНИЕ”, находящ се в парцел IX в долен стопански двор с кубатура 1350 куб.м., построен през 1976 год., СИЛАЖНА ЯМА, находяща се в парцел XVI в долен стопански двор, построена през 1982 год. и други постройки представляващи селскостопански обект „КРАВЕФЕРМА”, находяща се в с. Равнец, Шуменска област, при граници за парцел IX: черен път, път и мера, парцел VII и VIII, за парцел XIII: от четири страни - пътища, за парцел XVI: от трите страни - общинска мера, от юг - път, придобит с Нотариален акт № 126, том I, дело 218 от 25.01.1996 год.

            - ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Варна, ж.к. „Бриз”, представляващо имот пл. № 2083 по плана на 21-ви подрайон на гр.Варна с площ от 800кв.м. при граници: север-имот пл.№ 2082, изток- дере, юг- пътека и имот пл.№ 2085, запад-имот пл.№ 2084, придобит с Нотариален акт № 63, том XXII, дело № 17755/1997г. от 31.10.1997 год.

            - 95 кв.м. ИД.Ч. ОТ ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 478.40 кв.м., находящо се в гр.Варна, бул. „Княз Борис I”, № 84 А, съставляващо имот пл. № 6 в кв. 726 по плана на ІІІ-ти подрайон на града, заедно с построената в същото дворно място жилищна сграда, състояща се от три стаи, две антрета, баня, тоалет и избено помещение, заедно с подобренията и насажденията, собственост на ответниците съгласно Решение на Варненски окръжен съд от 28.03.2000 год., влязло в законна сила на 12.05.2000 год., вписано в книгите за вписване на СВ - Варна на 15.09.2000 год. под № 255, том. LХ.

            - НЕДВИЖИМ ИМОТ с № 900008, намиращ се в м. „Данчевото”, в землището на с. Черновръх, общ. Трявна, с площ 10.199 дка, представляващ широколистна гора, при граници и съседи: от юг - път, от север - държавно лесничейство, от запад – наследници на Д.К., от изток - населено място - кв.Стояновци и полски път, придобит с Нотариален акт № 155, том I, рег.№ 256, дело № 179 от 17.09.2002 год /Вписан с Акт № 155, том I, дело № 179 от 2002 год. на СВ - Трявна/, БЕЗ ЧАСТТА от него, съставляваща НОВООБРАЗУВАНИЯ ИМОТ № 900014, с площ от 5 000 кв.м.

            - НИВА в м. „Неделчева Чешма” с площ от 2.171 дка, шеста категория, съставляващ имот № 000018, находящ се в землището на с. Здравец, общ.Аврен, обл.Варна, при граници : имоти № 014024-нива на Н. Д., № 000002- път III клас и № 000031- полски път 7, придобит с Нотариален акт № 146, том III, рег.№ 5151, дело № 440 от 29.09.2006 год. вписан с Акт № 144, том LХХХ, дело 19072/2006 год. на СВ - Варна.

            - НИВА в м. „Под пръдла” с площ от 5 дка, пета категория, съставляваща имот № 143044 находяща се в землището на село Аврен, община Аврен, обл.Варна при граници: имот № 45-нива на насл. на Н. Д., № 71-полски път, № 41 - нива на Т. Д., № 42-нива на П. П., № 43 нива на С. Я. и № 52-нива на наел. на К. С., придобит с Нотариален акт № 8, том V, рег.№ 6927, дело № 644 от 13.12.2006 год. вписан с Акт № 189, том СХІV, дело 27059/2006 год. на СВ -Варна;

            - НИВА в местност „Вълчанката” с площ от 3 дка, пета категория, съставляваща имот № 122006 находяща се в землището на село Аврен, община Аврен, обл.Варна при граници: имот № 5-изоставена нива на насл. на Н. С., № 22-изоставена нива на С. М., № 21 изоставена нива на Б. М., № 27-изоставена нива на Т. Т. и № 50-полски път, , придобит с Нотариален акт № 8, том V, рег.№ 6927, дело № 644 от 13.12.2006 год. вписан с Акт № 189, том СХІV, дело 27059/2006 год. на СВ - Варна/;

            - НИВА в местност „Петрича” с площ от 3 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 010002, находяща се в землището на село Аврен, община Аврен, обл.Варна при граници: имот № 1-нива на наел. на П. Я. № 100-полски път, № 3-нива на насл. на П. Д., № 17-нива на А. К. и № 16-нива на Ж. Я., придобита с Нотариален акт № 8, том V, рег.№ 6927, дело № 644 от 13.12.2006 год., вписан с Акт № 189, том СХІV, дело 27059/2006 год. на СВ - Варна;

            - НИВА в местност „Водаджия” с площ от 9.700 дка, шеста категория, съставляваща имот № 050033, находяща се в землището на с. Здравец, община Аврен, обл.Варна, при граници: имот № 32, имот № 70, имот № 34 и имот № 176, придобит с Нотариален акт №71, том V, рег.№ 7187, дело № 703 от 21.12.2006 год. вписан с Акт № 20, том СХХVІ, дело 29586/2006 год. на СВ – Варна.

            - ИМОТ в местност „Карапите” с ЕКАТТЕ 30627, с площ 1.999 дка, начин на трайно ползване с номер 065006 лозе, категория на земята при неполивни условия, четвърта категория, находящ се в землището на с.Здравец, общ.Аврен, обл.Варненска:при граници и съседи: имоти № 065007-лозе на Д. Н. Н., № 000201-полски път на община Аврен, № 065005-лозе на наел. на С. С. Н., № 0650003-лозе на наел. на С. А. И., върху който имот има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, придобит с Нотариален акт № 10, том I, рег.№ 305, дело № 8 от 17.01.2007 год. впшисан с Акт № 111, том III, дело 562/2007г. на СВ –Варна.

            - ИМОТ местност „Водаджия”, с ЕКАТТЕ 30627 с площ 4 дка, съставляващ № 050036, находящ се в землището на село Здравец, общ.Аврен, обл.Варненска, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия шеста, при граници: имот № 050037-нива на Й. Я. А., № 050030, нива на Х.В.Д.,***-нива на С. А. И.. Имотът е образуван от имот № 050031, придобит с Нотариален акт № 10, том I, рег.№ 305, дело № 8 от 17.01.2007 год. вписан с Акт № 111, том III, дело 562/2007 год. на СВ – Варна.

            - ЖИЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ /преди НИВА/, находяща се в землището на с.Аврен, община Аврен, обл.Варна, местност „Крушките” с площ 5.700 дка, трета категория, съставляваща имот № 003 от масив № 060 при граници: имоти с № 002-нива на Ж. Д., 030-нива на насл. на Н. Я., № 029-нива на насл. на Р. К., № 004-нива на К. К. и № 001182-полски път на Община Аврен, пидобит с Нотариален акт № 50, том I, рег.№ 853, дело № 37 от 12.02.2007 год., вписан с Акт № 42, том IX, дело 1962/2007 год. на СВ – Варна.

            - НИВА, в местност „Водаджия” с площ 8.200 дка, шеста категория, съставляваща имот № 050025, находяща се в землището на с.Здравец, общ. Аврен, обл.Варна, при граници: имоти с №№ 050024-нива на насл. на Н. Н., 050028-нива на наел. на П. Д., 050029-нива на насл. на Й. Д., 050026-нива на наел. на Г. Н. и 000176-полски път на община Аврен, придобит с Нотариален акт № 98, том I, рег.№ 1313, дело № 76 от 08.03.2007 год.  вписан с Акт № 58, том XVII, дело 3957/2007 год. на СВ – Варна.

            - ИЗОСТАВЕНА НИВА в местност „Балжа кола” с площ 5.701 дка, шеста категория, съставляваща имот № 020003, находяща се в землището на с.Здравец, общ.Аврен, обл.Варна, при граници: имот № 020002-изоставена нива на Ж. Д. М., № 019080-полски път на общината, № 020004 – изоставена нива на насл. на Д. Д. К. и землищна граница, придобит с Нотариален акт № 59, том II, рег.№ 2862, дело № 211 от 16.05.2007 год.

            - НИВА в местност „Кютюклията” от 4.001 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 045013, находяща се в землището на с.Здравец, общ.Аврен, обл.Варна при граници: имоти № 000152-дере на Република България, 045066-полски път на общината, 045014- изоставена нива на насл. на Стоян И. Стоянов и 045067-полски път на общината, придобита с Нотариален акт № 59, том II, рег.№ 2862, дело № 211 от 16.05.2007год.

            - НИВА в местност „Водаджия” от 4.200 дка, пета категория, съставляваща имот № 062016, находяща се в землището на с.Здравец, общ.Аврен, обл.Варна при граници: имоти № 000169-полски път на общината, 062015-нива на П. А. П., 000167-полски път на общината, 062018-нива на насл. на А. В. А. и 062017-нива на насл. на Ж. Ж. Ж., придобит с Нотариален акт № 59, том II, рег.№ 2862, дело № 211 от 16.05.2007 год.

            - НИВА в местност „Кърчанлъка” с площ 15.590 дка, седма категория, съставляваща имот № 025020, находяща се в землището на с. Аврен, общ.Аврен, Варненска област при граници: имоти № 025021-нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, 025022-нива на насл. на И. Н., 025015-нива на С. В., 025014-нива на С. С., 025013-нива на Р. П., 025011-нива на насл. на Г. Д., 025030-полски път на Община Аврен, придобит с Нотариален акт № 63, том II, рег.№ 2888, дело № 215 от 17.05.2007 год. вписан с Акт № 129, том ХL, дело 9837/2007 год. на СВ – Варна.

            - ЖИЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ /преди НИВА/ в местност „Кърчанлъка” с площ 8.412 дка, седма категория, съставляваща имот № 025022, находяща се в землището на с.Аврен, общ.Аврен, Варненска област, при граници имоти: № 025023-нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, 025020-нива на насл. на И. Н., 025015-нива на С. В., 001348-полски път на община Аврен, придобит с Нотариален акт № 63, том ІІ, рег.№ 2888, дело № 215 от 17.05.2007 год. вписан с Акт № 129, том ХL, дело 9837/2007 год. на СВ – Варна.

            - НИВА, в местност „Водаджия” с площ от 5 дка, шеста категория, съставляваща имот пл. № 050032, находяща се в землището на с.Здравец, общ. Аврен, област Варна, при граници: имоти № 050031-нива на насл. на Яни И., 050070-полски път на общината, 050033- нива на насл. на И. Н. и 000176-полски път на общината, придобит с Нотариален акт № 86, том II, рег.№ 3059, дело № 237 от 29.05.2007 год. вписан с  Акт № 165, том ХLІІІ, дело 10611/2007 год. на СВ – Варна.

            - НИВА местност „Под село”, с площ 0.948 дка, шеста категория, съставляваща имот № 012012, находящ се в землището на с. Бенковски, общ.Аврен, Варненска област, при граници: имоти № 000338-полски път на община Аврен, 012013-нива на "Ладо Пропърти" ЕООД, 012011- нива на насл. на И. П.,***, 012042-нива на насл. на С. М., 000364-полски път на общ.Аврен, 012039-нива на Г. Н., придобит с Нотариален акт № 115, том II, рег.№ 3406, дело № 263 от 12.06.2007 год. вписан с Акт № 164, том ХLІХ, дело 12056/2007 год. на СВ – Варна.

            - НИВА местност „Гьолгелик”, с площ 4 дка, шеста категория, съставляваща имот № 034099, находяща се в землището на с. Кичево, община Аксаково, Варненска област, при граници: имоти № 000270-полски път на община Аксаково, 034100-нива на насл. на С. Д., 034121-нива на В. Н., 034095-нива на Х. Д., 034098-нива на наел. на Д. Д., придобита с Нотариален акт № 143, том II, рег.№ 3580, дело № 286 от 20.06.2007 год. вписана с Акт № 117, том LІІІ, дело 12991 от 2007г. на СВ – Варна.

            - НИВА местност „Гьолгелик”, с площ 3.5 дка, шеста категория, съставляваща имот № 034122, находяща се в землището на с.Кичево, общ.Аксаково, Варненска област, при граници: имоти с № 000218-полски път на общ.Аксаково, 034093-нива на насл. на А. Ч., 034100-нива на насл. на С. Д., 034121- нива на В. Н., придобит с Нотариален акт № 143, том II, рег.№ 3580, дело № 286 от 20.06.2007 год. вписан с Акт № 117, том LIII, дело 12991/2007 год. на СВ – Варна.

            - НИВА местност „Катели тарла”, с площ от 5 дка, пета категория, съставляваща имот № 156007, находяща се в землището на с.Генерал Кантарджиево, общ.Аксаково, обл.Варна, при граници имоти с № 000414-полски път на общ.Аксаково, 156006-нива на "Рибъл Рийл Естейт" ЕООД, 000420-полски път на общ.Аксаково, 156011-лозе на Т. Ш. и др. придобит е Нотариален акт № 143, том II, рег.№ 3580, дело № 286 от 20.06.2007 год. вписан с Акт № 117, том LІІІ, дело 12991 от 2007 год. на СВ – Варна.

            - ДЪРВОПРОИЗВОДСТВЕНА ГОРСКА ПЛОЩ в м-та „Данчевото”, широколистна гора, съставляваща имот № 900016, землището на с.Черновръх с ЕКАТТЕ 81058, общ.Трявна с площ от 5500кв.м., при граници: имот № 367039 - вилна зона на П. Г. П. и др., имот № 367040 - нива на насл. на Д. и К. Д. К., имот № 900013 - дървопроизв. пл. на С. И. Д., имот № 900012 - дървопроизв.пл. на И. Х. К. и др., имот № 900011 - дървопроизв. пл. на В.Х.Д., имот № 900014 - дървопроизв. пл. на В.Х.Д., землищна граница, имот № 900017- дървопроизв. пл. на Г. Д. П., имот № 900006 - дървопроизв. пл. на насл. на М. Д. К., придобит с Нотариален акт № 103, том III, рег.№ 3040, дело № 443 от 03.07.2007 год. вписан с Акт № 74, том III, дело № 539 от 03.07.2007 год. на СВ – Трявна.

            - ДЪРВОПРОИЗВОДСТВЕНА ГОРСКА ПЛОЩ - широколистна гора, в м-та „Данчевото”, землището на с.Черновръх с ЕКАТТЕ 81058, общ.Трявна с площ от 1833кв.м съставляваща имот № 900013., при граници: имот № 900012 - дървопроизв.пл. на И. Х. К. и др., 900016 - дървопроизв.пл. на С. И. Д., имот № 367040 - нива на наел. на Деша и К. Д. К., имот № 900009 -дървопроизв.пл. на С. И. Д., имот № 000294 - полски път на Община Трявна, придобит с Нотариален акт № 103, том III, рег.№ 3040, дело № 443 от 03.07.2007 год. вписан с Акт № 74, том III, дело № 539 от 03.07.2007 год. на СВ – Трявна.

            - ДЪРВОПРОИЗВОДСТВЕНА ГОРСКА ПЛОЩ - широколистна гора, в м-та „Данчевото”, съставляваща имот № 900009, землището на с.Черновръх с ЕКАТТЕ 81058, общ.Трявна с площ от 2901 кв.м., при граници: имот № 900013 - дървопроизв.пл. на С. И. Д., имот № 000294 - полски път на Община Трявна, имот № 900003 - дървопроизв.пл. на МЗГ - ДЛ, имот № 367040 - нива на наел. на Д.и К. Д. К., придобит с Нотариален акт № 103, том III, рег.№ 3040, дело № 443 от 03.07.2007 год. вписан с Акт № 74, том III, дело № 539 от 03.07.2007 год. на СВ – Трявна.

            - Сумата от 246.86 лв., представляваща левовата равностойност на 126.22 евро, наличност по разплащателна сметка в евро IВАN BG 88 ВРВ1 79421476461401 в ТБ " Юробанк и еф джи " АД, открита на 16.11.2007 г.

            - Сумата от 25.75 лв., представляваща левовата равностойност на 13.17 евро, наличност по разплащателна сметка в евро ІВАN ВG 61 ВРВI 79421476461402 в ТБ "Юробанк и еф джи " АД, открита на 23.11.2007 год.

            - Сумата от 3 717 лв., наличност по разплащателна сметка в лева IВАN ВG 12 FINV 915010ВGN0BMSP в ТБ "Първа инвестиционна банка"АД, открита на 02.09.2005 год.

            - КЪСО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ – пистолет „Глок 21 С”, кал 45 мм, № DМD 693, заедно с 26 броя боеприпаси и два броя пълнители за оръжието, с цена на иска 2 138.80 лева

            6. по иска на КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, гр. София от В.Х.Д. и В.С.Д., на осн. чл. 4, ал. 2, вр. чл. 10 и чл. 9 от ЗОПДИППД/отм./ в полза на Държавата са отнети:

            - Сумата от 476,90 лв. от продажбата на МЯСТО, находящо се в землището гр.Варна, местността „Ваялар”, цялото е простаранство от 600 кв.м., представляващо лозе и овощна градина, заедно с построената в същото място сезонна постройка, при граници: път, Д. П., С. Р. и И. И., отчужден с Нотариален акт№ 63, том LХХІV, дело № 19715/1997 год. от 24.11.1997 год.

            - Сумата от 289,36 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 54, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Възраждане”, бл. 63, вх. 3, ет.2, със застроена площ от 58.50 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, баня, тоалет, дрешник, входно антре с принадлежащото му избено помещение № 54 с полезна площ от 3.33 кв.м., при съседи на апартамента: юг и север -зелени площи, запад - ап.№ 76 от вх. IV - на С. А., изток - стълбище и на избеното помещение: изток, запад, север - избен коридор, юг - изба на апартамент № 58 на Р. и Н. А., както и 0,8001 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, попадащо в III микрорайон по плана на комплекса отчужден с Нотариален акт № 59, том LХХХVІІ  № 22857/1997 год. от 16.12.1997 год.

            - Сумата от 210,60 лв. от продажбата на ПРАЗНО МЯСТО с площ 1000 кв.м., представляващо имот пл.№ 702 в местност "Боровец-север", Варненско землище, при граници: път, имот пл.№ 701, дере и имот пл.№ 703 отчужден с Нотариален акт № 71, том I, рег.№ 1089, дело № 90/1998 год. от 17.12.1998 год. Акт № 178, том. XXXIV, дело № 10964/1998 год. на СВ - Варна.

            - Сумата от 422,85 лв. от продажбата на ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр.Варна, ул. "Македония", № 31, ет.З, ап.2,, с обща площ на апартамента 101.02кв.м, състоящ се от входен коридор, кухня и спалня откъм ул."Опълченска" и ул."Македония", хол и спалня към ул."Македония" и задния двор, килер, тоалет и баня, при съседи: отгоре -таванска стая № 1 на сем. К. и № 3 на сем. Н., отдолу - ап. на сем. К., отляво - ап. на сем. С. и ап.№ 11 на сем. М., стълбището на вх.Б, ИЗБА № 2 към ул. "Опълченска" - до изба № 1 на сем. К., ТАВАНСКА СТАЯ № 2 към задния двор, при съседи: таван № 4 на Я. Б., както и 8.311 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху собствено дворно място, върху което е построена сградата, цялото с площ 792 кв.м., съставляващо имот пл.№ 11 в кв. № 706 по плана на III подрайон на гр.Варна, отчужден с Нотариален акт № 127, том XXXIX, дело № 11021/1997 год. от 01.07.1997 год.

            - Сумата от 150 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 24 на III етаж във вх.В на жилищен блок в гр.Варна, бул." Сливница " № 95, кв.423 на IV подрайон със застроена площ от 111.18кв.м., състоящ се от входно антре, две спални, кабинет, дневна, столова, кухненска ниша, баня, тоалет, пералня и два балкона, при съседи: дясно – С. К. С., ляво - секция Г, горе – И. С. О. и долу – И. Ж. Г., заедно с избено помещение № 21 с площ от 10.32кв.м., при съседи: изба № 22 на П. М., както и 0.9895 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж отчужден с Нотариален акт № 57, том XIX, дело № 5921/1995 год. от 09.06.1995 год.

            - Сумата от 15 311 лв. от продажбата на 11 916 кв.м. дворно място, находящо се в с.Пристое, общ.Каолиново, Варненска област, представляващо по плана на същото село парцел II от квартал 56, при граници: от две страни улици, парцел IV, парцел III и парцел I и Тухлен навес, зърносушилня, два броя навеси е метална конструкция, масивна сграда, подобрения и насаждени, застроени върху парцел II от квартал 56 по плана на с.Пристое, Варненска област, целият от 11916кв.м., при граници: от две страни улици, парцел IV, парцел III и парцел I, отчуждени е Нотариален акт № 62, том IX, рег. № 5863, дело № 1136/2004г. от 09.09.2004 год. вписан с Акт № 10, том VII, дело 1304/2004 год. на СВ - Нови Пазар.

            - Сумата от 739,92 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 6, находящ се гр.Варна, кв. „Чайка”, XX - ти подрайон, на първи етаж във вход "3" на бл.68 с площ от 110.43кв.м., състоящ се от дневна с ниша две спални, гостна, детска стая, два коридора, баня и клозет при граници: юг-ап.№ 5, изток - бул."Княз Борис I", север-ап.№ 7, ведно с изба № 11, с площ от 9,78 кв.м. при граници: юг-коридор, север-изба № 14, запад-изба № 12, както и 1.1007 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, отчужден с Нотариален акт № 22, том XXXVI, дело № 10211/1997г. от 15.07.1997 год.

            - Сумата от 328,25 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 2 на първи етаж от жилищна сграда, находяща се в гр. Варна, 26-ти подрайон, ул."Секвоя" № 10, състоящ се от стая, дневна, кухня, антре, баня и тоалет и балкон със застроена площ от 41.40кв.м. при граници: ап.№ 1 на М. И., стълбище на ЖСК "Ген.Заимов", ап.№ 3 на В. и К. В. и ул."Секвоя" с принадлежащото му избено помещение № 10 с площ от 10.76кв.м. при граници: изба № 9 на М. И., коридор и двор към ЖСК "Шерба", както и 5.1408 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху държавна земя отчужден е Нотариален акт № 88, том XXXII, дело № 9163/1997 год. от 26.06.1997 год.

            - Сумата от 13 600 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 61, находящ се в жилищна сграда в гр.Варна, бул."Осми приморски полк" № 122, вх.В, ет.13, 18-ти подрайон на града, със застроена площ от 42.70кв.м., състоящ се от входно антре, кухня, стая, баня-клозет и дрешник, при съседи: ап.60 на А. И., ап.62 на П. И.,*** и коридор, заедно с ИЗБА № 61 с площ 5.04кв.м., при граници: изба № 59 на Ц. и П. М., изба № 60 на А. И., изба № 62 на П. И., изба № 58 на И. А. и коридор, както и 0.7830 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, отчужден с Нотариален акт № 32, том II, рег.№ 5431, дело № 270/1999 год. от 18.11.1999 год. вписан с Акт № 143, том XXXV, дело № 8008/1999 год. на СВ - Варна/.

            - Сумата от 14 300 лв. от продажбата на АТРАКЦИОННО ЗАВЕДЕНИЕ "Робинзон", с обща застроена площ от 1 260кв.м., състоящо се от кухненски блок, ресторант, навес към него, обслужващи постройки, построени върху неурегулиран поземлен имот, включен в горски фонд, който се намира на 5км. от гр.Балчик, източна посока, местност "Тузлата", в землище на гр.Балчик, обл.Добрич, при граници: от изток, север и запад -горски фонд, от юг-море, ведно с машините, съоръженията, обзавеждането и стопански инвентар, отчужден с Нотариален акт № 160, том VII, рег.№ 4641, дело № 897/2004 год. от 02.12.2004 год. вписан с Акт № 1, том XI, дело № 2794/2004 год. на СВ – Балчик.

            - Сумата от 8 885.80 лв. от продажбата на ГАРАЖ № 8 /осем/, находящ се в гр.Варна, ул."Петър Берон" № 22, на приземния етаж, с площ 24.77кв.м., при граници: стълбище, гараж № 6 и рампа, както и 1.4878 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, цялото с площ 467.20кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот ХІІ-8,9, образуван от обединението на парцели ХІІ-8 и ХІІІ-9 със заповед № Р-162/18.07.2000 год. на Община Варна, в кв. 592 по плана на 14-ти подрайон на гр.Варна, при граници на дворното място по скица: ул."Петър Берон", парцел І-10, парцел II-11, парцел Х-6, парцел ХІ-7,7а, отчужден с Нотариален акт № 115, том II, рег.№ 3813, дело № 232/2003 год. от 14.04.2003 год. вписан с Акт № 66, том XVI, дело № 3545/2003 год. на СВ - Варна.

            - Сумата от 205,30 лв. от продажбата на НИВА в местност "Водаджия" от 4.001 дка, шеста категория, съставляващ имот № 040022, находящ се в землището на с.Здравец, община Аврен, Варненска област, при граници: имоти № 040021- нива на С. Й., имот № 040061- полски път, имот № 040056- нива на Д. Д. и имот № 040023 - нива на наел. на Н. Т. отчужден с Нотариален акт № 199, том I, рег.№ 2353, дело № 155/2007 год. от 24.04.2007 год. вписан с Акт № 53, том XXXII, дело № 7752/2007 год. на СВ - Варна.

            - Сумата от 200 лв. от продажбата на ИЗОСТАВЕНА НИВА в местност "Ени Кашла" с площ от 3 дка, шеста категория, съставляваща имот № 031016 находящ се в землището на с.Здравец, общ.Аврен, Варненска област, при граници: имот № 031015-изоставена нива на наел. на Д. К., № 031007-изост. нива на наел. на П. К., № 031017-изоставена нива на наел. на И. Ш. и № 031030-полски път отчужден с Нотариален акт № 150, том I, рег.№ 1666, дело № 120/2007г. от 02.03.2007 год. вписан с Акт № 182, том XV, дело № 3617/2007 год. на СВ – Варна.

            - Сумата от 82 144,86 лв. от продажбата на апартамент №77, с площ 66.85кв.м., състоящ се от хол, спалня, кухня, килер, баня, тоалет, коридор и балкон към ул."Клокотница", намиращ се в гр. Варна, ул. "Доктор Басанович" № 57-61, вх.59, ет.2, при граници на жилището: север-стълбище, запад-ап.№78, юг-ул." Клокотница" и изток-ап.№76, ведно с принадлежащото му избено помещение № 5, с площ 3.84кв.м., при граници на избеното помещение: север-изба №4, изток-коридор, запад-калкан и юг-изба № 6 както и 0.7119 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно място, попадащо 17 подрайон по плана на града, отчужден е Нотариален акт № 127, том. V, рег.№ 5055, дело № 798/2007 год. от 07.11.2007 год. вписан с Акт № 17, том СVІ, дело № 26078/2007 год. на СВ - Варна/

            - Сумата от 100 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Чероки Джип" с рег.№ В 8737 АС, рама № 1J4GZВ8S8SY505742, двигател № 503МХ10, дата на първа регистрация 01.11.1995 год. придобит съгл. Договор от 07.02.1996 год., отчужден съгл. Договор от 30.10.1997 год.

            - Сумата от 23 000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Мерцедес", модел "500 СЛ"с рег.№ В 2222 СН рама № WDВ2304751F025231, двигател № 11396330413538, дата на първа регистрация 30.07.2002 год., отчужден с Договор от 06.12.2006 год.

            - Сумата от 240,80 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил, марка "Сузуки GL" с рег.№ В 0117 АА рама № JS3TD01V0М4100997, двигател № G16МЗ11919, дата на първа регистрация 18.12.1991 год., отчислен на 10.07.1996 год.

            7. по иска на КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, гр. София от  ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”, на осн. чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД/отм./ в полза на Държавата са отнети:

            - ОФИС № 6, разположен на 2 нива - на партерния и на първи етаж, състоящ се от: две офис помещения, сервизни помещения, с вътрешно вито метално стълбище за втория етаж, е площ от 59.86 кв.м. при граници: офис № 1, офис № 2, офис № 5, улица, съответстващите 3.0082 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, с принадлежащите към него 7 кв.м. ид.части от дворното място, върху което е построена сградата, находящо се в гр.Варна, ул."Петко Каравелов" № 6, цялото с площ 347 кв.м., съставляващо имот пл.№ 1 в кв.714 по плана на трети микрорайон на гр.Варна, придобит с Нотариален акт№ 24, том V, дело № 2192/1998 год. от 06.04.1998 год.

            - НИВА в местност "Дълбокия дол" с площ от 7.676 дка, шеста категория, съставляващ имот № 052010, находяща се в землището на с.Здравец, община Аврен, Варненска област, при граници: имоти № 052015-изост.тр.нас. на А. П., № 000013-полски път, № 052004-изост.тр.нас. на насл. на И. И. и № 000011-пасище на ДПФ, придобит с Нотариален акт № 148, том III, рег.№ 5153, дело № 442 от 28.09.2006 год. вписан с Акт № 143 том LХХХІ дело № 19315/2006 год. на СВ – Варна.

            - ЖИЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ /преди НИВА/ в местност "Амазлар Кайряк" с площ от 2.891 дка, шеста категория, съставляващ имот № 015086, находяща се в землището на с.Здравец, община Аврен, Варненска област, при граници: имоти № 000136-пасище на ОПФ, № 015085-нива на В. Д. и № 000134-полски път придобит с Нотариален акт № 148, том III, рег.№ 5153, дело № 442 от 28.09.2006 год. вписан с Акт № 143 том LХХХІ дело № 19315/2006 год. на СВ – Варна.

            - АПАРТАМЕНТ № 71, находящ се в жилищна сграда в гр.Варна, бул."Чаталджа" № 20, вх.Г, на втори надпартерен етаж, кота + 7.75 със застроена площ от 90.73 кв.м., състоящ се от: дневна, кухненски бокс, две спални, баня с тоалет, тоалет, антре и две тераси при граници: ап.№ 72, коридор, стълбище, ап.№70 и ул."Ген.Колев", заедно с ИЗБА № 62 в сутеренния етаж на кота - 3.00 с площ от 5.50 кв.м. при граници: изба № 63 и подземни паркинги, както и 1.054 %, равняващи се на 15.71 кв.м. идеални части от общите части на сградата и 1.054 % ид.части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, цялото с площ от 3 253 кв.м., съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-1, в кв.660 по плана на 6-ти микрорайон на града, при граници: бул."Ген.Колев", бул."Чаталджа" и жилищен комплекс "Казармите", придобит с Нотариален акт № 152, том V, рег.№ 8285, дело № 805 от 14.12.2007 год. вписан с Акт № 11 том СХХІV дело № 30539/2007 год. на СВ – Варна.

            - Сумата от 1 920 лв. налична по разплащателна сметка в лева ІВАN ВG 10 FINV 915010BGN054ВL в ТБ " Първа инвестиционна банка " АД,

            8. по иска на КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, гр. София от ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.”, на осн. чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./, в полза на Държавата са отнети:

            - Сумата от 90 000 лв. от продажбата на АПАРТАМЕНТ № 92, находящ се в жилищна сграда в гр.Варна, бул."Чаталджа" № 20, вх.Г, ет.5, кота +16 със застроена площ от 69.91 кв.м., състоящ се от: дневна, кухненски бокс, спалня, баня с тоалет, антре и тераса при граници: ап.№ 91, ап.№ 93, коридор и от две страни-външен зид, заедно е ИЗБА № 53 в сутеренния етаж с площ от 3.76 кв.м., при граници: изба № 54, коридор и външен зид, както и 0.807 %, равняващи се на 12.03 кв.м. идеални части от общите части на сградата и 0.807 % идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, цялото с площ от 3253 кв.м., съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-1 в кв.660 по плана на 6-ти микрорайон на града, при граници: бул."Ген.Колев", бул."Чаталджа" и жилищен комплекс "Казармите", отчужден с Нотариален акт № 163, том III, рег.№ 7198, дело № 504 от 13.08.2008 год.

            - Сумата от 2 000 лв. от продажбата на автомобил, марка "Чероки Джип", модел "3.0"с рег.№ В 2822 КТ рама № 1J8НСЕ8М85Y564737, двигател № 64298040020236, дата на първа регистрация 28.09.2005 год., отчужден с Договор от 24.09.2007 год.

            Сумата от 1 000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка "Мерцедес", модел "350" с рег.№ В 8206 АХ рама № WDB1401341А252642, двигател № 60397112015418, дата на първа регистрация 14.11.1996 год., отчужден с. Договор от 16.02.2000 год.

            - Сумата от 100 лв. от продажбата на мотопед, марка "Ямаха", модел "50" с рег.№ В 3864 Н рама № VG55ВR000000306116, двигател № 5ВR041158, дата на първа регистрация 24.06.1990 год., отчужден с Договор от 12.07.2004 год.;

            9. по иска на КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, гр. София и на основание чл. 7, т. 1 от ЗОПДИППД /отм./ са ОБЯВЕНИ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ по отношение на Държавата сделките, с които В.Х.Д. и В.С.Д. са отчуждили безвъзмездно в полза на сина си Х.В.Д. собствените си недвижими имоти, а именно:

            - Обективирана в Нотариален акт за дарение № 145, том I, рег.№ 1583, дело № 114 / 2006г. от 12.04.2006 год. вписана Акт № 20, том XXV, дело № 774/2006 год. на СВ – Варна, по силата на която В.Х.Д. и В.С.Д. даряват на сина си Х.В.Д., следния недвижим имот, а именно: НИВА, находяща се в землището на с.Шкорпиловци, община Долни Чифлик, Варненска област, местност "Ачмалъка" с площ 3 дка, шеста категория, съставляваща парцел № 039 от масив № 014 при граници: парцел 83-полски път, парцел 38 - нива на Д. М. М., парцел 41- нива на наел. на К. К. и парцел 40 - нива на Ж. М. М.

            - Обективирана в Нотариален акт за дарение № 99, том II, рег.№ 2786, дело № 241/2006 год. от 12.06.2006 год. вписан с Акт № 52, том ХLІІІ, дело № 10200/2006 год. на СВ – Варна, по силата на която В.Х.Д. и В.С.Д. даряват на сина си Х.В.Д., следния недвижим имот, а именно: НИВА, находяща се в землището на с. Шкорпиловци, община Долни Чифлик, Варненска област, местност "Ачмалъка" с площ 3.473 дка, шеста категория , съставляваща парцел № 070 от масив № 014 при граници: имот 014071-нива на В. Ж. В., имот 014042-нива на наел. на Ж. К. М., имот 000314-полски път и имот № 014069-нива на ЕТ " Станислав-91-Митко Добрев

            - Обективирана с Нотариален акт за дарение № 172, том II, рег.№ 2395, дело № 344 от 05.07.2006 год. вписана с Акт № 3, том III, дело № 461 от 05.07.2006 год. на СВ – Трявна, с който В.Х.Д. и В.С.Д. даряват на сина си Х.В.Д., следния недвижим имот, а именно: ГОРСКА ЗЕМЯ - ДЪРВОПРОИЗВ.ПЛ., съставляваща имот № 900014 в м - та "Данчевото" , землището на с.Черновръх с ЕКАТТЕ 81058, общ.Трявна с площ от 5000кв.м., при граници: имот № 900015 - дървопроизв.пл. на В.Х.Д., имот № 900011 - дървопроизв.пл. на Д. М. Ш. и др., имот № 900007 - дървопроизв.пл. на наел. на Х. Д. К., землищна граница. Имотът е образуван от имот № 900008.

            И на осн. чл.7, т.1 в вр. чл. 4 ал. 2 от ЗОПДИППД/отм./ от ответника Х.В.Д. са ОТНЕТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА:

            - Сумата от 375 519,36 лв. от продажбата на НИВА, находяща се в землището на с.Шкорпиловци, община Долни Чифлик, Варненска област, местност "Ачмалъка" с площ 3 дка, шеста категория, съставляваща парцел № 039 от масив № 014 при граници: парцел 83-полски път, парцел 38 - нива на Д. М. М., парцел 41- нива на наел. на К. К. и парцел 40 - нива на Ж. М. М., отчуждена с Нотариален акт № 120, том III, рег.№ 4935, дело № 418/2006г. от 20.09.2006 год. с Акт № 78, том LХХVІІ, дело № 18279/2006 год. на СВ – Варна.

            - Сумата от 509 972,89 лв. от продажбата на НИВА, находяща се в землището на с.Шкорпиловци, община Долни Чифлик, Варненска област, местност "Ачмалъка" с площ 3.473 дка, шеста категория , съставляваща парцел № 070 от масив № 014 при граници: имот 014071-нива на В. Ж. В., имот 014042-нива на наел. на Ж.К. М., имот 000314-полски път и имот № 014069-нива на ЕТ " Станислав-91-Митко Добрев" , отчуждена с Нотариален акт № 155, том II, рег.№ 6266, дело № 336/2006г. от 14.08.2006 год. вписан с Акт № 132, том. LХІV, дело № 15269/2006г. на СВ – Варна.

            - ГОРСКА ЗЕМЯ - ДЪРВОПРОИЗВ.ПЛ., съставляваща имот № 900014 в м - та "Данчевото" , землището на с.Черновръх с ЕКАТТЕ 81058, общ.Трявна с площ от 5000кв.м., при граници: имот № 900015 - дървопроизв.пл. на В.Х.Д., имот № 900011 - дървопроизв.пл. на Д. М. Ш. и др., имот № 900007 - дървопроизв.пл. на наел. на Х. Д. К., землищна граница. Имотът е образуван от имот № 900008,

            КАТО ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО В ТЕЗИ МУ ЧАСТИ КАТО НЕДОПУСТИМО.

            ОТМЕНЯ решение № 287/07.03.17г., в частите му, с които:

            - В.Х.Д. е осъден да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт в полза на ВОС държавна такса в размер на 150 лева.

            - В.Х.Д. и В.С.Д. са осъдени да заплатят по сметка на бюджета на съдебната власт в полза на ВОС държавна такса в размер на 140 126,92 лева, представляваща дължимата държавна такса.

            - ЕТ "СОЛО КОМЕРС - В.Д." с ЕИК: 813210558 представлявано от В.Х.Д. е осъдено да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт в полза на ВОС сумата от 15 373,36 лева, представляваща дължимата държавна такса.

            - „Д. КОМЕРС ООД, ЕИК 103072995 е осъдено да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт в полза на ВОС сумата от 3 323,24 лева, представляваща дължимата държавна такса.

            - Х.В.Д. е осъден да заплати по сметка на бюджета на съдебната власт в полза на ВОС сумата от 35 456,65 лева, представляваща дължимата държавна такса.

            - В.Х.Д. и В.С.Д. са осъдени да заплатят на КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, гр. София сумата от 106 198,85 лева, съобразно уважената част от иска.

            - КОНПИ /понастоящем с променено наименование на КПКОНПИ/, гр. София е осъдена да заплати на В.Х.Д. и В.С.Д. сумата от 944 лева, направени по делото разноски съобразно отхвърлената част от иска, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

            ОСЪЖДА на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, гр. София да заплати на В.Х.Д., ЕГН **********,***, В.С.Д., ЕГН **********,***, ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.” с ЕИК 813210558, представлявано от В.Х.Д. и „Д. КОМЕРС” ООД, ЕИК 103072995 със седалище и адрес на управление в гр. Варна, кв. Владиславово”, бл. 402, вх. 7, ап. 133 сумата размер на 30 389.70 /тридесет хилязи триста осемдесет и девет лева и седемдесет ст./ лв., представляваща направените от ответниците разноски за първата инстанция.

            ОСЪЖДА на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, гр. София да заплати на В.Х.Д., ЕГН **********,***, В.С.Д., ЕГН **********,*** и ЕТ „СОЛО КОМЕРС – В.Д.” с ЕИК 813210558, представлявано от В.Х.Д., сумата от 86 850.14 /осемдесет и шест хиляди осемстотин и петдесет лева и четиринадесет ст./ лв., представляваща разноски за въззивната инстанция.

            ОСЪЖДА на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, гр. София да заплати на Х.В.Д., ЕГН ********** ***  сумата от 17 779.85 /седемнадесет хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и осемдесет и пет ст./ лв., представляваща разноски за въззивната инстанция.

            ОСЪЖДА на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, гр. София да заплати на „Д. КОМЕРС” ООД,  ЕИК 103072995 със седалище и адрес на управление в гр. Варна, кв. Владиславово”, бл. 402, вх. 7, ап. 133 сумата от 1953.12 /хиляда деветстотин петдесет и три лева и дванадесет ст./лв., представляваща разноски за въззивната инстанция.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от съобщението до страните, при наличието на предпоставките за допускане на касационното обжалване съобразно чл. 280, ал. 1 и ал. 2 от ГПК.

          

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: