ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

203

 

Гр.Варна, 23. 03.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 23 март 2015 г., в закрито заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева

 

                                                                               Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.П. ч.гр.д. № 119  по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.2 ГПК вр. чл. 220, пр.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на М.  Б., подадена чрез адв. М.К., против определение, постановено в открито съдебно заседание от 29.01.2015 г., с което е оставено без уважение искането й за привличане на трето лице – помагач на страната на ответника – „МБ Билдинг” ЕООД.

Жалбоподателят е сочил, че определението на окръжния съд е неправилно – незаконосъобразно, предвид отказа на съда да допусне привличането на помагача при наличието на предпоставките за това, като е молил за отмяната му и за уважаване на искането му. Направеното от възражение за относителна нищожност на договора за продажба на недвижим имот с твърдения за съществуване на прикрита сделка с третото лице, от която жалбоподателката черпи права обосновавали интереса й от привличането на това трето лице. В случая, интересът на привличащата страна се състоял в улесняване на защитата й срещу противната страна и подчиняване на привлечения на задължителната сила на мотивите на решението, поради което неправилен се явявал изводът на съда, че искането за привличане бил обусловен единствено от възможността за предявяване на обратен иск срещу помагача. Предявяването на обратния иск за съвместно разглеждане в образуваното производство било поставено единствено на преценката на привличащата страна и не следвало да се обсъжда във връзка с допустимостта на привличането.

Насрещната страна – Я.А.Ж. не е подала отговор на частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, с което е оставено без уважение искането му за привличане на трето лице – помагач, редовна е и допустима при изрично предвидена в чл.220 ГПК възможност за въззивно обжалване. Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по следите съображения:

 С обжалваното определение, окръжният съд е оставил без уважение искането на ответницата М.  Б., обективирано в отговора на исковата молба, за привличане на страната на ответника на трето лице помагач – „МБ Билдинг” ЕООД.

Съгласно разпоредбата на чл. 219, ал.1 от ГПК, в първото заседание за разглеждане на делото ищецът, а с отговора на исковата молба – ответникът, може да привлече трето лице, когато това лице има право да встъпи, за да помага. Съгласно чл. 218 ГПК, трето лице може да встъпи в делото до приключване на съдебното дирене в първата инстанция, за да помага на една от страните, ако има интерес решението да бъде постановено в нейна полза. Следователно, условието за привличане на трето лице е това трето лице да има интерес от привличането, който се определя от постановяване на решението в полза на страната, поискала привличането. Т.е. привличащата страна трябва да има интерес от привличането, а лицата, които могат да бъдат привлечени, са тези които могат да встъпят в процеса като подпомагаща страна. Материалноправните отношения, които са повод за встъпване на трето лице помагач по делото, за да помага на едната или другата страна в процеса са и основание за привличане на трето лице помагач също конкретно от едната или от другата страна. Преценката дали ответникът има правен интерес от привличане на трето лице помагач се прави по отношение на него с оглед на установените между страните правоотношения и затова тя е конкретна. Привличащата страна и привлеченото лице трябва да имат общ интерес, решението да е изгодно за привличащия.

В случая, срещу заведения от Я.Ж., иск за разваляне на договор за покупка – продажба на недвижими имоти, поради неплащане на цената, ответницата е заявила възражение за нищожност на договора за продажба, като симулативен, прикриващ отчетна сделка по сключен между ищцата, като обещател и третото лице - уговарящ, договор в нейна полза. Както бе посочено по-горе, за да се направи конкретната преценка за наличието на правен интерес от привличането, трябва да са изложени обстоятелства за правоотношенията между страните и как решението по делото ще рефлектира върху правната им сфера. Твърдения, обаче за материалноправните отношения между привличащата страна и третото лице, както и как решението по делото би се отразило в правната им сфера,  изобщо не са изложени, въпреки дадените от съда указания за обосноваване на интереса в тази връзка с определението му от 22.12.2014 г. Именно, поради липсата на такива твърдения за отношенията между привличащия и третото лице, съдът е лишен от възможността и сам да изведе правния интерес на искането за привличане на помагач.

Вярно е, както сочи жалбоподателя, че евентуалното предявяване на обратен иск срещу третото лице за съвместното му разглеждане в производството е възможност, а не задължение на страната, но окръжният съд изобщо не е обосновал отказа си със съображения за липсата на предявен такъв обратен иск. Затова и оплакванията на жалбоподателката в тази връзка са неоснователни.

Молбата по чл. 219, ал.1 от ГПК се явява неоснователна и като е достигнал до идентичен извод по подобни съображения, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Затова и по изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение, постановено в открито съдебно заседание от 29.01.2015 г. по гр.д.№2244/2014 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е оставено без уважение искането по чл. 219, ал.1 ГПК на М.И.Б. за привличане на трето лице – помагач на страната на ответника – „МБ Билдинг” ЕООД.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: