ОПРЕДЕЛЕНИЕ

185

 

_12_.03.2016 г., гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _12_.03. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 119 по описа за 2016 година:

 

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от «Н. С.» ЕАД, гр. София, ЕИК ., срещу определение № 4032/26.11.2015 год. на ОС Варна по в.гр.д. 3148/2015 год., с което е прекратено производството по подадената от същото АД жалба срещу действията на ЧСИ З. Д. № 808 по изп.д. № 616/2015, изразяващи се в съобщение изх.№ 21889/08.10.2015 год. за изготвено постановление от ЧСИ. В жалбата се излага, че определението е неправилно и постановено при нарушение на закона. Твърди се, че жалбата до ОС е допустима, тъй като е обжалвано постановление за възлагане на недвижим имот, представляващ обект в административна сграда в гр. Варна. Твърди се, че жалбата е обоснована с хипотеза по чл. 435, ал.3 ГПК, като по тези мотиви съдът не се е произнесъл.

Препис от жалбата е връчен на насрещната страна – «Н. А.» АД, гр. София.  Писмено становище не е представено.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на „Н. с.” АД, в качеството му на длъжник в изпълнителния процес, срещу съобщение, с което го уведомяват за насрочен опис на недвижим имот. Изложени са съображения, че не са налице основания за провеждане на нова продан на недвижимия имот. 

В срока по чл. 436, ал.3 от ГПК взискателят по изпълнителното дело «НС..» АД, ЕИК 201892419, гр. Добрич, е депозирал писмено становище за недопустимост, евентуално неоснователност на жалбата.

Съдебният изпълнител е изложил мотиви по обжалваното действие, съгласно чл.436, ал.3 от ГПК, които сочат на недопустимост и неоснователност на жалбата.

В жалбата, подадена пред ОС, се обжалва всъщност насрочване на опис на недвижим имот.

Това е несамостоятелно действие, неподлежащо на обжалване по реда на чл. 435 ГПК, съобразно приетото в т.1 на ТР по т.д. №2/2013 г. от 26.07. 2015 г на ОСГКТ на ВКС. Жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане, а делото по нея да се прекрати, както е направил и ОС.

Изложените съображения за наличие на хипотеза по чл. 435, ал.3 ГПК при положение, че по делото няма изготвено постановление за възлагане, не следва да се обсъждат.

Жалбата срещу прекратителното определение на ОС е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Водим от горното, съдът

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 4032/26.11.2015 год. на ОС Варна по в.гр.д. 3148/2015 год.

 Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: