О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№186

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 22. 03.2017г., в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                      МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№119/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.122 от ГПК.Образувано по повдигнат спор за подсъдност пред Варненски апелативен съд с определение №2685/13.03.2017г., постановено по гр.д.№3161/17г. по описа на ВРС, XХХІV състав, относно опреде -ляне на компетентен съд за произнасяне по предявени от „Марти-транс 84”ЕООД срещу Е.А.П. и Я.П.Д. искове с пр.осн. чл.203, ал.2 от КТ, вр. чл.45, ал.1 от ЗЗД.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Предявени са от „Марти-транс 84”ЕООД, гр.София против Е.А.П. и Я.П.Д. в условия на пасивно субективно съединя -ване искове с пр.осн. чл.203, ал.2, пр.1, вр. чл.45 от ЗЗД за осъждане на ответни -ците да заплатят на ищеца солидарно сумата от 40 000лв., представляваща обез -щетение за претърпени от дружеството имуществени вреди в резултат от противо -правните деяния на ответниците, извършени умишлено по повод изпълнение на трудовите им задължения по сключените между ищеца и ответниците трудови договори.Исковата молба е подадена до СГС, от последния образуваното произ -водство прекратено поради направеното възражение за местна неподсъдност от ответниците и изпратено на ВОС.От ВОС производството е прекратено и изпратено по подсъдност на ВРС по съображения, че спорът е трудов и родово компетентен да се произнесе е РС и от ВРС е повдигнат разглежданият спор за подсъдност.

Съгласно разпоредбата на чл.203, ал.2 от КТ за вреда, която е причинена умиш -лено или в резултат на престъпление или е причинена не при или по повод изпъл -нение на трудови задължения, отговорността се определя от гражданския закон.От обстоятелствената част на исковата молба и от уточняващата молба към нея от 20. 02.2017г. може да се направи извод, че исковете се основават на твърденията на ищеца като работодател за причинени му от ответниците като негови работници имуществени вреди във формата на претърпени загуби и пропуснати ползи чрез умишлено осъществени противоправни деяния, извършени при изпълнение на трудовите им функции.С оглед горното и на осн. чл.203, ал.2 от КТ следва да бъде прието, че отговорността на работника се определя от гражданския закон, т.е. по правилата на чл.45 и сл. от ЗЗД относно деликта.В тази хипотеза спорът за обез -щетение на вредите е гражданскоправен и подсъдността на исковете следва да са определи от общото правило на чл.104, т.4, пр.1 от ГПК, а именно според цената. Според цената в настоящия случай-40 000лв. родово компетентен да се произнесе като първа инстанция по исковата претенция е Варненски окръжен съд, на който делото следва да бъде изпратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Родово компетентен да се произнесе като първа инстанция по предявените с искова молба вх.№70865/25.05.2016. от „Марти-транс 84”ЕООД, гр.София против Е.А.П. и Я.П.Д. искове с пр.осн. чл.203, ал.2 от КТ, вр. чл.45, ал.1 от ЗЗД е Варненски окръжен съд, на който делото да бъде изпратено.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                   ЧЛЕНОВЕ: