О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 157/19.3.2018г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на деветнадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 119 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на З.А.Б. и Р.Е.М. срещу определение № 3261/14.12.2017 г. по в.гр.д.№ 2634/17 г. на Окръжен съд – Варна, с което е оставена без уважение жалба вх.№ 18624/12.06.2017 год. против постановление за възлагане от 19.05.2017г.   по  изп. дело № 20137110400114  на ЧСИ с per. № 711 Д. П. – Я. и е прекратено производството по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

В подадено писмен отговор И.А.А. оспорва частната жалба и изразява становище за правилност на обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото, съдът приема следното:

Производството пред Окръжен съд – Варна е образувано по реда на чл.435, ал.3  от ГПК по жалби на З.А.Б. и Р.Е.М., в качеството им на длъжници по изп. дело № 20137110400114 на ЧСИ с per. № 711 Даниела Петрова – Янкова срещу  постановление за възлагане от 19.05.2017 г.

Правилен е извода на съда, че жалбата, подадена от Р.Е.М. е недопустима, тъй като е подадена след срока за обжалване. Страната е редовно уведомена за постановлението за възлагане на 31.05.2017 г., а пощенското клеймо върху плика с жалбата е с дата 9.06.2017 г.

Макар и подадена в срок и от надлежна страна, жалбата от З.А.Б. е също недопустима.

Чл.435,ал.3 от ГПК сочи възможност длъжникът да обжалва постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. 

Съдът е приложил правилно разрешението в т.8 от ТР №2/2013г. от 26.06.2015г. на ВКС относно действията на съда и страните, включени в процедурата по наддаването. Съгласно направеното тълкуване на закона, връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което са извън предмета на проверка при обжалване постановлението за възлагане.

Правилен е извода на недопустимост на подадените жалби, поради което правилно те са оставени без разглеждане, а производството по делото е прекратено.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА  определение № 3261/14.12.2017 г. по в.гр.д.№ 2634/17 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.