ОПРЕДЕЛЕНИЕ 103

гр. Варна, 16.02.2017г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                             МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 12/17г., намира следното:

Производството е образувано по жалба на М.В.С. от гр. Добрич чрез адв. С.Н. *** против решение 258/18.10.16г., постановено по в.гр.д. № 514/2016г. по описа на ОС-Добрич. Излага се, че ДОС незаконосъобразно е отхвърлил жалбата, приемайки, че приложението към нея представлява нова жалба. Посочено е още, че ДОС не се е произнесъл по подробно изложените огромен брой закононарушения, които опорочават публичната продан, извършена по посоченото изпълнително дело. Отправеното още в началото на жалбата искане до настоящата инстанция, е да се отмени посоченото решение като незаконосъобразно и неправилно. В жалбата е изложено, че съгласно ТР № 3/2005г. на ВКС по т.д. № 3/05г. в производството по обжалване действията на СИ окръжните съдилища действат като контролна съдебна инстанция относно законосъобразността на обжалвания съдебен акт, а не като въззивна инстанция, поради което не са обвързани от наведените доводи в жалбата, а служебно осъществяват цялостен контрол относно законосъобразността на обжалвания съдебен акт или действие на СИ. Счита се, че ДОС неправилно е отхвърлил подадената жалба, приемайки, че приложението към нея представлява нова жалба, с което същият не се е произнесъл по подробно изброените в изложението закононарушения, опорочаващи публичната продан: че проданта не е разгласена надлежно, че същата не е проведена в сградата на РС-Добрич в 1-месечен срок; че наддавателното предложение не е подадено в канцеларията на РС-Добрич; че обявяването на купувач не е извършено в сградата на РС-Добрич; че имотът не е възложен по най-високата предложена цена; че незаконосъобразно е определена началната цена при последната проведена публична продан; че незаконосъобразно ЧСИ не е назначил особен представител на длъжника, за когото по делото са били налице данни, че е в чужбина. Освен това ДОС неправилно е отказал да разгледа жалбата в открито с.з. на осн. чл. 437, ал. 2 от ГПК, предвид оспорванията и на осн. чл. 6, ал. 1 от ЕКЗПЧОС.

В предвидения срок е постъпил отговор от насрещната страна – взискателят по изпълнителното дело „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, гр. София чрез адв. М. Ж. ***, с който въззивната жалба се счита за неоснователна. Споделя се съображението на ДОС, че депозираната на 24.08.16г. жалба /наименувана „подробно изложение към жалба”/ е просрочена и поради това процесуално недопустима. Посочено е още, че в обжалваното решение ДОС е разгледал по същество жалбата от 15.08.16г. и предвид приложените към изпълнителното дело документи, мотивирано е приел, че оплакванията на жалбоподателя са неоснователни. Искането за отмяна на решението в частта, с която е отхвърлена жалбата от 15.08.16г. като неоснователна, е недопустимо, тъй като съдебния акт в тази част не подлежи на обжалване.  

Настоящият съд съобрази, че с обжалваното решение 258/18.10.16г., постановено по в.гр.д. № 514/2016г., ДОС е оставил без разглеждане жалба, рег. № 6932/24.08.2016г. /именувана „подробно изложение към жалба/, подадена от процесуалния представител на длъжника М.В.С. ***, с ЕГН **********, против постановление за за възлагане на недвижим имот от 26.07.2016г. по изп. д. № 20138100400858 по описа на ЧСИ Н. Н., вписан под № 810 в КЧСИ, с район на действие ДОС; и е оставил без уважение жалба, рег. № 6734/15.08.2016г., подадена от процесуалния представител на длъжника М.В.С. от гр. Добрич, ел. „П. Д. Петков“ № 2 вх. Г ет. 3 ап. 8, с ЕГН **********, против постановление за за възлагане на недвижим имот от 26. 07. 2016г. по изп. д. № 20138100400858 по описа на ЧСИ Н. Н., вписан под № 810 в КЧСИ, с район на действие ДОС, указвайки че решението в първата му част, с характер на определение, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд гр. Варна, а във втората част е окончателно и не подлежи на обжалване.

Поради неяснотата относно предмета на подадената до настоящата инстанция жалба /не е именувана нито частна, нито въззивна такава/ и е посочено, че се претендира отмяна на решението на ДОС, настоящият съд с определение № 34/20.01.17г. е оставил без движение производството и на жалбоподателката е даден 1-седмичен срок от съобщението, да уточни с препис за насрещната страна, коя част от решение 258/18.10.16г., постановено по в.гр.д. № 514/2016г. по описа на ОС-Добрич се обжалва.

В дадения срок жалбоподателката чрез адв. Св. Н. е депозирала документ, именуван „частна жалба срещу решение № 258/18.10.16г. на ДОС по в.гр.д. № 514/16г., в частта с характер на определение”, в който е посочено, че изрично в началото на частната си жалба било указано, че се претендира отмяната на решението, в частта му, с характер на Определение, като незаконосъобразно и неправилно. По-нататък са изложени отново аргументи за неправилността на определението на ДОС, инкорпорирано в решението, в частта, с което е била оставена без разглеждане жалба от 24.08.16г.

            Макар и в жалба вх. № 6985/15.11.16г. да не е било направено уточнението относно обжалваемата част на решението на ДОС, каквото понастоящем твърди процесуалния представител на жалбоподателката, то с оглед на посоченото с молбата, получена на 13.02.17г., следва да се приеме, че е подадена частна жалба срещу първия диспозитив на решението на ДОС, имаща характера на определение.

            При това положение следва да се приеме, че частната жалба е подадена в срок, срещу обжалваем съдебен акт, от страна с правен интерес от обжалването на този съдебен акт и при наличието на надлежна представителна власт, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството по в.гр.д. № 514/16г. пред ОС-Добрич е било образувано въз основа на жалба на М.В.С. вх. № 6734/15.08.16г. по вх. регистър на ЧСИ Н. Н., гр. Добрич, рег. № 810 на КЧСИ /изпратена на 11.08.16г./ против издаденото Постановление за възлагане на недвижим имот по изп.д. № 20138100400858, и въз основа на подробно изложение към жалбата срещу постановлението за възлагане по посоченото изпълнително дело, вх. № 6932/24.08.16г. по вх. регистър на ЧСИ Н. Н.. В първата жалба от 15.08.16г. е било отправено искане до съда да се отмени на долупосочените основания, постановлението за възлагане по изпълнителното дело, поради това че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно и имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Към жалбата е липсвало подробно изложение, описано като приложение. В изложението, депозирано на 24.08.16г., подробно са изложени доводите, обосноваващи оплакванията в жалбата. Съдът е приел, че предвид датата на връчване на обжалваното постановление за възлагане на длъжника М. В. С. – 04.08.16г., то депозираната на 24.08.16г. жалба /наименована изложение към жалбата/, е просрочена и е прекратил производството по същата. Същевременно обаче ДОС е разгледал жалбата от 11.08.16г. /входирана в съда на 15.08.16г./ по същество и е обсъдил направените оплаквания за незаконосъобразност на Постановлението за възлагане на имота, поради това че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно и имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

При това положение следва да се приеме, че ДОС се е произнесъл по същество срещу обжалваното действие на ЧСИ, като видно от мотивите на решението са обсъдени /макар и не подробно, но изчерпателно и достатъчно/ и всички възражения, които жалбоподателката е развила допълнително в изложението си от 24.08.16г. Този съдебен акт на ДОС /в частта, с която е оставена без уважение жалбата на М.В.С. вх. № 6734/15.08.16г. по вх. регистър на ЧСИ Н. Н., гр. Добрич, рег. № 810 на КЧСИ против издаденото Постановление за възлагане на недвижим имот по изп.д. № 20138100400858/ е окончателен и поради това е недопустимо пререшаването на разрешения с него предмет на спора.

При това положение следва да се приеме, че подадената пред настоящата частна жалба е неоснователна, тъй като страната е получила по същество отговор на своето обжалване.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение 258/18.10.16г., постановено по в.гр.д. № 514/2016г., ДОС, В ЧАСТТА, с която съдът е оставил без разглеждане жалба, рег. № 6932/24.08.2016г. /именувана „подробно изложение към жалба/, подадена от процесуалния представител на длъжника М.В.С. ***, с ЕГН **********, против постановление за за възлагане на недвижим имот от 26.07.2016г. по изп. д. № 20138100400858 по описа на ЧСИ Н. Н., вписан под № 810 в КЧСИ, с район на действие ДОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: