О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

189

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 27.03.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 120/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадени са частни жалби от Е.В.Д. с ЕГН **********, В.Й.Д. с ЕГН ********** и Д.Е.Д. с ЕГН **********, чрез процесуалния им представител адв. Б.Ж. ***, както следва: срещу определение № 3279/22.10.2013 год по гр.д. № 2185/2012 год на Окръжен съд Варна, постановено по реда на чл. 248 ГПК за разноските, както и срещу допълнителното определение № 136/14.01.2014 год по същото дело. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определенията, въззивниците молят за тяхната отмяна в отхвърлителната им част и вместо това – постановено друго, с което им бъдат присъдени направените разноски в пълен размер.

В отговора си по жалбата Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е изразила становище за неоснователност на същата, като поддържат направеното и пред първата инстанция възражение за прекомерност на разноските.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частните жалби са подадени в срок от легитимирани страни и срещу подлежащи на обжалване съдебни актове, поради което същите са процесуално допустими.

Разглеждайки ги по същество, съдът намира следното:

Производството е по чл. 248 от ГПК.

С определение № 2927/30.09.2013 год съдът е прекратил производството по гр.д. № 2185/2012 год на ВОС поради отказ от иска. Поради пропуск да се произнесе по въпроса за разноските и по молба на ответниците на осн. чл. 248 от ГПК съдът постановил определение № 3279/22.10.2013 год, с което присъдил в тяхна полза разноски в размер на 22 597,56 лв, представляващи част от заплатения адвокатски хонорар в минималния размер, установен в Наредба № 1. Горото определение е допълнено с определение № 136/14.01.2014 год, с което съдът присъдил в полза на ответниците допълнително 100 лв, представляващи възнаграждение за вещо лице, а в останалата част до претендираните 79 200 лв – отхвърлил искането.

От представените към молбата писмени доказателства се установява, че по силата на сключен на 10.08.2012 год договор за поръчка ответниците Е.В.Д., В.Й.Д. и Д.Е.Д. възложили на адв Б.Ж. *** да осъществява защитата им  по гр.д. № 2185/2012 год на ВОС. Уговорено е възнаграждение за всяка инстанция в размер на 66 000 лв без ДДС, платимо от Е.Д. срещу издаване на фактура. С оглед заявения от ищеца КОНПИ гр. София отказ от иска и прекратяване на делото в първата инстанция, довереникът издал фактура № 66/25.09.2013 год на стойност 79 200 лв с включен ДДС. От представеното платежно нареждане от 27.09.2013 год се установява, че по нареждане на Е.В.Д. сумата по фактурата е изплатена изцяло по сметката на адв. Ж..

Съгласно чл. 78 ал.4 от ГПК ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото.

Съобразявайки се с тълкуването, дадено с ТР № 6/2012 год на ВКС на РБ, както и с оглед преценка на фактическата и правна сложност на делото, при направено възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, настоящият състав намира, че същото следва да се редуцира до размер на 30 000 лв.

Разноски се дължат на страната, която действително ги е направила. В случая това е Е.В.Д., който е посочен като задължено лице по договора за поръчка, и е наредител на плащането по фактурата.

В този смисъл, постановеното определение № 3279/22.10.2013 год следва да бъде потвърдено само по отношение на Е.В.Д. и отменено по отношение на В.Й.Д. и Д.Е.Д., а определение  № 136/14.01.2014 год да бъде отменено в отхвърлителната му част за разликата над 22 597,56 лв до 30 000 лв, като същата бъде присъдена в полза на Е.В.Д., респ - потвърдено в осъдителната му част за сумата 100 лв по отношение на Е.В.Д., и в останалата отхвърлителна част за разликата над 30 000 лв до претендираните 79 200 лв.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ определение № 3279/22.10.2013 год и определение  № 136/14.01.2014 год по гр.д. № 2185/2012 год на Окръжен съд Варна в осъдителните им части, постановени в полза на В.Й.Д. с ЕГН ********** и Д.Е.Д. с ЕГН **********.

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3279/22.10.2013 год по гр.д. № 2185/2012 год на Окръжен съд Варна в осъдителната му част за сумата 22 597,56 лв, присъдена в полза на Е.В.Д. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес гр.Белослав, общ.Варна, обл.Варна, кв.”Младост” бл.18, вх.А, ет.4, ап.30.

ПОТВЪРЖДАВА определение  № 136/14.01.2014 год по гр.д. № 2185/2012 год на ВОС в частта, с която Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – гр.София е осъдена да заплати на Е.В.Д. с ЕГН ********** разноски по делото в размер на 100 лв, представляващи възнаграждение за вещо лице.

ПОТВЪРЖДАВА определение  № 136/14.01.2014 год по гр.д. № 2185/2012 год на ВОС в отхвърлителната му част за разликата над 100 лв до 107 лв, както и в отхвърлителната му част за разликата над 30 000 лв до претендирания от размер 79 200 лв.

ОТМЕНЯ определение  № 136/14.01.2014 год по гр.д. № 2185/2012 год на ВОС в отхвърлителната му част за разликата над 22 597,56 лв до 30 000 лв, постановена по отношение на Е.В.Д. с ЕГН ********** и вместо него

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И:

ОСЪЖДА Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – гр.София, БУЛСТАТ 131463734 да заплати на Е.В.Д. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес гр.Белослав, общ.Варна, обл.Варна, кв.”Младост” бл.18, вх.А, ет.4, ап.30 сумата 7 402,44 лв, представляваща разликата над присъдените 22 596,56 лв до 30 000 лв – разноски по делото, заплатени като възнаграждение за един адвокат.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Й.Д. с ЕГН ********** и Д.Е.Д. с ЕГН ********** за допълване на определение № 2927/30.09.2013 год в частта му за разноските, като неосновтелно и недоказано.

Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщението до страните при условията на чл. 280 ал.3 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: