О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

232

 

10.04.2019 г.,  гр. Варна

         

                                        В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

          Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на  10.04, две хиляди и деветнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

    ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова в.ч.гр.д. №120/2019 г.   по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 248, ал.1, пр.1 ГПК и е образувано по молба на Д.Н.П. и Б.В.П., подадена чрез адв. Т.С., с която се настоява за допълване на определение № 157/11.03.2019 г., постановено по в.ч.гр.д.№ 120/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд в частта на разноските чрез присъждане на адвокатско възнаграждение. Молителите са сочили, че с постановеното по делото определение на апелативния съд е оставена без уважение частната жалба на насрещната страна - Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) против определение № 54 от 07.02.2019 г. по гр.д. №59/2018 г. по описа на Силистренския окръжен съд, с което е било прекратено производството по делото, като въпреки направеното пред апелативния съд с отговора им по частната жалба искане за присъждане на разноските, доказани с приложените договори за правна помощ с адв.С., съдът е пропуснал да им го присъди.

Насрещната страна - Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) не е подала отговор на молбата по чл. 248, ал.1 пр.1 ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 248 от ГПК, в срока за обжалване съдът по искане на страните може да допълни или измени постановеното решение (респ. определение) в частта му за разноските.

Молбата е постъпила е в срок и изхожда от процесуално легитимирани лица, редовна е и допустима, предвид своевременно заявеното с отговора им по частната въззивна жалба на насрещната страна искане за присъждане на разноски в производството, съгласно приложените два договора за правна защита и съдействие, сключени с адв. С. и липсата на произнасяне на съда по него, в който случай депозирането на списък по чл.80 от ГПК не  е предпоставка за разглеждането й (в този смисъл е т. 8 от ТР  6/2012 г. на ОСГТК на ВКС).

С постановеното по делото определение № 157 от 11.03.2019 г., Варненският апелативен съд е оставил без уважение частната жалба на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество против определение № 54 от 07.02.2019 г. по гр.д. №59/2018 г. по описа на Силистренския окръжен съд, с което е било прекратено производството по делото, образувано по исковете на Комисията против Д.Н.П. и Б.В.П. искове по чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ и е потвърдил определението на окръжния съд.  Д.Н.П. и Б.В.П., чрез пълномощника си адв. Т.С. са подали в срок отговор на частната жалба, с който са оспорили същата и са заявили искане за присъждане на сторените по делото разноски в производството пред апелативния съд. Към отговора са приложили пълномощните и два договора за правна защита и съдействие от 25.02.2019 г., сключени от всеки от двамата въззиваеми с адвокат С. с предмет „изготвяне на становище относно частната жалба“ срещу определението. Договореното възнаграждение на адв. С. е в размер на по 2 200 лв. по всеки от договорите или общо 4 400 лв. и същото е платено в брой на адвоката, видно от изричното вписване на съответното място в документа. С оглед изхода от делото и на осн. чл.81 от ГПК, настоящите молители имат право да им бъдат присъдени сторените от тях разноски за платеното на адв. С. адвокатско възнаграждение за отговора по частната жалба, което предвид липсата на направено възражение от насрещната страна за прекомерността му, следва да бъде присъдено в претендираните размери от по 2 200 лв. за всеки от тях (общо 4 400 лв.).

По изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ИЗМЕНЯ на основание чл.248, ал.1, пр.1 ГПК, определение № 157/11.03.2019 г., постановено по в.ч.гр.д.№ 120/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд В ЧАСТТА НА РАЗНОСКИТЕ, като ДОПЪЛВА същото със следния текст:

ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество да заплати на Д.Н.П. с ЕГН ********** *** сумата от 2 200 лв., представляваща сторените от нея разноски за заплащане на адвокатско възнаграждение на адв. С. за производството пред Варненския апелативен съд.

ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество да заплати на Б.В.П. с ЕГН ********** *** сумата от 2 200 лв., представляваща сторените от него разноски за заплащане на адвокатско възнаграждение в производството пред Варненския апелативен съд.“

Определението може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба, в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: