ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

156

Гр.Варна, 19..03.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …19.03.2018 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                        Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. №121 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 121/2018 г. по описа на Апелативен съд –Варна е по чл. 274 ГПК и е образувано по частна жалба вх. № 27268 от 29.09.2014 г. на „А. –Ш. Енд Т.г“ ООД, подадена чрез адв. И.В., упълномощен от Л.К.У., против определение № 2459/22.08.2014 г., постановено  по гр.д. № 3687/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото, поради отказ от иска. Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалваното определение, поради противоречието му с процесуалния и материалния закон и е молил за отмяната му.

С молба от 08.03.2018 г., адв. И.В. е представил по делото определение №22 от 22.02.2018 г. по ч.т.д. № 195 от 2017 г. на СОС за отмяна на решенията на първото събрание на кредиторите от 29.11.2017 г. и е твърдял отпадане на представителната власт на синдика, евентуално липса на представителна власт на временния синдик и наличие на представителна власт у управителите на дружеството в несъстоятелност, подали жалбата.

Ответникът „Е. –Варна“ ООД, чрез адв. Е.С., е подал писмен отговор вх.№ 33181 от 27.11.2017 г., с който е оспорил частната жалба по съображения за недопустимостта, евентуално за неоснователността й, като е молил за оставянето й без разглеждане, евентуално – без уважение.

Съдът, като взе предвид данните по делото намира следното:

Настоящото производство е образувано след като първоначално образуваното пред апелативния съд ч.гр.д. № 569/ 2017 г. по описа на Варненския апелативен съд е било прекратено с определение № 700 от 12.12.2017 г. и върнато на окръжния съд за провеждане на производство по отстраняване на недостатъка на частната жалба, състоящ се в липса на представителна власт на лицата, чрез които тя е подадена за дружеството, както и приподписването й от синдика, представляващ дружеството в несъстоятелност - частен жалбоподател. С определението си, апелативният съд е констатирал, че частната жалба е подадена на 29.09.2014 г. от адв. И.В. с приложено пълномощно от 25.09.2014 г., който е упълномощен от  Л.К.У. в качеството й на управител на дружеството – частен жалбоподател, но видно от вписванията в търговския регистър, към тази дата У. не е представлявала дружеството (заличено обстоятелство на 11.08.2014 г.). Вписването й като управител в ТР, въз основа на решението по т.д. №1696/2014 г. на ВОС, с което са уважени искове по чл. 29 от ЗТР за установяване вписване на несъществуващи обстоятелства по партидата на дружеството, е от 06.11.17 г., като междувременно дружеството е било обявено в несъстоятелност и се представлява от временен синдик от 17.10.2017 г., а от 05.12.2017 г. и от постоянен синдик.

Прекратеното на осн. чл.233 от ГПК, с обжалваното определение на окръжния съд, дело е било с предмет предявен от „А. –Ш. Енд Т.“ ООД гр.Варна срещу „Е.–Варна“ ООД положителен установителен иск за собственост върху недвижим имот по чл. 124 от ГПК. Междувременно, дружеството – ищец и частен жалбоподател е обявено в несъстоятелност и се представлява първо от временен синдик от 17.10.2017 г., а от 05.12.2017 г. и към момента от постоянния синдик – И. К., видно от вписването в търговския регистър.

След връщането на делото на окръжният съд, последният с разпореждане № 10181 от 18.12.2017 г. е оставил без движение частната жалба и е дал указания на жалбоподателя – дружество в несъстоятелност за поправяне на недостатъка, изразяващ се в липса на представителна власт за подаването й, като съобщението е било връчено на синдика. След като е констатирал непоправянето на недостатъка в срока, окръжният съд е върнал частната жалба с разпореждане № 963 от 05.02.2018 г., като съобщението е връчено на дружеството в несъстоятелност чрез синдика К. на 08.02.2018 г. Синдикът, предвид предмета на делото (иск за собственост), разполага с представителна власт по отношение на дружеството – ищец и частен жалбоподател, като правомощията му не са отпаднали с отмяната с решение № 22 от 22.02.2018 г. по ч.т.д. № 195/2017 г. на СОС на взетите решение на първото общо събрание на кредиторите от 29.11.2017 г. (синдикът е назначен с определение №494 от 02.12.2017 г. по т.д. № 18/2016 г. на СОС и към момента не е освободен). Разпореждане № 963 от 05.02.2018 г. на окръжния съд за връщане на настоящата частна жалба вх.№ 27268 от 29.09.2014 г. не е обжалвано и е влязло в сила на 16.02.2018 г.

Предвид връщането на частната жалба с влязло в сила разпореждане на окръжния съд, настоящото дело се явява лишено от предмет и е недопустимо, поради което и производството по него следва да бъде прекратено.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 121/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд, образувано по частна жалба вх. № 27268 от 29.09.2014 г. на „А. –Ш.г Енд Т.“ ООД, подадена чрез адв. И.В., упълномощен от Л.К.У., против определение № 2459/22.08.2014 г., постановено  по гр.д. № 3687/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на „А. –Ш. Енд Т.г“ ООД в несъстоятелност чрез синдика К..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: