О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

155/08.03.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 08. 03.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№121/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, представлявана от председателя П. Г. Д., чрез процесуалния представител главен инспектор в ТД на КПКОНПИ Варна Д. С., против определение №325/31.01.2019г., постановено по гр.д.№2174/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което производството по делото е прекратено на осн. чл.130 от ГПК.В жалбата се твърди, че определение е неправилно като постановено в противоречие с материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизвод -ствените правила и поради необоснованост по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстан -ционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявените искове.

Въззиваемите И.О.Т. и Н.М.М. в депо -зирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния им представител адв.Д.Й. поддържат становище за нейната неоснователност и молят обжалваното определение да бъде потвърдено.Претендират разноски.

Въззиваемите С.И.О. и М.И.О., двете малолетни, действащи в производството чрез назначените им по реда на чл.29, ал.4 от ГПК особени представители, не са депозирали отговори по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

ДСП Варна редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Частната жалба е подадена в срок, от процесуално легитимирана страна и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Предмет на прекратеното от окръжния съд производство са предявените от Коми- сия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ против И.О.Т., Н.М. Мила -нова, С.И.О. и М.И.О. искове с пр.осн. чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ /обн. ДВ бр.38/12г., отм. ДВ бр.7/18г., в сила от 23.01.2018г./, вр.§5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ за отнемане от ответниците в полза на държавата на незаконно придобито имущество - посочените в исковата молба недвижими имоти, движими вещи и парични суми.

ЗОПДНПИ/отм./ регламентира особено санкционно производство по установяване и отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, което е уредено като единно производство, макар и осъществяващо се в относително самостоятелно обособени фази, първата от които се развива пред Комисията, а другите две - обезпечително и исково производства - пред съда.Трите основни етапа на развитие на процедурата по ЗОПДНПИ/отм./ са: 1. провеждане на предварителна проверка; 2. внасяне в съда на искане за обезпечаване на бъдещ иск и действия след налагане на обезпечителните мерки, и 3. съдебно производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.Провеждането на съдебната фаза е обусловено от направеното от КОНПИ обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито на база резултатите от предварителната проверка по чл.21 и сл. от ЗОПДНПИ/отм./.

Проверката по чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ /отм./ започва с акт на директора на съответната териториална дирекция, сезиран с уведомление от предвидените в закона държавни органи /чл. 23, чл.24 и чл.25 от ЗОПДНПИ/отм.// при наличие на предпоставките по чл. 22, 23 и 24 от ЗОПДНПИ /отм./, като в приложимата към казуса хипотеза проверката е въз основа на  уведомление на прокурора, че съответното лице е привлечено като обвиняем за престъпление от кръга на изброените в чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./.Следователно, началото на първия етап от производството по този закон -  проверката, се поставя с изричния акт на директора на съответната териториална дирекция /съгласно чл. 22, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./

Междувременно е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за противо -действие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, обн. ДВ, бр.1 от 03.01.2019г., с който е създадена нова ал.2 в § 5 от ПЗР на закона.Същата гласи, че неприключилите проверки и производства пред съда по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество се довършват по реда на този закон.Според чл.107, ал.1 от ЗПКОНПИ, комисията образува производ -ство за отнемане на незаконно придобито имущество, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито.Според ал.2, обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значи -телно несъответствие в имуществото на проверяваното лице.Проверката по чл.107, ал.2 започва с акт на директора на съответната териториална дирекция, когато лице е привлечено като обвиняем за престъпление по чл.108, ал.1 от закона.

В случая проверката на КОНПИ /сега КПКОНПИ/ за установяване на значително несъотвествие в имуществото на И.О.Т. е започнала въз основа на протокол от 15.01.2018г. по чл.22, ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./ на и.д. директор на ТД на КОНПИ-гр.Варна при хипотезата на чл.22, ал.1, т.17 от ЗОПДНПИ /отм./ поради привличане на И.О.Т. като обвиняем за извършено престъпление по чл.252, ал.2 от НК, попадащо в предметния обхват на закона и уведомление от ОП-Варна до ТД на КОНПИ-Варна от 09.01.2018г.

За да прекрати производството като недопустимо, ВОС е приел, че КПКОНПИ не е била надлежно сезирана, поради което и не е възникнало и правото на иск.Така, защото не е била налице задължителната предпоставка за нейното сезиране, а именно към момента на сезиране - 09.01.2018г. лицето да е било привлечено като обвиняем за престъпление, попадащо в предметния обхват на закона.И.Т. е привлечен като обвиняем на 11.01.2018г., за което Комисията е била уведомена едва на 13.03.2018г. към която  дата и са налице данни за надлежното й сезиране, съот -ветно такива не са били налице към датата на образуване на проверката.

Настоящата инстанция не споделя горните изводи по следните съображения. Проверката е била образувана на 15.01.2018г.Към тази дата И.О.Т. е бил привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл.252, ал.2 от НК, попадащо в предметния обхват на закона - чл.22, ал.1, т.17 от ЗОПДНПИ/отм./ с постановление за привличане на обвиняем от 11.01.2018г., издадено по ДП №50/17г.  по описа на РУ на МВР Провадия.В уведомлението по чл.25, ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./ , което е изпратено от ОП-Варна на 18.12.2017г. и получено в Комисията на 09.01. 2018г., е посочено, че лицето И.О.Т. е привлечено като обвиняем по ДП №50/17г.  по описа на РУ на МВР Провадия за престъпление по чл.252, ал.2 от НК, като безспорно не се имало предвид посоченото постановление от 11.01.2018г., неиздадено към 18.12.2017г.Пред настоящата инстанция е представено постанов -ление от 04.10.2017г., издадено по ДП №50/17г.  по описа на РУ на МВР Провадия, за привличане на И.О.Т. като обвиняем за извършено престъпление по чл.252, ал.2 от НК.Видно от двете постановления, е че по първото обвинението е за извършвано продължавано престъпление по чл.252, ал.2 от НК в периода нача -лото на м.05.2015г. до 02.10.2017г., а по второто за извършвано продължавано прес- тъпление по чл.252, ал.2 от НК в периода началото на 2012г. до 02.10.2017г., като са включени и деянията, посочени в първото постановление.Независимо от горното, доколкото и двете обвинения са за престъпление, попадащо в предметния обхват на чл.22, ал.1, т.17 от ЗОПДНПИ/отм./, съответно чл.108, ал.1, т.17 от ЗПКОНПИ, то следва да се приеме, че към датата на образуване на проверката - 15.01.2018г. Комисията е била надлежно сезирана с уведомление по чл.25 от ЗОПДНПИ/отм./, съдържащо необходимите реквизити, към която дата и лицето е привлечено като обвиняем за посоченото престъпление.Решението на комисията по чл.11, ал.1, т.1 от ЗОПДНПИ/отм./ за образуване на производство е взето на 04.07.2018г., т.е. извърше- ната проверка е в рамките на срока по чл.27, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./.   

По изложените съображения съдът приема, че предявените искове са допустими, предвид което неправилно с обжалваното определение производството по тях е пре -кратено.Същото следва да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №325/31.01.2019г., постановено по гр.д.№2174/18г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроиз -водствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: