ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

188

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 13.03.2015 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 122/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Р.Г.Д. чрез процесуалния й представител адв. Бр.Б. срещу определение № 116/30.01.2015 год по гр.д. № 506/2014 год на Окръжен съд Добрич, с което е оставена без разглеждане молбата й за допълване на решението по делото, с искане да се произнесе с изричен диспозитив по иска с правно осн. чл. 17 ал.1 от ЗЗД за разкриване на прикритата сделка – действителен договор за издръжка и гледане.

В отговора на частната жалба, подаден от В.Г.К. чрез процесуалния му представител адв. Красимир Панайотов се поддържа становище за неоснователност на същата и искане за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Съдът е бил сезиран иск за обявяване нищожността на сключения между страните договор за покупко-продажба на недвижими имоти като привиден и прикриващ договор за прехвърляне срещу задължение за гледане, съединен с иск за разваляне на прикрития договор поради неизпълнение. Отделен иск с правно осн. чл. 17 ал.1 от ДДС за разкриване на прикритата сделка не е предявен нито от ищеца с исковата молба, нито от ответната страна като насрещен иск, поради което и съдът не е дължал произнасяне по него.

Непълно решение има тогава, когато липсва формирана воля на съда относно част от спорното право, един от съединените искове или допълнителните искания, свързани с главния предмет, каквито са исканията за плодове или лихви. В своето решение съдът е обсъдил действителните отношения между страните във връзка с прикритата сделка, последиците от която обвързват страните в случай, че искът за прогласяване на привидността бъде уважен. В съответствие с направените изводи по този иск, съдът е приложил правилата, уреждащи прикритата сделка и се е произнесъл по иска за нейното разваляне. С това той е изчерпал спорния предмет, въведен с исковата молба. Наличието на непълнота в решението е предпоставка за допустимост на молбата по чл. 250 от ГПК („Българско гражданско процесуално право” – девето преработено и допълнено издание, „Сиела” 2012, стр.518), поради което и правилно съдът е отказал нейното разглеждане.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 116/30.01.2015 год по гр.д. № 506/2014 год на Окръжен съд Добрич.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 274 ал.3 във вр. с чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.