ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

189

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 13.03.2015 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 123/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Т.А.Г. от гр.София срещу определение № 3476/02.12.2014 год по гр.д. № 2670/2014 на Окръжен съд Варна, с което е оставена без разглеждане жалбата й срещу действията на ЧСИ Даниела Янкова по изп.д. № 20127110400975 по насрочване на публична продан на недвижим имот. По съображения за незаконосъобразност на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което жалбата й срещу действията на ЧСИ бъде уважена.

В постъпилия отговор от „Юробанк България” АД се излагат доводи за неоснователност на частната жалба и искане за потвърждаване на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Пред Окръжен съд Варна е депозирана жалба от Т.А.Г. срещу насрочването на публична продан на недвижим имот, за което не била редовно уведомена. Това опорочавало самото извършване на публичната продан, поради което същата е следвало да се обяви за нестанала.

Частната жалбоподателка има качеството на длъжник в изпълнителното производство, по което са предприети действия срещу недвижим имот – нейна собствност, ипотекиран в полза на кредитора „Юробанк България” АД.

Съгласно чл. 435 ал. 2 от ГПК длъжникът може да обжалва следните изпълнителни действия: постановлението за глоба, насочването на изпълнението върху имущество, което счита за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноски.

От съдържанието на цитираната правна норма следва, че липсата на надлежно уведомяване е основание за допустимост на обжалването само в хипотезата на принудително отстраняване от имот, каквато в случая не е налице.

В случаите на проведена публична продан на обжалване подлежи само заключителния акт – постановлението за възлагане, и то на посочените в чл. 435 ал.3 ГПК основания. Действията на съдебния изпълнител по насрочване на проданта, както и по определяне на началната тръжна цена не подлежат на обжалване.

Поради това настоящият състав намира, че определението, с което съдът е оставил без разглеждане жалбата като недопустима, е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3476/02.12.2014 год по гр.д. № 2670/2014 на Окръжен съд Варна.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.