О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

188

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 2203.2017г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№123/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена част -на жалба от В. С. Ц. против разпореждане №1557/21.12.2016г., постановено по в.гр.д.№615/16г. по описа на ДОС, гр.о., с което е върната жалба вх.рег.№7200/24.11.2016г. по описа на ДОС, подадена от В.С. Ц. срещу действия на ЧСИ по изп.д.№20168100400166 по описа на ЧСИ Н. Н..В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.

Въззиваемата страна Г.С. Д., редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

По допустимостта на обжалвания акт, за която съдът следи служебно.

Производството по в.гр.д.№615/16г. по описа на ДОС, гр.о. е образувано по жал- ба вх.№7593/20.09.2016г./по описа на ЧСИ, а след администрирането и изпращане -то й от ЧСИ входирана в ДОС с вх.рег.№7200/24.11.2016г./, депозирана от Валентин С. Ц. против действия на ЧСИ Н. Н., рег.№810, с район на действие ОС-Добрич, по изп.д.№20168100400166.

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 14.10. 2015г., издаден по гр.д.№4275/10г. по описа на ДРС, Х състав, с който длъжникът В. С. Ц. е осъден да заплати на взискателя Г. С. Д. посочените в листа суми.Претендира се за събиране от взискателя част от сумата по ИЛ поради извършеното прихващане с негово изявление с нотариална покана със сума, дължима от него на В.Ц. по друго изп.дело/също по описа на ЧСИ Н.Н./, до размера на по-малката от двете суми.

Принудителното изпълнение е насочено от взискателя към недвижими имоти, представляващи еднофамилни вилни сгради, съответно с идентификатор 53120. 505.182.1 и 53120.505.182.2, собственост на длъжника и съпругата му недлъжник. Върху имотите е наложена от ЧСИ възбрана и е насрочен опис, какъвто до датата на подаване на жалбата не е бил извършен поради отказ на длъжника да осигури достъп.

В по-голямата част от жалбата, индицирала производството пред ДОС, са изло- жени възражения на жалбоподателя, стоящи извън изпълнителното производство и касаещи изпълняваното влязло в сила съдебно решение.Тези, които касаят изп. производство са свързани с възраженията му, че за дълг със сравнително ниска стойност се насочва принудително изпълнение върху недвижими имоти със много -кратно надхвърляща дълга стойност.В жалбата не са посочени конкретните дейст -вия на ЧСИ, които се обжалват, в какво се състои порочността им, нито искането на жалбоподателя към съда и в този смисъл същата страда от нередовности по см. на чл.260 от ГПК.

След образуване на делото съдът, действайки в едноличен състав, е указал на В.Цонков да отстрани горепосочените нередовности.В изпълнение на дадените му указания В.Цонков е депозирал молба вх.№7753/20.12.2016г.Със същата ДОС е намерил, че не са отстранени нередовностите на жалбата и с обжалваното разпо- реждане от 21.12.2016г./постановено преди да е изтекъл даденият едноседмичен срок за изпълнение/, също постановено в едноличен състав, е върнал жалбата на осн. чл.262, ал.2, т.2 от ГПК.

Съгласно задължителните разяснения, дадени в ТР №3/12.07.2005г. по т.д.№ 3/05г. на ОСГТК на ВКС, намиращо приложение и при действието на ГПК, обн. 2007г., законният състав на окръжния съд, който разглежда жалбите срещу дейст- вията на съдебните изпълнители, е тричленен.В настоящия случай окръжният съд е действал в едноличен състав, който е незаконен, предвид което и постановеният от него акт е недопустим.След като подадената от страната жалба против действия на съдебен изпълнител е била образувана във въззивно гражданско дело, постановя -ваните по това дело актове, било такива, с които се прегражда развитието на произ- водството/като обжалваното/ или такива, с които жалбата се разглежда по същес -тво, следва да бъдат постановявани в тричленен състав на съда.Ако съдът е приел, че не е изпълнено указанието му за отстраняване нередовностите на жалбата, образуваното по нея пред ДОС производство подлежи на прекратяване, съответно жалбата се оставя без разглеждане.Съдът в тази хипотеза не връща жалбата по реда на чл.262, ал.2 от ГПК.Тази норма, цитирана в чл.436, ал.4 от ГПК, визира хи - потезата, при която съдебният изпълнител, т.е. администриращият жалбата орган, при неизпълнение на указанията му за отстраняване на нередовности връща жалбата.Тази жалба обаче, по която вече е образувано дело пред окръжния съд, не може да бъде връщана еднолично от него.Еднолично окръжният съд връща жалби /било то въззивни, ако е действал като първа инстанция, или касационни, ако е действал като въззивна инстанция/, само в процедура, когато ги администрира за изпращане до горестоящия съд.      

По изложените съображения съдът приема, че обжалваният акт е недопустим и следва да бъде обезсилен, а делото върнато на ДОС за произнасяне по жалбата в законен състав.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЕЗСИЛВА разпореждане №1557/21.12.2016г., постановено по в.гр.д.№615/ 16г. по описа на ДОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на Окръжен съд-Добрич за произнасяне в законен състав по жалба вх.№7593/20.09.2016г./по описа на ЧСИ, а след администрирането и изпра -щането й от ЧСИ входирана в ДОС с вх.рег.№7200/24.11.2016г./, депозирана от В. С. Ц. против действия на ЧСИ Н. Н., рег.№810, с район на действие ОС-Добрич, по изп.д.№20168100400166.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: