ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

230

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 12.04.2017 година                       в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 124/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба вх.№ 1629/20.03.2017 год от В.Н.Б. чрез пълномощника му адв. С.Н. срещу определение № 453/18.01.2017 год по в.гр.д. № 1725/2016 год на Окръжен съд Варна, с което е оставена без уважение молба вх.№ 1091/16.01.2017 год за освобождаване от заплащане на държавна такса в размер на 15 лв по частна жалба вх.№ 34805/16.12.2016 год срещу разпореждане № 9708/24.11.2016 год за връщане на частна жалба вх.№ 29832/27.10.2016 год срещу определение № 2195/12.09.2016 год, с което е оставена без уважение молба вх.№ 9722/28.07.2016 год молба за освобождаване от държавни такси по частна жалба вх.№ 8201/27.06.2016 год срещу постановление за възлагане по изп.д. № 20127180401093 на ЧСИ С. Д. с рег.№ 718.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Към молбата си за освобождване от заплащане на държавна такса в размер на 15 лв по частната жалба срещу разпореждане № 9708/24.11.2017 год молителят е представил декларация за семейно и имотно състояние, в която е заявил, че не притежава никакви имущества, нито доходи. Съдът е извършил служебна справка в търговския регистър, от която установил, че жалбоподателят е едноличен собственик на капитала на „Б. Т. Г.“ ЕООД, което е убягнало от представената по делото декларация. Дружеството е действащо и не са представени доказателства, които да опровергават това. Независимо от всичко, правилни са изводите на съда, че предвид младата си възраст и добро здравословно състояние, което сам е декларирал, жалбоподателят не е лишен от възможност да се труди и да реализира доходи. Поради това изводите на съда, мотивирали го да отхвърли искането за освобождаване от заплащане на държавна такса в размер на 15 лв, която не е непосилна, са правилни и настоящият състав ги споделя напълно.

Независимо от това, след подробно запознаване с делото съдът намира за необходимо да отбележи следното:

Срещу постановлението за възлагане е била подадена частна жалба вх.№ 7638/13.06.2016 год чиито нередовности са били отстранени чрез плащане на дължимите държавни такси, видно от приложените платежни нареждания от 06.07.2016 год. Жалбата е била администрирана от съдебния изпълнител – препис от нея е връчена на насрещната страна, която е подала и отговор. Тази жалба е изпратена до Окръжен съд Варна от ЧСИ С. Д. с писмо изх.№ 14467/23.08.2016 год, заедно с отделни преписки по жалба вх.№ 7638/13.06.2016 год и по жалба вх.№ 8201/27.06.2016 год, по първата от които няма произнасяне на съда.

Подадената по-късно жалба срещу същото постановление за възлагане с вх.№ 8201/27.06.2016 год всъщност не е нова жалба, а представлява допълнение и обосновка на първата бланкетна жалба.

Вместо изрично да посочи, че това е допълнително изложение към вече подадената жалба вх.№ 7638/13.06.2016 год, въззивникът го е формулирал като нова, отделна жалба. Развилото се впоследствие производство по освобождаване от държавни такси и обжалване актовете на съда всъщност е в резултат от погрешното процесуално поведение на самия жалбоподател и по същество е лишено от правен интерес, доколкото по първоначалната му жалба срещу постановлението за възлагане вече са внесени дължимите държавни такси и въпрос за освобождаване от заплащане на такива изобщо не стои.

С определение № 2195/12.09.2016 год съдът се е произнесъл по искане за освобождаване от държавни такси по жалба вх.№ 8201/27.06.2016 год, която в действителност не е нова жалба, а уточнение на първата под № 7638/13.06.2016 год. Съответно разпореждане № 9708/24.11.2016 год касае прекратяване на производството само по отношение на жалба вх.№ 8201/27.06.2016 год год по описа на ЧСИ С. Д.. Жалбата с вх.№ 7638/13.06.2016 год срещу постановлението за възлагане е останала неразгледана по същество.

Следователно, след влизане в сила на настоящото определение, съдът следва да разгледа по същество подадената частна жалба вх.№ 7638/13.06.2016 год по описа на ЧСИ Ст.Д., като преди това съобрази дали тя е редовна, както и дали допълнителната уточняваща жалба вх.№ 8201/27.06.2016 год е подадена в срока за обжалване на постановлението за възлагане.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 453/18.01.2017 год по в.гр.д. № 1725/2016 год на Окръжен съд Варна.

ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд Варна за разглеждане на частна жалба вх.№ 7638/13.06.2016 год по описа на ЧСИ С. К.-Д. срещу постановлението за възлагане по изп.д. № 2127180401093.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.