О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

174/29.03.2018

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 29. 03.2018г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                     МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№124/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Х.С.Я. и З.Б.Ж., двамата чрез про -цесуалния им представител адв.Д.Г., против определение №45/08.01. 2018г., постановено по в.гр.д.№2635/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане подадената от Х.С.Я. и З.Б.Ж. жалба вх.№18560/09.06.2017г. против постановление от 19.05.2017г. за възлагане на недвижим имот, представляващ двуетажно жилище, находящо се в гр.Варна, кв.”Аспарухово”, ул.”Яш”№6, по изп.д.№20127110400507 по описа на ЧСИ Д. Я.., рег.№711, както и е прекратено производството по делото.В жал -бата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни  съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата.

Въззиваемото дружество „Уникредит Булбанк”АД, гр.София в депозирания отго -вор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител ю.к. С.Калчев поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Въззиваемият И.А.А. в депозирания отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№2635/17г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№18560/09.06.2017г., подадена от Х.С.Я. и З.Б.Ж. против действие на ЧСИ Д. Я.., рег.№711, с район на действие ОС-Варна, по изп.дело №20127110400507 - Постановление от 19.05. 2017г. за възлагане на купувача И.А.А. на недвижим имот с адм. адрес ***, представляващ двуетажно жилище с идентификатор по КККР на гр.Варна, одобрени 2008г., 10135.5502.394.3, ведно с 1/4 ид.ч. от ПИ, върху който е изградена сградата, с идентификатор 10135.5502.394, за сумата 23 520лв.

В жалбата се твърди, че постановлението е незаконосъобразно, т.к. жалбопо -дателите, длъжници в изп.производство, не са били надлежно уведомени за извър -шената публична продан, като ЧСИ е извършил недопустими действия по нас -рочване, обявяване и провеждане на проданта.В изпратените им призовки за насрочване на проданта е отбелязано, че лицата лично отказват за получат съобщенията, но не е указано с лични данни кои са тези лица, доколкото в дворното място има две сгради с различни собственици, като не може да се установи, че именно длъжниците са отказали да получат съобщенията.Предвид изложеното и следва да бъде прието, че съобщенията са нередовно връчени и съответно те като длъжници не са узнали за обявлението за насрочване на проданта.Горното обосновава извод за порочност на всички извършени от ЧСИ действия по провеж -дане на публичната продан след нередовното връчване на съобщенията.Предвид изложеното се претендира да бъде отменено цитираното постановление за възлагане.

Въззиваемите „Уникредит Булбанк”АД и И.А.А. са подали в срока по чл.436, ал.3 от ГПК писмени възражения по жалбата.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваното действие.         

 Изп.дело дело №20127110400507 е образувано на 27.03.2012г. въз основа на изпълнителен лист от 23.03.2012г., издаден по ч.гр.д.№3157/12г. по описа на ВРС, ХХХІІІ състав, с който длъжниците Х.С.Я. и З.Б.Ж. са осъдени солидарно да заплатят на „Уникредит Булбанк”АД, гр.София посочените в листа суми, дължими по договор за банков кредит от 14.09.2010г.Присъединен по право взискател в изп.производство на осн. чл.458 от ГПК е държавата за посоче -ните в представеното удостоверение по чл.191, ал.4 от ДОПК публични и други вземания към длъжника Х.С.Я..За обезпечение вземането на банката по посочения договор за банков кредит от 14.09.2010г. Х.С.Я. и З.Б.Ж. са учредили с н.а.№53/16.09.2010г. ипотека върху собствения си недвижим имот, с адм.адрес гр.Варна, кв.Аспарухово, ул.”Яш”№6, представляващ двуетажно жилище с идентификатор по КККР на гр.Варна, одобрени 2008г., 10135. 5502.394.3, ведно с 1/4 ид.ч. от ПИ, върху който е изградена сградата, с идентифи -катор 10135.5502.394.ПДИ са връчени на длъжниците на 06.04.2012г.Принудител - ното изпълнение е насочено от взискателя и към посочения недвижим имот.Вписа - на е възбрана на 27.04.2012г.След множество насрочени и обявени за нестанали поради неявяване на купувачи публични продани е насрочена публична продан за периода 15.04.2017г.-15.05.2017г. с начална цена 23 520лв.За участие в проданта е подадено едно наддавателно предложение - от И.А.А./подадено в СИС при ВРС с вх.рег.№437/15.05.2017г., с внесен задатък от 2 352лв. на същата дата/, който с протокол от 16.05.2017г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач е обявен за купувач за предложената от него цена от 23 520 лв.След изплащане на 18.05.2017г. на остатъка от продажната цена в раз -мер на 21 168лв. е издадено на 19.05.2017г. обжалваното постановление.

Съгласно нормата на чл.435, ал.3 от ГПК длъжникът разполага с правото да обжалва постановлението за възлагане поради това, че наддаването на публич -ната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.Съгласно разясненията, дадени в т.8 от ТР №2/26.06. 2015г. на ОСГТК на ВКС, част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и дейст - вията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирани стъпки.Нито едно от наведените в подробно цитираната жалба вх.№18560/09.06.2017г., подадена от Х.С.Я. и З.Б.Ж. против постановлението за възлагане, твърдения не е сред лимитативно предвидени в закона като даващи възможност на длъжника да подава жалба против това действие на ЧСИ.След като в жалбата не са изложени съображения за ненадлежно извършено наддаване по смисъла, разяснен в ТР №2/ 26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС, и невъзлагане на имота по най-високата предложена цена, то и подадената жалба се явява недопустима и образуваното по нея произ -водство подлежи на прекратяване.Само за пълнота на изложението следва да бъде посочено, че съгласно приложените по изп.дело съобщения/л.678 и л.681/ длъжни -ците са били уведомени за насрочване на проданта редовно, при условията на чл.44, ал.1 от ГПК, на 27.03.2017г.Служителят, извършващ призоваването /Недялко Радков с посочено качество призовкар при ЧСИ рег.№711/, е удостоверил с подписа си, че всяко от лицата/посочените адресати по всяка от призовките - Х.Я. и З. Ж./ отказва лично да получи съобщението.Удостоверителното изявление на служителя/връчвал лично именно на тези лица и на този адрес множество други призовки по изп.дело/ не е опровергано в производството.Следва да бъде отбеля - зано и, че редът за обявяване на проданта е посочен в чл.487 от ГПК, като същият не поставя изрично изискване за връчване на съобщение до длъжника за насроч - ване на проданта.

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против посо - ченото действие на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производ -ство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на ВОС, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №45/08.01.2018г., постановено по в.гр.д. №2635/17г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: