ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№166./13.03.2019г.

 

гр.Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                              РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                             

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно ч. гр. дело № 124/19г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на Д.Б.Д., ЕГН **********, чрез адв. А. против определение № 48/18.01.2019г. на ОС – Добрич, постановено по в.гр.д. № 27/2019г. с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на подадената от жалбоподателя жалба срещу действия на ЧСИ с рег. № …. по изп.д. № …., изразяващи се в насрочване на публична продан за периода 10.12.2018г. – 10.01.2019г., евентуално срещу отказ на съдебния изпълнител да извърши нова оценка на недвижимия имот, предмет на проданта.

В жалбата се излагат оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното определение, несъобразено с изложените доводи и основания за предприетото обжалване на действията на ЧСИ. Сочи се, че липсата на валидно заключение на в.л., даващо оценка на имота опорочава и прави нищожни действията по публичната продан, за който порок не важи ограничението на чл.435 ГПК. Оспорват се и изводите на окръжния съд за липса на отказ от страна на ЧСИ да извърши нова оценка, който отказ да подлежи на обжалване. Излагат се подробни доводи по законосъобразността на обжалваните действия на ЧСИ. Иска се от настоящата инстанция да отмени атакувания съдебен акт и решаване на спора по жалбата срещу действията на съдебния изпълнител по същество.   

В срока по чл.276 ГПК е постъпил писмен отговор от насрещната страна – взискателят „Райфайзенбанк България“ ЕАД, в който се излага становище за неоснователност на жалбата. Пледира се за потвърждаване на обжалваното определение като правилно и законосъобразно, ведно с присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Частната жалба е депозирана в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

            Производството по в.гр.д. № 27/2019г. на ОС – Добрич е образувано по жалба на Д.Д. против действия на ЧСИ с рег. № …, извършени по изп.д. № …./2015г. и изразяващи се в насочване на публична продан на недвижим имот за периода 10.12.2018г. – 10.01.2019г., при наведени оплаквания, че проданта е обявена без да е извършена нова оценка на имота, респ. без жалбоподателят да е уведомен за депозирано заключение на вещо лице. В условията на евентуалност е поискано да се приеме, че се обжалва и отказ на съдебния изпълнител да назначи нова оценка на имота, на основание чл.485 ГПК.

            Не е спорно, а това е видно и от материалите по изпълнителното дело, че жалбоподателят Д. има процесуалното качество на длъжник по принудителното изпълнение на задължение за солидарно заплащане на подробно посочени в изпълнителния титул суми. Като такъв същият е легитимиран да обжалва действията на съдебния изпълнител, но само изчерпателно изброените такива в разпоредбата на чл.435 ал.2 и ал.3 ГПК и на посочените в тези разпоредби основания. В тази връзка, насрочването на публична продан на недвижим имот може да бъде атакувано само при довод за  несеквестируемост, какъвто в настоящия случай няма. Защитата на длъжника, при евентуална незаконосъобразност на действия на съдебния изпълнител, подготвящи публичната продан /опис и оценка на имота, насрочване и разгласяване/ е чрез ангажиране имуществената отговорност на съдебния изпълнител на основание чл.441 ГПК, но не и чрез обжалване на тези действия по реда на чл.435 ГПК. Поради това и законосъобразно окръжният съд е приел, че жалбата срещу насрочването на публичната продан е недопустима.

Правилен е и изводът за недопустимост на жалбата и по направеното в условията на евентуалност обжалване на отказ да бъде извършена нова оценка на недвижимия имот.

Видно от доказателствения материал е, че след проведените предходни две публични продажби, обявени за нестанали и преди насрочването на процесната, съдебният изпълнител е извършил нова оценка, назначавайки СТЕ. След уведомяването му за приетата въз основа на тази експертиза начална цена, длъжникът не е сезирал съдебният изпълнител с искане за нова оценка, респ. назначаване на нова СТЕ, още повече, че след извършена от него справка с изп.дело същият безспорно е узнал и за депозираното заключение. При това положение липсва акт на ЧСИ, изразяващ се в отказ по см. на чл.485 ГПК, който да бъде предмет на обжалване, на основание чл.435 ал.2 т.4 ГПК.

С оглед на гореизложеното, частната жалба срещу определението на ОС – Добрич за прекратяване на производството по в.гр.д. № 27/2019г. следва да бъде оставена без уважение.

На основание чл.78 ал.8 ГПК вр. чл.25а ал.3 от Наредбата за заплащане на правната помощ, жалбоподателят следва да заплати на насрещната страна юрисконсултско възнаграждение за настоящото производство в размер на 50 лева.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ПОТВЪРЖДАВА определение № 48/18.01.2019г. на ОС – Добрич, постановено по в.гр.д. № 27/2019г. с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на подадената от Д.Б.Д., ЕГН ********** жалба срещу действия на ЧСИ с рег. № …по изп.д. № …., изразяващи се в насрочване на публична продан за периода 10.12.2018г. – 10.01.2019г., евентуално срещу отказ на съдебния изпълнител да извърши нова оценка на недвижимия имот, предмет на проданта.

 

            ОСЪЖДА Д.Б.Д., ЕГН **********, с адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на „Райфайзенбанк България“ АД, ЕИК 831558413 сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение за настоящото производство, на основание чл.78 ал.8 ГПК вр. чл.25а ал.3 от Наредбата за заплащане на правната помощ.   

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                              2.