ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

185

 

Гр. Варна, 13.03.2015 год.

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО съдебно заседание на 13.03. през две хиляди и петнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;     

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

 

 като разгледа докладваното от съдията Христова

възз. гр.д. № 125 по описа за 2015-та година на ВОС:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Настоящото производство е образувано по частна жалба на М.И.Ц. от гр. ДОБРИЧ, срещу определение № 43/15.01.2015 год. по В.гр.д. 03/2015 год. на ОС ДОБРИЧ, с което е ПОТВЪРДЕНО разпореждане от 14. 10. 2014г. на ЧСИ Л. ТАСЕВА с район на действие ДОС, вписана под № 737 на КЧСИ, за връщане на подадената от М.И.Ц. и И.К.Ц. жалба, с вх. № 14 151/ 26. 08. 2014г., против постановлението за възлагане от 13. 08. 2014г., издадено от съдебния изпълнител по изп. д. № СП 20127370401030.

В жалбата се излага, че определението на ОС е незаконосъобразно, следва да се отмени и вместо него да се постанови друго, с което жалбата да се уважи.

Насрещната страна «ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ» АД, ЕИК 000694749, е оспорила основателността на ЧЖ в писмен отговор.

За да се произнесе по жалбата, съдът взе предвид сленото:

         Производството пред ВАпС е недопустимо. Връщането на жалба от ЧСИ не представлява акт, който се обжалва по реда, различен от този по чл. 435 ГПК. Действително, ако ЧСИ постанови разпореждане за връщане на жалбата, неговият акт подлежи на обжалване с ЧЖ пред ОС – чл. 436, ал.4 вр. чл. 262, ал.4 ГПК. Произнесеното определение от ОС, обаче, н подлежи на обжалване, поради двустепенния характер на производството по чл. 435 ГПК, в което актовете по същество не подлежат на обжалване пред по-горен съд, а контрол от АпС има само върху прекратителани определения, постановени от ОС в това производство.
         Производството пред АпС Варна следва да се прекрати като недопустимо, тъй като е образувано по жалба срещу неподлежащ на обжалване акт.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с ЧЖ в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: