О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

221/25.03.2016 г.

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 25 03.2016г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Бажлекова ч.гр.д.№125/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Н.К., чрез процесуалния представител адв.М.Т., срещу решение №53/18.01.2016г., постановено по в.гр.д.№3215/15г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му имаща характер на определение и с  която е прекратено като недопустимо производството по делото по отношение на въззивника. В жалбата се твърди, че съдът неправилно е приел, че производството е било прекратено по отношение на взискателя Н.К., поради което същият няма качество на страна. Фактът, че той е поискал прекратяване на изпълнителното производство, не води до извода, че съобщението за прекратяване на производството спрямо него е влязло в законна сила и същият не е надлежен участник в съдебното производство.Претендира се определението, инкорпорирано в обжалваното решението да  бъде отменено като неправилно.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№ 3215/15г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№22273/04.11.2015г., подадена от Анни Антонова Георгиева срещу постановление за прекратяване от 11.06.2015г. по изпълнително дело № 20117130400098 на ЧСИ Люба Т., преобразувано в изпълнително дело № 20158080401316 на ЧСИ З. Д., с район на действие ВОС.

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на подадена молба от взискателя „Юробанк и еф джи България”АД и приложен изпълнителен лист от 23.02.2011г., издаден на основание подлежаща на изпълнение заповед за изпълнение №1204/28.01.2011г. по ч.гр.д. № 1426/2011г. на ВРС за сумата от 89768,02 евро, представляваща главница по договор за потребителски кредит, ведно със законна лихва и 12765,15 евро, представляваща договорна лихва върху главницата, както и 6957,25лв. съдебни разноски.

На 26.01.2012г. адв. М.Т. в качеството й на пълномощник на Н.К. е депозирала молба, с приложено удостоверение, за присъединяването му като взискател по изпълнителното дело. По делото са извършени публични продани на имоти собственик на длъжника, като след постъпването на суми е било извършвано разпределение. По делото са присъединени и други взискатели въз основа на подадени молби.

С постановление от 19.05.2015г., по повод постъпило искане от първоначалния взискател – банката на основание чл.433, ал.1, т.2 ГПК изпълнителното производство е прекратено по отношение на него.

На 08.06.2015г. Н.К., чрез адв. М.Т. е депозирал молба за прекратяване на изпълнителното дело и връщане на изпълнителните листи. ЧСИ е разпоредил връщане на изпълнителните листи и на 11.06.2011г. е постановил прекратяване на изпълнителното производство по изп.д.№ 20117130400098.

Съдебното производство е образувано по жалба срещу постановлението за прекратяване на изпълнителното подадена  от Анни Георгиева, поради което и предмет на контрол е законосъобразността на постановлението за прекратяване на изпълнителното дело по отношение на този взискател. По делото липсват данни Н.К.- присъединил се взискател по същото дело да е обжалвал постановлението за прекратяване, поради което и същият не е страна в производството.

Съгласно нормата на чл.435, ал.1 от ГПК взискателя разполага с правото да обжалва постановлението за прекратяване на изпълнителното производство, като наведените възражения, че постановлението за прекратяване не е било съобщено на взискателя и не е влязло в сила по отношение на него, подлежат на разглеждане в отделно производство, което евентуално ще бъде образувано по подадена от него жалба.

Н. К. не е имал качеството на надлежна страна в производството пред ВОС по повод подадената от А. Г. жалба, поради което и за него не е налице интерес от обжалване на решението, в частта, с която производството по отношение на него е прекратено. Прекратяването на производството не препятства възможността на жалбоподателя да защити правата и интересите си като оспори в отделно производство постановлението за прекратяване на изпълнителното дело, като подаде жалба срещу същото.

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба срещу решението на ВОС, в частта му имаща характер на определение е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба, подадена от Н.К., чрез процесуалния представител адв.М.Т., срещу решение № 53/18.01.2016г., постановено по в.гр.д.№3215/15г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му имаща характер на определение и с  което е прекратено като недопустимо производството по делото по отношение на Н.К..

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок пред ВКС.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ: