О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 223./08.04.2019 г.

 

гр. Варна

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                        РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д. Джамбазова ч.гр.д. № 125 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по частна жалба, подадена от пълномощника на представляващия ЕТ „В.Н.Л.“ - Добрич срещу определение № 135/15.02.2019 г. по гр.д.№ 7/19 г. на Окръжен съд – Добрич, с което е оставено без уважение искането за продължаване на срока за изпълнение на указания на съда, върната е искова молба вх.№ 7781/13.12.2018 г. и е прекратено производството по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и връщане на делото за продължаване на процесуалните действия.    

         Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото, Варненският апелативен съд приема следното:

Производството е образувано по искова молба вх.№ 7781/13.12.2018 г. от ЕТ“В.Н.Л.“ – Добрич по чл.108 от ЗС срещу Н.С.Н. ***, за ревандикация на описан в молбата недвижим имот.

С разпореждане №56/15.01.2019 г. съдът дал на ищеца подробни указания, свързани с редовността на исковата молба, при неизпълнението на които в едноседмичен срок, образуваното производство ще бъде прекратено. С определение № 63/21.01.2019 г. определеният срок е бил удължен с двадесет дни.

С молба вх.№961/08.02.2019 г., ищецът е изпълнил частично указанията, като е направено искане за продължаване на срока - в случай, че указанията за изправяне нередовности на исковата молба не са изпълнени.

Правилно съдът е приложил разпоредбата на чл.63,ал.1 от ГПК и е приел, че не са представени доказателства за особени непредвидени обстоятелства, пречка за изпълнение на дадените указания. Такива не са заявени, а искането за продължаване на срок е във връзка с искане за даване на нови указания, за изпълнението на които страната претендира определяне на нов срок, но не удължаване на вече удължения срок.

Правилно съдът е приел, че определеният с разпореждане № 56/15.01.2019 г. едноседмичен срок, продължен с определение № 63/21.01.2019 г. с още 20 дни, е изтекъл на 13.02.2019 г., поради което е постановил връщане на исковата молба и прекратяване на производството по делото.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

         ПОТВЪРЖДАВА определение № 135/15.02.2019 г. по гр.д.№ 7/19 г. на Окръжен съд – Добрич.

         Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                                     2.