ОПРЕДЕЛЕНИЕ

164

18.03.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 18.03. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ПЕТЯ ПЕТРОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д. № 126 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Д.В.Д., ЕГН **********, срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 219/21.01.2014 год. на ОС Варна по в.гр.д. 105/2014 год., с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от него жалба в качеството му на трето лице срещу действията на СИ по изп.д. 20127190400500 на ЧСИ при ВРС, №719, с взискател „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД,гр. София, изразяващо се във въвод във владение на апартамент №1, според жалбата.

В жалбата се излага, че г-н Д. има право на ползване върху посочения апартамент, който е бил изнесен на публична продан, приключила с постановление за възлагане. Обжалваното действие е изпратено съобщение в двуседмичен срок да се осовободи имота, като в противен случай ще бъде извършен въвод във владение. Твърди се, че правото на ползване е противопоставимо на присъединения взискател Росица Николова, а не е противопоставимо на банката-взискател.

Препис от жалбата е връчен на насрещните страни в изпълнителния процес, като писмен отговор не е подаден.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на Д.В.Д. против действия на ЧСИ по изп.д.№ 20127190400500 по описа на ЧСИ С. Я. с рег.№719 и район на действие ВОС, изразяващи се във въвод във владение на недвижим имот в гр. Варна, апартамент № 1 на ул. „Ген. Столипин” №17, с идентификатор № 10135.2557.300.1.1 на първи жилищен етаж. В жалбата се излага, че жалбоподателят е трето лице за изпълнителния процес с пожизнено право на ползване върху имота, учредено му от длъжниците Д..

Срещу жалбота е постъпило възражение от купувача, в чиято полза е издадено постановление за възлагане – Ц.Ж..

ЧСИ е изложил становище за недопустимост, евентуално неоснователност на жалбата.

Съгласно нормата чл.435, ал.5 от ГПК третите за изпълнителния процес лица  могат да обжалват въвод във владение на недвижим имот, ако са били във владение преди завеждане на делото, решението по което се изпълнява.

За да е налице тази хипотеза, обаче, преди всичко следва да има извършен реален въвод във владение. В настоящото производство се устяновява само изпратена призовка за доброволно предаване на недвижимия имот до длъжниците Д., следователно не е налице хипотеза, която да поражда право на жалба за г-н Д.В.Д., дори и при наличие на останалите предпоставки на посочената разпоредба, след като липсва извършено изпълнително действие въвод във владение.

Предвид съвпадане на изводите на настоящата инстанция с тези на ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №219/21.01.2014 год. на ОС Варна по в.гр.д. 105/2014 год.

 Определението Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: