ОПРЕДЕЛЕНИЕ

219

31.03.2015 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 31.03. през две хиляди и петнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ;

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.126 по описа за 2015 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Р.Д.Н. ***, срещу определение № 63/25.02.2015 г. по гр.д. 49/2015 год. на ВОС, с което е върната на основание чл. 129, ал. 3 вр. чл. 127, ал.1 т.2 и чл. 128, т.2 ГПК, исковата молба на Р.Д.Н. срещу наследниците на П .Р.ПРЕКРАТЕНО производството по гр.дело № 49/2015г. на ОС Търговище.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно е следва да бъде отменено, а на делото да се даде ход. Твърди се, че ищцата е уточнявала исковата молба, когато делото е било прекратено по подсъдност и изпратено на ОС Търговище, който го е прекратил поради неизправяне на нередовностите в исковата молба пред РС.

Поради етапа на производството все още не са конституирани насрещни страни.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е допустима и подадена в срок.

Производството пред ОС е образувано по подсъдност, след прекратяване на делото пред РС, с оглед уточнената цена на иска, сочеща на друга родова подсъдност. Веднага след образуване на делото, то е било прекратено от ОС поради неизправяне в срок на нередовностите в исковата молба по дадените указания и срок пред РС, който към момента на образуване на делото пред ОС бил изтекъл.

Пред РС е заведен иск по чл.19, ал.3 от ЗЗД за обявяване на предварителен договор за окончателен с предмет вещни права-апартамент с данъчна оценка 41796.90 лв., против наследници на починало физическо лице, които не са посочени поименно. С исковата молба е направено искане за освобождаване от внасяне на държавна такса на основание чл.83, ал.2 от ГПК.

С определение№  26  от 09.01.2015 година, постановено по гр.д.8/2015 година на ТРС, съдията докладчик е оставил без уважение молбата на ищцата за освобождаване от държавна такса и съдебни разноски по производството. С разпореждане №91 от същата дата  по чл.129 от ГПК исковата молба е оставена без движение, като е указано на ищцата в едноседмичен срок от съобщаването  да изправи следните нередовности на исковата молба: 1. Да посочи конкретни ответници – имена и адреси; 2. Да представи удостоверение за наследници и удостоверения за браковете на наследодателя; 3. Да внесе държавна такса 5 лв. за издаване на съдебно удостоверение, което да и послужи пред Община Търговище,служба ГРАО,  за снабдяване с удостоверенията;4. Да внесе държавна такса по предявения иск в размер на 1671.87 лв.; 5. Да впише исковата молба в служба по описванията-Търговище като представи и за целта копие от исковата молба и всички приложения към нея и внесе съответната държавна такса за вписване по сметка на СВ - Търговище.

Указано е  на ищцата, че ако в дадения  едноседмичен  срок, в случай, че същият не е продължен по реда на чл.63 от ГПК,   не отстрани изброените по-горе нередовности, исковата молба  заедно с приложенията ще  бъде върната.

С разпореждане от 24.01.15 година на основание чл.63 от ГПК срокът за изправяне на нередовностите по исковата молба е удължен до 04.02.2015 година.

С определение №149 от 26.01.2015 година е оставена без уважение молбата на пълномощника на ищцата  за изменение на основание  чл.253 от ГПК  на определение  №  26 / 09.01.2015г. постановено по гр.д. № 8/2015г. по описа на ТРС, с което е оставена без уважение  молбата  освобождаване от държавна такса и съдебни разноски по производството на осн. чл.83 ал.2 от ГПК.

С молба от 02.02.15 г. ищцата отново е поискала удължаване на срока, но за представяне на писмени доказателства, досежно конституиране на надлежните ответници по делото. Съдът е удължил срока до 19.02.15 година.

Междувременно, обаче, е станала ясна цената на иска и производството пред РС е било прекратено с определение от 05.02.2015 год., съобщено на страната на 09.02. и влязло в сила на 17.02.2015 год. Пред ОС делото е образувано два дни по-късно и е прекратено на 25.02.2015 год., като ОС се е позовал на чл. 118, ал.2 ГПК.

ВАпС намира, че в случая не може да се приложи чл. 118, ал.2 ГПК, който касае завършение действия пред ненадлежния съд. С прекратяване на делото пред РС, същият се е десезирал със спора по делото и са били прекратени незавършените от РС действия, включително и сроковете, които текат. Обратното би означавало препятстване на правото на защита на страната, която след влизане в сила на определението за прекратяване на делото няма достъп до него до изпращането и образуването му пред надлежния съд. ОС е следвало да извърши собствена преценка за допустимостта на производството и редовността на исковата молба и да даде възможност в нов срок за изправяне на всички нередовности.

Предвид несъвпадане изводите на настоящата инстанция с тези на ВОС, обжалваният акт следва да бъде отменен.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 63/25.02.2015 г. по гр.д. 49/2015 год. на ВОС И ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия от ОС Търговище.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: