О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

172

Гр. Варна, _28_.03.2018 год.

 

 

       ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в ЗАКРИТО заседание на _28_.03. през две хиляди и oсемнадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

 В.гр.д. № 126 по описа за 2018 год.:

 

Производството пред ВАпС е по реда на чл. 274, ал.1 ГПК, по въззивна частна жалба на Х.С.К. и Г.С.К., срещу определение № 153/21.02.2018 по гр.д. 11/2017 год. на ОС Разград, с което е прекратено производството по делото и е върната искова молба, на осн. чл. 129, ал.3 ГПК, поради неизпълнение на задължение за вписването й. В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено. Твърди се, че след извършено вписване на исковата молба, тя следва служебно да се изпрати до съда, в който е подадена, на осн. чл. 12, ал.2 Правилника за вписванията. Твърди се, че исковата молба е надрежно вписана на 22.03.2017 год. Иска се отмяна на определението и връщане на делото за разглеждането му.

Препис от ЧЖ не е връчван на насрещна страна, предвид фазата на производството.

За да се произнесе по спора, съдът взе предвид следното:

Пред ОС производството е образувано по искова молба на К., изпратена по подсъдност от РС, която е оставена без движение с определение от 28.02.2017 год. на РОС, като едно от указанията е „с прилагане на доказателства за извършено по изискване на съда вписване на исковата молба“ в едноседмичен срок от съобщението. Препис от акта е връчен на страните на 15.03.2017 год. В срока за изпълнение, в последния му ден на 24.03.2017 год.,  е постъпила молба за удължаването му, изпратена по пощата.  Молбата е уважена, като с определение от 01.02.2018 година /следващата година!!!/ е даден едномесечен срок от изтичането на първоначалния такъв. Тоест срокът е изтекъл преди постановяване на определението, на 24.04. в предходната 2017 год.

С определението, което се обжалва, постановено на 21.02.2018 год. делото е прекратено на осн. чл. 129, ал.3 ГПК.

Съставът на ВАпС намира атакуваното определение за незаконосъобразно.

Съдът не е дал на страната изпълним срок, в който да представи доказателства за вписана искова молба. Съдът, след едногодишно бездействие, е удължил с един месец срок, който е изтекъл предходната година. Удълженият срок е изтекъл преди постановяване на определението на съда. Страната е узнала за неочакваната активност на съда едва след прекратяване на делото и обективно не е могла да изпълни вменените й процесуални задължения.

Пред настоящата инстанция, освен това, е представено копие от искова молба с отбелязване на за вписването й още на 22.03.2017 год. Страната е отстранила всички нередовности и съдът й дължи разглеждане на спора по същество.

В случая разпоредбата на чл. 12, ал.2 Правилника за вписванията не е бил взет предвид при прекратяване на производството.

Налице са отменителни основания, поради което и обжалваният акт следва да бъде отменен, а делото да се върне за продължаване на съдопроизводствените действия.

       Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

      

ОТМЕНЯ определение № 153/21.02.2018 по гр.д. 11/2017 год. на ОС Разград и 

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия и съобразяване на указанията на ВАпС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: