Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

49/23.04.2019г.

гр.Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в публичното заседание на 10.04.2019 год. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

при секретаря Ю.К., като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 126/2019 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е въззивна жалба срещу решение № 1683/16.10.2018 год. по в.гр.д. № 2292/2006 год. на Окръжен съд - Варна, г.о., с което е отхвърлена молба вх.№ 28713/05.10.2018 год. от Д.С.Д. за издаване на дубликат от изпълнителен лист по решение № 872/20.07.2007 год., поправено с решение № 1307/12.12.2007 год. по гр.д. № 2292/2006 год. на ВОС и допълнително решение № 1007/26.09.2007 год. по същото дело, както и потвърденото с него решение № 1175/29.05.2006 год., поправено с решение № 2721/17.11.2006 год.  по гр.д. № 2438/2005 год. на ВРС. По съображения за незаконосъобразност на решението, въззивникът моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което искането му бъде уважено.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че жалбата е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Молителят в качеството на наследник на ищеца по делото е поискал издаване на дубликат от изпълнителния лист. Посочил е, че първообразният изпълнителен лист е послужил за образуване на изп.д. № 297/2007 год. на ЧСИ Пашова, рег.№ 715, което е прекратено. Твърдял е, че след връщането на изпълнителния лист същият бил изгубен, а в проведеното съдебно заседание е заявил, че той се намира у адв. Цено Стоянов.

От доказателствата по делото е установено, че с влязло в сила определение № 84/17.06.2009 год. по гр.д. № 2092/2008 год. на ВКС на РБ е обезсилено решението, въз основа на което е издаден изпълнителният лист, поради заявен от ищеца по делото отказ от иска. Именно на това основание е било прекратено и заведеното изпълнително дело.

Обезсилването на изпълнителния лист е акт, обратен по съдържание на издаването му, с който се унищожава действието му като изпълнително основание. За да се снабди с ново изпълнително основание, кредиторът трябва да предяви нов осъдителен иск срещу длъжника, но в случая тази възможност е пресечена от заявения в хода на процеса отказ от иска. Въз основа на старото изпълнително основание той не може да получи нов изпълнителен лист вместо обезсиления, защото обезсилването е разкрило негодността на старото изпълнително основание.

Поради това не може да се проведе успешно производство по издаване на дубликат от изпълнителния лист. Не са налице законовите предпоставки за това, визирани в чл. 409 ал.1 от ГПК а именно – първообразният изпълнителен да е изгубен или унищожен. Напротив, поради обезсилване на решението, въз основа на което е бил издаден първообразният изпълнителен лист, липсва съдебен акт за признаване на материалното право на ищеца, а то не би могло да бъде и повторно предявено с оглед последиците от заявения отказ от иска.

Ответникът има право на разноски на осн. чл. 78 ал.3 от ГПК съобразно с представения списък по чл. 80 от ГПК и приложеното доказателство за тяхното изплащане, а именно – договор за правна защита и съдействие от 09.01.2019 год. Не е направено възражение за прекомерност на адвокатския хонорар от 300 лв., който включва изготвяне на отговор на въззивната жалба и явяване в съдебно заседание пред въззивния съд. Водим от горното съдът

Р    Е   Ш   И  :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1683/16.10.2018 год. по в.гр.д. № 2292/2006 год. на Окръжен - съд Варна, г.о., с което е отхвърлена молба вх.№ 28713/05.10.2018 год. от Д.С.Д. за издаване на дубликат от изпълнителен лист по решение № 872/20.07.2007 год., поправено с решение № 1307/12.12.2007 год. по гр.д. № 2292/2006 год. на ВОС и допълнително решение № 1007/26.09.2007 год. по същото дело, както и потвърденото с него решение № 1175/29.05.2006 год., поправено с решение № 2721/17.11.2006 год.  по гр.д. № 2438/2005 год. на ВРС.

ОСЪЖДА Д.С.Д. ЕГН ********** да заплати на Е.С.П. ЕГН ********** разноски за настоящата инстанция в размер на 300 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:1)                2)