ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

200

гр.Варна, 16.03.2016  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, 16 март 2016 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

           Юлия Бажлекова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 127 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 и т.2 ГПК, вр. чл. 220 ГПК.

Образувано е по две частни жалби, както следва:

По частна жалба на Е. Б. Р., подадена чрез адв. Д. от ШАК, против определение, постановено в открито съдебно заседание от 22.12.2015 г. по гр.д. № 319/2015 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото по отношение на предявения от В.Б. В. и С.Е.В. срещу Е. Б. Р. иск за заплащане на обезщетение за извършени в недвижим имот подобрения, досежно направа на външна тоалетна и лятна баня, подробно описани в пункт 2 от насрещната искова молба, както и по отношение на подобренията в градината, подробно описани в пункт 14 от насрещната искова молба, поради оттегляне на иска в посочените части.

Жалбоподателят е настоявал, че определението е неправилно, поради нарушение на процесуалния закон, молил е за отмяната му и връщане на делото за продължаване на производството. Навел е оплаквания, че преди постановяване на определението за прекратяване на делото в тази част, е възразил срещу оттеглянето на част от насрещния иск, независимо, че преди това предоставил преценката на съда. Тъй като с искането за оттегляне на иска били цитирани само отделни точки от исковата молба без посочен размер на оттеглената част, съществувала неяснота за размера на предявения срещу него иск.

Лицата на насрещната страна не са подали отговор на жалбата.

По частна жалба на Община Венец, представлявана от кмета Н.А., против определение, постановено в открито съдебно заседание от 22.12.2015 г. по гр.д. № 319/2015 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което съдът е оставил без уважение молбата на общината за встъпване като трето лице помагач на ответника Е. Б. Р.. Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на определението, като постановено при нарушения на процесуалния закон - при наличието на предпоставките за уважаване на молбата му за встъпване като помагач на ответника по насрещния иск. Молил е за отмяна на определението и уважаване на искането му.

Лицата на насрещната страна не са подали отговор на жалбата.

Двете частни жалби са подадени в срок, от лица с правен интерес от обжалване на  определенията на окръжния съд, като неизгодни за тях и са допустими. Разгледани по същество, съдът намира следното:

Предмет на производството пред Шуменския окръжния са: - искът на Е. Б. Р. срещу В.Б.В. и С. Е. В. по чл. 108 от ЗС за установяване на собствеността на ищеца по договор за покупко –продажба и осъждане на ответниците да предадат владението на недвижимия имот – жилищна сграда, стопански постройки, подобрения и насаждения, построени върху държавно дворно място с площ от 710 кв.м., ведно с правото на строеж върху същото дворно място, съставляващо УПИ I -28 в кв.5 по плана на с. Венец, обл. Шумен; - насрещният иск на В.Б.В. и С. Е. В. срещу Е. Б. Р. по чл. 72, ал.1 от ЗС за заплащане на извършени подобрения в сградите и върху дворното място на обща стойност 28  000 лв.

След провеждане на първото съдебно заседание по делото, е постъпила молба от Община Венец за допускането й да встъпи като помагач на ответника по насрещния иск за подобрения - Е.Р.. Общината е обосновала  правния си интерес от встъпването, за да помага на ответника Р., с твърдения, че В.Б.В. и Севдалина Емилова Виденова са завели и срещу нея дело (гр.д.№ 2455/2015 г. по описа на Шуменския районен съд) за заплащане на подобрения в дворното място, част от които напълно съвпадали с тези, претендирани от настоящия ответник по насрещния иск –Е. Р..

В проведеното на 22.12.2015 г., второ по ред, открито съдебно заседание, след доклад на молбата за встъпване, пълномощникът на ищците по насрещния иск – адв. К. е заявила частично оттегляне на иска за подобренията, касаещи тези в дворното място – направа на външна тоалетна  и лятна баня и подобрения в градината, описани по пункт 2 и пункт 14 от насрещната искова молба.

По така направеното искане, адвокат Д., в качеството на процесуален представител на ответника по този иск Е.Р., първоначално е казал, че предоставя на съда, но след дадената му от съда възможност за изразяване на конкретно становище по молбата с оглед разпоредбата на чл.232 от ГПК, той е направил изявление, че искането е закъсняло.

По жалбата на Е. Реджбов :

С оглед разпоредбата на чл.232 ГПК, ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника само до приключване на първото заседание по делото, като за десезиране на съда с иска, поради оттеглянето му след този момент, ответникът трябва да е дал съгласие. В случая, доколкото искането за оттегляне е направено във второто съдебно заседание, за прекратяване на делото в тази част, съгласието на ответника е необходимо. Такова съгласие, обаче от изявлението на адвокат Д., че искането е закъсняло, не може да се извлече. Напротив, изявлението е за противопоставяне на искането за оттегляне на част от иска. Щом съгласие от ответника не е дадено, то и окръжният съд, в нарушение на чл. 232 от ГПК, е прекратил производството по делото в тази част. Освен това, искът е осъдителен за заплащане на парична сума, поради което основателни са и оплакванията на жалбоподателя Р., че в изявлението на страната за оттеглянето, а след това и в определението на съда за частично прекратяване на делото, не е посочен размера на оттеглената част от иска и на прекратената част от него, респективно както сочи Р. в жалбата си, не му е станало ясно какъв е размера на висящата част от иска. По тези съображения, определението на окръжния съд за частично прекратяване на производството, се явява неправилно и следва да бъде отменено, а делото – върнато на окръжния съд за продължаване на производството в тази част.

По жалбата на Община Венец:

Съгласно чл. 218 ГПК, трето лице може да встъпи в делото до приключване на съдебното дирене в първата инстанция, за да помага на една от страните, ако има интерес решението да бъде постановено в нейна полза.  В случая твърденията на Община Венец, че едновременно по две различни дела ищците (по насрещния иск) търсят суми за едни и същи подобрения както от ответника Р., така и от общината, изобщо не обосновават интереса й да бъде постановено решение в полза на Р., т.е. за отхвърляне на иска срещу него. Такова решение няма да ползва общината нито в отношенията й с Р. (мотивите на решението), нито в отношенията й с ищците В.Б.В. и С. Е. В. по заведеното срещу нея дело за същите подобрения, поради което и тя няма интерес от встъпването. Затова, като е оставил без уважение искането за встъпване, макар и мотивирано с други съображения, окръжният съд е постановил правилно определение, което следва да бъда потвърдено.

С оглед изложеното, Апелативен съд –Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение, постановено в открито съдебно заседание от 22.12.2015 г. по гр.д. № 319/2015 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото по отношение на предявения от В.Б. В. и С.Е.В. срещу Е. Б. Р. иск за заплащане на обезщетение за извършени в недвижим имот подобрения, досежно направа на външна тоалетна и лятна баня, подробно описани в пункт 2 от насрещната искова молба, както и по отношение на подобренията в градината, подробно описани в пункт 14 от насрещната искова молба, поради оттегляне на иска в посочените части и ВРЪЩА делото на окръжния съд за продължаване на производството в тази част.

ПОТВЪРЖДАВА определение, постановено в открито съдебно заседание от 22.12.2015 г. по гр.д. № 319/2015 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на община Венец за встъпване като трето лице помагач на ответника по насрещния иск Е. Басриев Р..

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: