Р Е Ш Е Н И Е

36

гр.Варна, 27 .03.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 27 .03.2017г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№127/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.463, ал.2, вр. чл.274 от ГПК.Образувано по по -дадена жалба от Х.П.С. чрез процесуалния му представител адв.Ж.Ж. против решение №234/25.11.2016г., постановено по в.гр.д.№541/16г. по описа на ШОС, с което е оставена без уважение жалба вх.№30409/14.10.2016г., подадена от Х.П.С. против разпределение, извършено с прото- кол от 12.09.2016г., предявено на 14.10.2016г. по изп.д.№20138760400805 по описа на ЧСИ Д.З., рег.№876, с район на действие-Окръжен съд Шумен.В жалбата се твърди, че решението е неправилно по изложените в същата съображения.Пре- тендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се извърши разпределение като се прихване от продажната цена на имота, за който жалбопо -дателят и присъединен взискател в изп.производство е обявен за купувач - 50 000лв., вземането му спрямо длъжниците А. И. С. и Н. Ш. И. в общ размер от 26 535, 29лв. и се приеме, че следва да бъде внесена разликата в размер на 23 464, 71лв.

Въззиваемата страна „Уникредит Булбанк”АД в депозирания в срока по чл.276, ал.1 от ГПК отговор поддържа становище за неоснователност на жалбата и моли обжалваното решение да бъде потвърдено.

Въззиваемите А. И. С., Н. Ш. И. ***, редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Подадена е жалба вх.№30409/14.10.2016г. от Х.П.С. против извършено по изп.д.№20138760400805 по описа на ЧСИ Д. З., рег. №876 и район на действие ОС-Шумен, разпределение, обективирано в протокол от 12.09.2016г., предявен на 14.10.2016г. Твърди се, че същото не е незаконосъобраз - но, т.к. ЧСИ не е съобразил обстоятелството, че жалбоподателят, обявен за купу - вач на публичната продан, е присъединен взискател с вземане в размер на 26 535, 29лв., като е задължен да внесе пълния размер на продажната цена в размер на 50 000лв.Претендира се да бъде отменено и да бъде извършено ново разпределе - ние от съда при което се приеме, че жалбоподателят следва да внесе само разликата в размер на 23 464, 71лв.           

Първоначалният взискател „Уникредит Булбанк”АД в депозираното писмено въз- ражение поддържа становище за неоснователност на жалбата.

Длъжниците А. И. С., Н. Ш. И. ***, редовно уведомени, не са изразили становище по жалбата.

ЧСИ е изложил мотиви по обжалваното действие.

Изпълнителното производство е образувано на 19.09.2013г. по молба на „Уни -кредит Булбанк”АД против А. И. С., Н. Ш. И. *** въз основа на изп.лист от 13.06.2013г., издаден по ч.гр.д.№618/13г. по описа на ШРС, с който същите са осъдени да й заплатят солидарно посочените в листа суми.Присъединен взискател по право в така образуваното изпълнително производство е държавата на осн. чл.458 от ГПК за дължимите й от длъжниците публични вземания съгласно издадените удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК. Присъединени са взискатели по чл.459 от ГПК с допуснати обезпечения-възбрани върху имуществото, върху което е насочено принудителното изпълнение.Присъе -динени са и взискатели по реда на 456, ал.1 от ГПК, един от които Х.П.С. за вземанията му против А. И. С. и Н. Ш. И., за които са издадени изп.листи съответно на 28.02.2014г. по ч.гр.д.№569/14г. и на 04. 03.2014г. по ч.гр.д.№570/14г., двете по описа на ШРС.

Принудителното изпълнение е насочено от първоначалния взискател и към нед -вижим имот с идентификатор 83510.660.312.1.1, притежаван от длъжниците А. И. С. и Н. Ш. И., върху който по искане на ЧСИ е наложена възбрана на 20.09.2013г.Имотът е ипотекиран от А. И. С. и Н. Ш. И. с н.а.№34/08г., за обезпечение вземането на банката, за което впоследствие е издаден горецитираният изп.лист от 13.06.2013г.

ПДИ до длъжниците са връчени на 24.09.2013г.Имотът е описан на 10.10.2013г.В периода 2013г.-2016г. са проведени няколко продани, обявени за нестанали.Насро- чена е и проведена публична продан за периода 07.08.2016г.-07.09.2016г. с начална тръжна цена 45 000лв.С протокол от 08.09.2016г. за обявяване на постъпилите над- давателни предложения и купувач ЧСИ е обявил за купувач на недвижимия имот присъединеният взискател Х.П.С. за предложената от него цена от 50 000 лв.

Изготвен е разпределителен протокол на 12.09.2016г.,  предявен на 14.10.2016г., при надлежно уведомяване на страните.Жалба против разпределението е подал Х.С. в срока по чл.462, ал.2 от ГПК.

В протокола от 12.09.2016г. ЧСИ, след като е посочил размера на дължимото на всеки от взискателите вземане/конкретно за „Уникредит Булбанк”АД 271 965, 41 лв., а за Х.С. общо 26 535, 29 лв./ е извършил разпределение на сумата от 50 000 лв., като е разпоредил Х.С. да внесе по специалната сметка на ЧСИ общо сумата от 50 000лв., от която: 1/ сумите от 54, 74лв., 2 120, 17лв. и 292лв. по сметка на ЧСИ, от които първите две представляващи такси по т.26 от ТТРЗЧСИ, а третата обикновени такси и разноски по ТТРЗЧСИ/за изготвяне и предявяване на разпреде- ление и заличаване на възбрани/; 2/ сумата от 456, 17лв. за заплащане на дължи- мия за имота данък недвижими имоти на Община Шумен; 3/ сумата от 47 076, 92лв. за изплащане на привилегированото вземане на „Уникредит Булбанк”АД.

За вземанията си по ч.гр.д.№569/14г. и по ч.гр.д.№570/14г., двете по описа на ШРС, жалбоподателят е хирографарен кредитор.В изпълнителното производство първоначалният взискател има за вземанията си привилегия по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД/за сторените в изп.производство разноски за конкретния изпълнителен способ от който се разпределя сумата/ и по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД/за вземането си по изп.лист от 13.06.2013г./, а община Шумен по чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД за дължимия данък за недвижимия имот.Сумата от 50 000лв. е недостатъчна за удовлетворяване на кредиторите с привилегировани вземания.Предвид горното и не остава сума, която жалбоподателят, хирографарен кредитор, да може да прихване по реда на чл.461 от ГПК със своето вземане, т.к. такава в настоящия случай не му се следва по съразмерност.С оглед горното и законосъобразно с обжалваното разпределение е прието, че обявеният за купувач присъединен взискател Х.С. следва да внесе цялата сума от 50 000лв./без приспадане на неговото вземане/, от която впоследствие следва да се удовлетворят с посочените суми кредиторите с вземания с привилегии по чл.136, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗЗД. 

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба е неоснова -телна, предвид което обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №234/25.11.2016г., постановено по в.гр.д.№541/16г. по описа на ШОС.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: