О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

175/29.03.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 09. 03.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№127/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Я.И.С. чрез процесуалния й представител адв.Е.В. против разпореждане №131/02.02.2018г., постановено по в.гр.д.№202/17г. по описа на ДОС, гр.о./в диспозитива на разпореждането е допусната поправка на очевидна фактическа грешка с влязло в сила разпореждане №149/08.02.2018г./, с което е върната  на осн. чл.286, ал.1, т.2 от ГПК подадената от Я.И.С. касаци -онна жалба вх.№7225/09.11.2017г. против решение №234/11.10.2017г., постановено по в.гр.д.№202/17г. по описа на ДОС.В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно по изложените в същата съображения. Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената касационна жалба.

Въззиваемият И.Т.С., редовно уведомен, не е депозирал отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

 Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№202/17г. по описа на ДОС е образувано по подадена от Я.И.С. въззивна жалба против решение №49/03.04.2017г., постано -вено по гр.д.№306/16г. по описа на РС-Генерал Тошево, с което е отхвърлен предя -веният от Я.И.С. против И.Т.С. иск с пр.осн. чл.227, ал.1, б.”в” от ЗЗД за отмяна на дарение на недвижими имоти, предмет на н.а.№ 158/05г., до размера на притежаваните от ищцата ид.ч.

С решение №234/11.10.2017г., постановено по в.гр.д.№202/17г. по описа на ДОС, е потвърдено решение №49/03.04.2017г., постановено по гр.д.№306/16г. по описа на РС-Генерал Тошево.

Против решението на ДОС Я.С. е депозирала в срок чрез процесуалния си представител адв.Е.В. касационна жалба вх.№7225/09.11.2017г.С вх.№7263/10. 11.2017г. е депозиран документ със заглавие „Изложение на касационни основания”. В него е посочено, че касационно обжалване следва да бъде допуснато, т.к. не е спазен материалният закон.Развити са съображенията на страната, поради които се счита, че не е спазен материалният закон при постановяване на обжалваното реше -ние, вкл. в завършващата му част е посочено, че наличността на полученото по даре- ние в патримониума на длъжника обезсмисля въпроса за неговото материално със- тояние, т.к. обстоятелството, че не разполага с парични средства не го освобождава от отговорност на осн. чл.81, ал.2 от ЗЗД съгласно ТР №1/21.10.2013г. по т.д.№1/13г. на ОСГК на ВКС.

Касационната жалба е изпратена от ДОС на ВКС на 04.01.2018г.С разпореждане №17/11.01.2018г. по преписка №197/08.01.2018г. същата е върната от ВКС на ДОС с указания до администриращия съд, че следва да се отстранят нередовностите на жалбата и на отговора.Конкретно за жалбата е посочено, че липсва изискуемото от чл.284, ал.3, т.1 от ГПК точно и мотивирано изложение на основания за допускане на касационно обжалване и такова следва да бъде представено от жалбоподателката.С разпореждане №73/19.01.2018г. ДОС е указал на Я.С., че следва в едно - седмичен срок от получаване на препис от разпореждането да представи точно и мотивирано изложение съгласно чл.284, ал.3, т.1 от ГПК на основания за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК, с препис за насрещната страна, като й е указано и, че при неизпълнение жалбата ще бъде върната.Разпореждане № 73/19.01.2018г. е връчено на Я.С. чрез процесуалния й представител адв.Е. В. на 22.01.2018г., получила лично съобщението съгласно отбелязването от длъжностното лице, извършващо призоваването.На 31.01.2018г. Я.С. чрез про- цесуалния си представител адв.Е.В. е депозирала молба, в която е посочила, че е приложила касационни основания по чл.280 от ГПК към жалбата в срок и те са, че съдът е решил делото в противоречие със задължителната практика на ВКС и с оглед тълкувателните решения и постановления.Посочила е и, че страда от постано -веното решение, т.к.са налице всички основания да се отмени дарението, което е направила на своя недостоен син, че е нарушен материалният закон, че синът й е получил няколко имота, а не полага грижи за майка си, според съда той няма задължението да й плаща издръжка, а ползва рентите от земята и получава купони, докато майка му гладува и е на ръба на оцеляването, че съдът е приел, че тя има висока пенсия, не е обсъдил какви суми дава за лекарства, ток, вода и консумативи.В заключение е посочено, че това са малка част от основанията, според които е достатъчно да се допусне касационно обжалване.        

С обжалваното разпореждане от 02.02.2018г. жалбата е върната поради неот -страняване в срок на допуснатите нередовности/прието е, че за разпореждането страната е уведомена чрез процесуалния си представител на 24.01.2018г. и молбата от 31.01.2018г. е депозирана в срок/.

Съгласно разпоредбата на чл.284, ал.3, т.1 от ГПК към касационната жалба се прилага изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК.Тези основания са посочени в трите точки на чл.280, ал.1 от ГПК.При подаване на касационната жалба страната не е представила такова изложение, а документът от 10.11.2017г. представлява изложение по чл.284, ал.1, т.3, вр. чл.281 от ГПК, различно от това по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК.Предвид горното и преписката по жалбата е изпратена от ВКС на ДОС за представяне от страната на изискуемото се от чл.284, ал.3, т.1 от ГПК изложение.При редовно уведомяване на 22.01.2018г. стра - ната е предприела изпълнение на 31.01.2018г./няма данни молбата да е подадена по пощата/, т.е. след изтичане на предвидения в закона и даден й едноседмичен преклу- зивен срок, изтичащ на 29.01.2018г., присъствен ден.С така депозирана молба от 31.01.2018г. и не са изпълнени дадените указания.Цитатът на част от нормата на чл.280, ал.1, т.1 от ГПК не съставлява изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 от ГПК, доколкото не е посочено нито в противоречие с коя задължителната практика на ВКС е постановено обжалваното решение, нито в противоречие с кои тълкувателните решения и постановления. Всичко останало изложено в молбата, подробно цитирана по-горе, съставлява изложение на основания по чл.284, ал.1, т.3 от ГПК, но не и на такива по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК.Предвид неотстраняване в срок нередовностите на касационната жалба, същата на осн. чл.286, ал.1, т.2 от ГПК подлежи на връщане.   

Предвид съвпадане крайните правни изводи на настоящата инстанция с тези на ДОС, обжалвано разпореждане следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №131/02.02.2018г., постановено по в.гр.д. №202/17г. по описа на ДОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: