О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№195

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   22.03.2019 година   в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 РОСИЦА СТАНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. №127 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Е.Х.Г. от гр.Разград срещу определение № 47/01.02.2019 год по в.ч.гр.д. № 31/2019 год на Окръжен съд Разград, с което е оставена без разглеждане частна жалба вх.№ 434/30.01.2019 год срещу определение № 5395/20.12.2018 год по гр.д. № 2391/2018 год на Районен съд Разград. Частната жалбоподателка посочва, че е обжалвала определението, с което е допуснато обезпечение на иска, предявен от П.Д.П., в лично качество, а не като законен представител на Д.П.Д. и М.П. Х., тъй като последните са навършили пълнолетие. В същото качество тя е обжалвала и определението на Окръжен съд Разград, с което жалбата й е оставена без разглеждане. За да постъпи така, жалбоподателката излага съображения от морално-етично естество, мотивирани от нежеланието да травмира децата си, макар и вече пълнолетни, предвид дългите години, в които са били водени съдебни дела срещу тях от бившия й съпруг. По изложените мотиви тя моли да бъде отменено определението на Окръжен съд Разград и делото да бъде върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия, респ. произнасяне по същество по жалбата й срещу допуснатото обезпечение на иска.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предмет на разглеждане по гр.д. № 2391/2018 год на Районен съд Разград е иск, предявен от П.Д.П. срещу Е.Х.Г., Д.П.Д. и М.П. Х. с правно осн. чл. 439 от ГПК.

Искът по чл. 439 от ГПК е установителен по своя характер и по естеството си винаги е свързан с принудителното изпълнение. Затова легитимирани страни по него са страните в изпълнителното производство. Чрез този иск длъжникът, се стреми да докаже в отношенията му със взискателя, че вземането не съществува. Следователно легитимиран да отговаря по иска е носителят на изпълняемото право, т.е. лицето, посочено в изпълнителния лист.

В случая взискатели по изпълнителното дело са децата Д.П.Д. и М.П. Х., защото именно в тяхна полза е присъдена издръжката, но не и майката, която поради непълнолетието им е била тяхна законна представителка. Това обстоятелство обаче не й придава качеството на страна в изпълнителния процес. След навършване на пълнолетие на децата, майката престава да бъде техен законен представител. Поради това, въпреки че е посочена като ответник в исковата молба, тя не е надлежна страна в процеса, който се явява недопустим по отношение на нея.

Определението, с което съдът е допуснал обезпечение на предявения иск чрез спиране на изпълнението по изп.д. № 218/1999 год по описа на ДСИ при РС Разград, не засяга правата на Е.Х.Г., а само тези на взискателите (носителите на правото на издръжка) в лицето на вече пълнолетните деца. Те не са обжалвали определението и поради това то е влязло в сила по отношение на тях. Жалбата, подадена от майката не може да санира бездействието им, защото тя вече не е техен законен представител. Процесуалните си права, гарантирани от закона, те трябва да упражняват сами. Изложените от жалбоподателката съображения от морално естество, макар и да са разбираеми от нейна гледна точка, не са достатъчни да обосноват допустимост на извършените процесуални действия от правна страна.

Поради това правилно окръжният съд е отказал да разгледа жалбата, подадена от лице без процесуална легитимация.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 47/01.02.2019 год по в.ч.гр.д. № 31/2019 год на Окръжен съд Разград, с което е оставена без разглеждане частна жалба вх.№ 434/30.01.2019 год срещу определение № 5395/20.12.2018 год по гр.д. № 2391/2018 год на Районен съд Разград.

Орределението не подлежи на касационно обжалване на осн. чл. 274 ал.2 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

                                                              2.