Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№ 71/11.5.2017г.

гр.Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

Варненският апелативен съд - гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и шести април, двехиляди и седемнадесета година, в състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

          при участието на секретаря Юлия Калчева,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 128/17 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощника на А.П.С., А.Д.Г., Р.Д.Р. и Д.Д.Р., в качеството им на наследници на Ц. С. Д. срещу решение № 1649/21.12.2016 г. по гр.д.№ 693/16 г. на Окръжен съд – Варна, с което е отхвърлен иска с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД, предявен срещу Т.Н.Г.. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за уважаване на предявения иск.

          В подаден писмен отговор и в съдебно заседание противната страна оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на решението.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Върненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявен е иск с правно основание чл.87 ал.3 от ЗЗД от Ц. С. Д., заместена в хода на процеса, по реда на чл.227 от ГПК от наследниците й А.П.С., А.Д. Г., Р.Д.Р. и Д.Д.Р., против Т.Н.Г., с цена на иска 32 292,30 лева.

Твърденията са за неизпълнение от страна на ответницита на сключения между първоначалните страни на 18.12.2015 год. алеаторен договор за прехвърляне на една втора идеална част от недвижим имот, описан в исковата молба срещу задължение за гледане и издръжка, с петитум за неговото разваляне и присъждане на разноските по делото.  

Оспорвайки иска, ответницата твърди, че е изправен длъжник по договора, но е изпаднала в обективна невъзможността да изпълни задължението си в натура, но своевременно е предложила парично изпълнение, превеждайки ежемесечно с пощенски запис на ищцата сумата от 200 лв., а на 19.02.2016 год. – и сумата от 1000 лева за нейното лечение.

Не се спори между страните, установява се от приложенвите писмени доказателства, че с н.а. № 121, том.І, рег. № 3966 дело № 108 от 18.12.2015 год. на Нотариус С. К., Вх.рег.№ 30258/18.12.2015г., акт № 132, том LXXIX, дело № 16873/2015 год. на Службата по вписвания, гр.Варна Ц. С. Д., б.ж. на гр.Варна е прехвърлила на Т.Н.Г. правото на собственост върху 1/2 идеална част от недвижим имот находящ се в гр.Варна, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.1504.38.2.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес в гр.Варна, община Варна, област Варна, ул."Александър Рачински" № 25, вх.А, ет.5, ап.24, със застроена площ 54,06кв.м„ с предназначение: жилище, ведно с прилежащото му избено помещение № 23, с площ 7,35кв.м., както и 2,2018% ид.ч. от общите части на сграда № 4, срещу поемане задължението за гледане и издръжка на ищцата до края на живота й, като й осигури храна, лекарства, грижи при болест и старост, нормален и спокоен живот, какъвто е водила досега.

С нотариална покана № 1 т.І рег. № 32/06.01.2016 год. на Нотариус С. К. *** действие РС-Варна, ответницата е поканила прехвърлителката да й предаде ключ от входната врата на апартамента, тъй като патрона на бравата е сменен и тя е обективна невъзможност да изпълнява задълженията си. По делото са представени доказателства, че поканата й е връчена лично на 07.01.2016 год.

На 13.01.2016 год. на ищцата е извършена образна диагностика, установяваща наличието на корово-атрофични промени и ангиопатични изменения в бялото мозъчно вещество. Инфртенториална арахноидна киста.

Безспорно е по делото изпращането с пощенски записи от ответницата на по 200 лева месечно  на името на ищцата - за периода от 6.01.2016 г. до 1.06.2016 г. и на сумата от 1000 лева – на 19.02.2017 г.

 Показанията на свид.Т.А. установяват, че от м.октомври-ноември 2015 г. ответницата заживяла в апартамента на ищцата, която не била в добро здравословно състояние. През месец декември и през м.януари патронът на бравата на входната вратата на апартамента бил сменен по инициатива на новоконституираната ответница А.Г..

Свид. Кр.Г. установява много добри отношения между първоначалните страни в продължение на повече от 40 години. Свидетелката – в качеството си на пълномощник на прехвърлителката при нотариалното изповядване на сделката установява, че желанието на упълномощителката било апартаментът да бъде прехвърлен по равни части на А.Г. и на ответницата Т.Г., но в деня на сделката А.Г. не се  явила. Пред свидетелката декларирала желание да придобие цялото жилище. Пълномощното за изповядване на сделката било изготвено и подписано в дома на Ц. Д. от нотариус К., в присъствието на А.Г., Т.Г. и свидетелката. След прехвърлянето на ½ от имота на ответницата на 18.12.2015 год., отношението на А.Г. към Т.Г. рязко се влошило и първата сменила патрона на бравата на входната врата на апартамента, като не допускала други хора дори да разговарят с ищцата. Ответницата се грижила за ищцата и преди прехвърлянето на имота, като й доставяла храна, осигирявала й подходяща хигиена, но след смяната на патрона нито тя, нито свидетелката, които до този момент са имали ключ от входната врата, са могли да я посещават.

Свид.П.П. установява много близки, „сестрински“ отношения между първоначалните страни, смяна на патрона от А.Г., която се държала недружелюбно със съседите, която смуна попрачила на ответницата да влезе в апартамента през м.декември 2015 г.

Правилно съдът е приел, че показанията на свидетелката Т. А. относно факта, че смяната на патрона е станало поради изчезване на документи не следва да бъдат кредитирани. Това твърдение е изолирано и не се потвърждава от останалите събрани по делото доказателства. Релевантен за спора е факта за наличието на пречка за изпълнение на задълженията на ответницата, а не причината поради която е извършена смяна на патрона.

Предвид характера на сключения между страните договор, за ответницата е възникнало задължение за гледане и издръжка на ищцата до края на живота й чрез осигуряване на храна, лекарства, грижи при болест и старост, нормален и спокоен живот, какъвто е водила досега.

Твърденията на ответницата, че трето за страните по договора лице я е поставило в обективна невъзможност да изпълнява задълженията си по договора се установяват от събраните доказателства. Доказана е и извършената от ответницата трансформация на натуралното задължение в парично по смисъла на чл.81 ал.1 от ЗЗД.

Тъй като трето лице е създало пречки на длъжника да изпълни, той не  изпада в забава / Решение № 243 от 17.07.2015 г. на ВКС по гр. д. № 6828/2014 г., IV г. о., ГК/.

Доказателствата по делото установяват, че наследодателката на ищците е била лошо здравословно състояние и трудно подвижна. /мед. документи, показанията на свидетелите и факта че пълномощното е подписано от нотариуса в нейния дом/. Това обяснява и нейната пълна зависимост и контролираност от А.Г., която – в качеството си на трето за договора лице е създала обективни пречки на ответницата да изпълни задълженията в натура чрез недопускането й до жилището на прехвърлителката. Ответницата е изпаднала в обективна невъзможност да изпълни задължението си по договора, което е довело и до връчването на Нотариалната покана № 1 т.І рег. № 32/06.01.2016 год. на Нотариус С. К. *** действие РС-Варна.

Правилни са изводите на съда, че при липса на приемане и на съдействие от страна на кредитора за изпълнение на задължението в натура, длъжникът е продължил изпълнението в пари, без да чака решение за трансформация. При невъзможност за изпълнение на задължението за издръжка и гледане в натура, то се погасява на основание чл. 81, ал. 1 ЗЗД, тъй като невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина и сключеният договор не може да бъде развален на предявеното основание.

Предявеният иск следва да бъде отхвърлен, а обжалваното решение – потвърдено, като въззивниците следва да заплатят на въззиваемата сумата от 900.00 лева – разноски пред настоящата инстанция.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

                                       Р       Е       Ш      И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1649/21.12.2016 г. по гр.д.№ 693/16 г. на Окръжен съд – Варна.

ОСЪЖДА А.П.С., А.Д.Г., Р.Д.Р. и Д.Д.Р.,***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Т.Н.Г. сумата от 900.00 лева – разноски по водене на делото пред настоящата инстанция.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

                                                                                      2.