ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№170

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   27.03.2018 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 128/2018 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от М.И.Д. *** срещу определение № 15/03.01.2018 год и срещу определение № 3037/22.11.2017 год по гр.д. № 2405/2017 год на Окръжен съд Варна.

С определение № № 3037/22.11.2017 год по гр.д. № 2405/2017 год на Окръжен съд Варна е оставена без движение исковата молба и на ищцата са дадени подробни указания за отстраняване на нередовностите й. Това определение е постановено в хода на делото и не прегражда неговото движение, поради което и не подлежи на обжалване. В тази част частната жалба е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.

С определение № 15/03.01.2018 год съдът е постановил връщане на исковата молба и прекратяване на делото. За това определение страната е уведомена лично на 16.01.2018 год, поради което подадената срещу него въззивна частна жалба е процесуално допустима. В нея се съдържат оплаквания за проявено от съда неразбиране на исканията на ищцата и несъобразяване с правото на ЕС, поради което жалбоподателката моли да бъде отстранен съдия Н.Д. от разглеждане на делото и да бъде спряно гр.д. № 2405/2017 год на ВОС до избирането на правнокомпетентен състав.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

За да се развие допустим и законосъобразен граждански процес, в началото му трябва да стои редовна искова молба. Изискванията за редовност са изчерпателно изброени в чл. 127 ал.1 от ГПК, а именно – изложение на обстоятелствата, на които се основава искът, в какво се състои искането (петитумът) и цената на иска. Това е необходимо, за да може съдът въз основа на твърдяните от ищеца факти да определи правното основание на иска и да постанови своя съдебен акт в съответствие с приложимия закон. За целта фактическите твърдения в исковата молба трябва да са ясни и конкретни, да индивидуализират в достатъчна степен претендираното от ищеца право, както и вида на търсената защита.

Настоящото производство е образувано по искова молба срещу ЧСИ Надежда Денчева с рег.№ 807 и срещу ОББ АД, формулирана като искане за обявяване нищожност на заповед за изпълнение, издадена на осн. чл. 417 от ГПК и премахване на нарушението на правото на ЕС, изразяващо се в отказ на ЧСИ Д.да предаде копие от изп.д. № 20158070401439. Самата заповед за изпълнение, чиято нищожност се твърди, не е конкретизирана, не са посочени и основанията, поради които ищцата счита, че тя е недействителна. Вместо това, в исковата молба са цитирани актове на Съда на ЕС и са изложени аргументи относно прякото приложение и приоритета на правото на ЕС по отношение на националното законодателство. Твърди се, че представените от банката документи по чл. 417 от ГПК не удостоверяват, че вземането е безспорно, а уведомителното писмо до С. С. не е доказателство, че кредитът е предсрочно изискуем. Не се сочи връзката между това лице и ищцата, както и в какво качество тя оспорва заповедта за изпълнение. В частта, касаеща иска срещу частния съдебен изпълнител се сочи, че той е следвало да провери дали заповедта за изпълнение съответства на правото на ЕС, което не било извършено. Не била връчена призовка за доброволно изпълнение.

В заключение, към съда са отправени искания „Да премахне нарушението на националните съдилища по издаване на нищожни спрямо правото на ЕС актове – заповеди, изпълнителни листи и разпореждания, да обяви нищожността на действията на ЧСИ Н. Д. съгласно правото на ЕС и ЗЗД, като изиска в цялост и оригинал изп.д. № 20158070401439, да присъди обезщетение в размер, установен от съда и съобразен с изисканото по-долу обезпечение за прилагане правото на ЕС ефективно от фиктивния кредитор ОББ АД по преценка на съда и солидарно с ЧСИ“. Наред с това са формулирани и следните особени искания: „Националният съд да има предвид искането за представяне на материално обезпечение от представящия се за кредитор ОББ АД и ЧСИ Д. в размер на 250% от брутния размер на вземането по изпълнителното дело по силата на решение (цитирано) на Съда на ЕС; Да се има предвид, че се предявява рекламация по чл. 125 ал.2 от ЗЗП поради заблуждаваща и агресивна търговска практика; Да се вземе предвид суспендиращия ефект спрямо действията по изп.д. № 56395, започнато въз основа посочената заповед и изпълнителен лист на база друго цитирано решение на Съда на ЕС, като се възстанови първоначалното положение преди незаконните действия на ЧСИ – вдигане на всички запори и връщане на конфискуваните суми с лихвите.“

Така формулираните искания са изразени общо и неясно, не почиват на точни и конкретни фактически твърдения, от които съдът да може да изведе правната квалификация на предявените искове срещу всеки от посочените ответници, както и основанието за солидарната им отговорност, не е посочена цена на исковете. С указания за отстраняване на тези недостатъци на исковата молба същата е била оставена без движение с определение № 3037/22.11.2017 год. Вместо това, с молба вх.№ 35553/15.12.2017 год ищцата е поискала отвод на състава на съда поради съмнения в некомпетентност и/или предубеденост. По това искане съдът се е произнесъл с разпореждане № 10160/15.12.2017 год, което не подлежи на обжалване.

На осн. чл. 129 ал.3 от ГПК когато не се отстранят в срок нередовностите на исковата молба, тя се връща. Поради това настоящият състав намира, че обжалваното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 15/03.01.2018 год по гр.д. № 2405/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., 12 състав, с което е върната исковата молба и производството е прекратено.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима частната жалба в частта й срещу определение № 3037/22.11.2017 год, с което исковата молба е оставена без движение.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред ВКС на РБ при наличиее на предпоставките по чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.