ОПРЕДЕЛЕНИЕ 22

гр. Варна,11.01.2018г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 13/18г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Г.Б.Д. *** против определение № 1086/22.11.17г., постановено по в.гр.д. № 219/17г. на ОС-Разград, с което е било допълнено постановеното по същото дело решение № 803/20.09.17г. в частта за разноските, като на осн. чл. 78, ал. 3 от ГПК същият е осъден да заплати на „Балджиеви-91” ООД сумата от 720 лв. за направени деловодни разноски по делото. Претендира се определението да бъде отменено като незаконосъобразно, евентуално присъденото адвокатско възнаграждение да бъде намалено като прекомерно.

В предвидения срок е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна „Балджиеви-91” ООД, гр. Севлиево чрез адв. Г. Б., с който същата е оспорена като неоснователна. Претендират се и направените за настоящото производство разноски.

При преценка допустимостта на подадената частна жалба, съдът намира следното:

Производството по гр.д. № 219/17г. на ОС-Разград е приключило с постановяването на решение № 803/20.09.17г., с което е била оставена без уважение жалбата на Г. Д. против действията на ЧСИ с рег. № 912 на КЧСИ по изп.д. № 20169120402034, изразяващи се в насочването на изпълнението срещу два недвижими имота в с. Владимировци, на осн. чл. 435, ал. 2 от ГПК. Този съдебен акт не подлежи на обжалване на осн. чл. 437, ал. 4, изр. 2 от ГПК. В чл. 248, ал. 3, изр. последно от ГПК е предвидено, че определението, с което се допълва съдебния акт в частта за разноските, е подчинено на същия ред на обжалване. Това означава, че ако актът не подлежи на обжалване, то и определението за допълването му в частта за разноските също е необжалваемо /така Определение № 186/17.06.2015 г. по т. д. № 559/2014 г. на ВКС, I т. о., Определение № 159 от 15.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1798/2017 г., III г. о., ГК /. Следователно подадената срещу определението частна жалба е процесуално недопустима като подадена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното по нея производство трябва да бъде прекратено.

Въз основа на отправеното от насрещната страна искане и на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК, частният жалбоподател следва да бъде осъден да му заплати направените по настоящото дело разноски в размер на 480 лв., представляващи заплатено адвокатско възнаграждение. Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д. № 13/18г. на ВАпС като недопустимо.

ОСЪЖДА Г.Б.Д., ЕГН ********** *** да заплати на „Балджиеви-91” ООД, гр. Севлиево, ЕИК 107059276 сумата от 480 /четиристотин и осемдесет/ лв., на осн. чл. 78, ал. 4 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в прекратителната му част може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: