ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№670

 

гр.Варна, 09.10.2014 г..

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 09 октомври 2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

        ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                         ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова в.гр.д. № 130  по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Гр.дело №130/2014 г. е образувано по въззивна жалба на „Литекс Комерс” АД, гр.София, подадена чрез адв. Г.М., против решение №309 от 29.11.2013 г., постановено по гр.д. № 494/2012 г. по описа на Шуменския окръжен съд в частта, с която са отхвърлени предявените от дружеството срещу Г.Й.Й., Д.Й.Й., С.Г.К. и Л.В.В., искове по чл.53, ал.2, изр.2 от ЗКИР и в частта с която дружеството е осъдено да заплати на Г.Й. и Д.Й. сторени по делото разноски в размер на 4000 лв.

С определение № 590 от 23.09.2014 г. на Варненския апелативен съд, спряното на осн. чл. 229, ал.1, т.4  ГПК производствто, е било възобновено и делото - насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.10.2014 г.  с призоваване на страните.  Междувременно, на 08.10.2014 г., пратената до въззиваемия Г.Й.Й. *** призовка, е върната в цялост по делото с отбелязване, че същият е починал на 22.07.2014 г. по сведения на Йордан Й., живущ на същия адрес.

При тези данни по делото, налице е хипотезата на чл. 229, ал. 1, т.2 от ГПК и съдът следва да спре производството по делото, като на осн. чл. 230, ал.2 от ГПК и да даде на ищеца – въззивник в настоящото производство  „Литекс Комерс” АД,  шестмесечен срок от получаване на съобщението, да представи по делото акт за смърт на ответника Г.Й.Й., да посочи неговите правоприемници с представяне на удостоверение за наследници на починалия и да посочи адресите на наследниците с прилагане на удостоверения за настоящ и за постоянен адрес на същите. В случай на неизпълнение на тези задължения в срока, следва прекратяване на делото.

По изложените съображения и на осн. чл. 229, ал.1, т.2 от ГПК, Апелативен съд –Варна

 

                       О   П    Р    Е    Д     Е    Л     И   :

 

СПИРА, на осн. чл. 229, ал.1, т.2 от ГПК /поради смърт на  Г.Й.Й. – ответник по делото и въззиваем в настоящото производство/ производството по в.гр.д. № 130/2014 г. по описа на Варненския апелативен съд.

ОПРЕДЕЛЯ  на осн. чл. 230, ал.2 от ГПК, на „ Литекс Комерс” АД /ищец по делото и въззивник  в настоящото производство/ шестмесечен срок от получаване на съобщението: - да представи по делото акт за смърт на ответника Г.Й.Й.; - да посочи неговите правоприемници с представяне на удостоверение за наследници на починалия; - и да посочи адресите на наследниците с прилагане на удостоверения за настоящ и за постоянен адрес на същите.

ПРЕДУПРЕЖДАВА „Литекс Комерс” АД, че в случай на неизпълнение на тези задължения в срока, следва прекратяване на делото на осн. чл. 230, ал.2 от ГПК.

Определението за спиране може да се обжалва пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: