ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

168

 

гр.Варна,26.03.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 26 март 2018 г. в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Милен Славов

         ЧЛЕНОВЕ:Петя Петрова

                           Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 130 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д. № 130/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд е по реда на чл. 274 от ГПК вр. с чл. 435 ГПК и е образувано по частна жалба на С.Н.Т. с вх. № 243 от 04.01.2018 г., уточнена с молби вх. № 2560/25.01.2018 г. и вх.№ 6278/26.02.2018 г., против решение №1887/14.12.2017 г., постановено по в.гр.д. № 2603/2017 г., с което е оставена без уважение жалбата й вх. № 25286/12.09.2016г. срещу действията на съдебния изпълнител по изпълнително дело № 20147110400151 по описа на Д. П. Я. – ЧСИ, рег.№ 711, КЧСИ във връзка с получено съобщение за изготвено постановление за възлагане на  недвижим имот от 24.07.2017 г. в частта по  чл. 435, ал. 3  от ГПК, а в частта по чл. 435, ал. 2 т. 2  от ГПК същата жалба на С.Н.Т. е оставена без разглеждане и е прекратено производството по нея.

Въпреки непрецизната формулировка в настоящата жалба (включително и след направените уточнения във връзка с указанията на съда) става ясно, че жалбподателката се позовава  на неправилност на обжалваното решение и претендира отмяната му с уважаване на жалбата й пред окръжния съд срещу действията на съдебния изпълнител.

Взискателят „Уникредит Булбанк“ АД, чрез адв.М.Ж., е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбата по съображения за недопустимостта, евентуално за неоснователността й, като е молил за оставянето й без разглеждане, евентуално – без уважение.

Купувачът на публичната продан С.К. е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбата по съображения за недопустимостта, евентуално за неоснователността й, като е молил за оставянето й без разглеждане, евентуално - без уважение.

Настоящата жалбоподателка има качеството на длъжник по изпълнително дело № 20147110400151 по описа на ЧСИ Д. Я., образувано по молба на взискателя   „Уникредит Булбанк“ АД за събиране на парично задължение. Изпълнението е насочено срещу ипотекиран в полза на взискателя недвижими имот на длъжника, като след проведена публична продан имотът е възложен с постановлението за възлагане от 24.07.2017 г. – на купувача С.К..

 

С обжалваното решение, окръжният съд е приел, че е сезиран с жалбата на С.Н.Т. против постановлението за възлагане на недвижимия имот от 24.07.2017г. на ЧСИ Д. Я.  по изпълнително дело № 20147110400151 по описа на същия съдебен изпълнител по наведени в същата оплаквания, че изпълнението е насочено върху имущество, което длъжникът смята за несеквестируемо, като единствено такова - чл. 435 ал.2 т.2, както и че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно -основание за обжалване  действие на съдебния изпълнител съгласно  - чл.435  ал.3 ГПК.

Окръжният съд е приел жалбата за допустима в частта срещу постановлението за възлагане на недвижимия имот от 24.07.2017г. на ЧСИ Д. Я.  по изпълнително дело № 20147110400151 по описа на същия съдебен изпълнител по наведените оплаквания, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно заради занижената оценка на имота, на осн. чл. 435, ал.3 от ГПК, разгледал е тази жалба и се е произнесъл по същество, оставяйки я без уважение. Срещу тази част от постановеното от окръжния съд решение не е предвиден инстанционен контрол пред апелативния съд, какъвто е предвиден по изключение изрично за решението на окръжния съд по разпределението съгласно чл. 463, ал.2 от ГПК. Извод за обжалвемостта на акта пред апелативния съд не се налага и от разпоредбата на чл. 274, ал.2 от ГПК, доколкото в случая окръжният съд е действал като въззивна инстанция потвърждавайки разпореждането на съдебния изпълнител. По изложените съображения, настоящата частна жалба в частта, насочена срещу решението на окръжния съд, с което е оставена без уважение жалбата на С.Н.Т. против постановлението за възлагане на недвижимия имот от 24.07.2017г. на ЧСИ Д.Я.по изпълнително дело № 20147110400151 по описа на същия съдебен изпълнител по наведени в същата оплаквания, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно на осн. чл.435  ал.3 ГПК е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане с прекратяване на производството по настоящото дело в тази част.

В останалата част, с която се обжалва решението на окръжния съд за прекратяване на производството по жалбата на С.Н.Т., настоящото производство е допустимо.

В жалбата си пред окръжния съд, настоящата жалбоподателка е навела твърдения, че изпълнението по изпълнителното дело е било насочено срещу единственото й жилище, в което живее с непълнолетната си дъщеря, като на 05.09.2017 г. е получила съобщение за изготвеното постановление за възлагане на същия имот и възразява срещу него.

Съгласно чл. 435, ал.2, т.2 от ГПК, длъжникът може да обжалва насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо. Според чл. 436, ал.1 от ГТК, жалбата се подава в едноседмичен срок от извършване на действието, ако страната е присъствала при извършването му или ако е била  призована, а в останалите случаи – от деня на съобщението. Срокът за обжалване при насочване на изпълнението върху вещ започва да тече от връчването на съобщението за насрочване на проданта. Пропускането на този срок обаче не осуетява правото на длъжника да иска от съдебния изпълнител да прекрати започналата продан преди издаването на постановление за възлагане (съдебният изпълнител не може да оттегли това постановление) или да му върне получената от публичната продан сума преди тя да е получена от кредитора, тъй като съдебният изпълнител може да предпочете да обезщети вредите на участвалите наддавачи в публичната продан, вместо да продължи да уврежда длъжника. Длъжникът може също да обжалва разпределението на основание несеквестируемостта. Пропускането на срока осуетява само отменяването на публичната продан като изпълнително действие  (отделното й обжалване е недопустимо и съответно отменяването й невъзможно). Длъжникът не може да обжалва и постановелението за възлагане поради несеквестируемост на продадената вещ.  (В този смисъл са задължителните постановки в т.2 от ТР №2/2013г. от 26.06.2015г. на ВКС).

В случая, в тази част, основаната на несеквестируемостта на имота  жалба на С.Н.Т. пред окръжния съд е била недопустима, доколкото е била подадена извън едноседмичния срок за обжалване на насочването на изпълнението върху имота  до момента на възлагането му на купувача. Това е така, тъй като жалбата е била подадена на 11.09.2017 г., а съобщението за последната публична продан е било връчено на жалбоподателката на 13.06.2017 г. (т.е. след изтичане на едноседмичния срок за обжалване на действието), като освен това към датата на подаване на жалбата е било постановено и постановление за възлагане на имота, което не може да се обжалва по съображения за несеквестируемостта на възложения имот. В този смисъл, като недопустимо в тази част, производството по жалбата на С.Н.Т. е подлежало на прекратяване от окръжния съд. До този извод е достигнал и окръжния съд в обжалваната част от решението, поради което то следва да бъде потвърдено в тази част.

Водим от горното, Варненският апелативен съд.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  частната жалба на С.Н.Т. с вх. № 243 от 04.01.2018 г., уточнена с молби вх. № 2560/25.01.2018 г. и вх.№ 6278/26.02.2018 г., против решение №1887/14.12.2017 г., постановено по в.гр.д. № 2603/2017 г.,  В ЧАСТТА, с която е оставена без уважение жалбата й вх. № 25286/12.09.2016г. срещу действията на съдебния изпълнител по изпълнително дело № 20147110400151 по описа на Д. П. Я. – ЧСИ, рег.№ 711, КЧСИ  във връзка с получено съобщение за изготвено постановление за възлагане на  недвижим имот от 24.07.2017 г. в частта по  чл. 435, ал. 3  от ГПК и ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело в тази част.

ПОТВЪРЖДАВА решение №1887/14.12.2017 г., постановено по в.гр.д. № 2603/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане жалбата на С.Н.Т. с вх. № 25286/12.09.2016г. против действията на съдебен изпълнител  Д. П. Я.– ЧСИ, рег.№ 711, КЧСИ  по изпълнително дело № 20147110400151 във връзка с получено съобщение за изготвено постановление за възлагане на  недвижим имот от 24.07.2017 г. с оплаквания за насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо - по чл.  435, ал. 2 т. 2  от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва само в прекратителната му част, с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от получаване на съобщението.                          

В останалата му част определението не може да се обжалва.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: