РЕШЕНИЕ

 

127

 

гр.Варна, 12.07.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение на двадесет и шести юни, две хиляди и тринадесета година в открито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                     ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 

Секретар Ю.К.                      

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова В.гр. дело № 131/13 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от Министъра на финансите, в качеството му на представляващ Държавата срещу решението на Окръжен съд-Добрич от 4.01.2013 г. по гр.д.№ 722/10 г., с което е осъдена – в качеството й на правоприемник по силата на чл.11 от ЗН – да заплати на Г.К.Г. и С.Ж.С. сумата от 13250 евро, представляваща платена цена по договор за покупко-продажба на недвижим имот, от който са съдебно отстранени, на основание чл.189 от ЗЗД. Оплакванията са за недопустимост поради липса на пасивна легитимация, евентуално – за неправилност поради нарушение на закона, с молба за обезсилване, респ. отмяна на решението и за отхвърляне на предявения иск.

Становище от противната страна не е изразено.

Подадена е частна жалба от Г.К.Г. и от С.Ж.С. срещу същото решение в частта му за разноските с твърдения за недопустимост, респ.неправилност, с молба за отмяна и за отхвърляне на искането за присъждането им, направено от Д.П.Д. и от М.П.Н..

В подаден писмен отговор процесуалният представител на последните изразява становище за допустимост и правилност на решението в частта му за разноските.

Въззивната и частната жалби са подадени в срок и от надлежни страни и са процесуално допустими.

След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявени са кумулативно субективно съединени искове от Г.К.Г. и от С.Ж.С. срещу Т. И. П., Д.П.Д. и М.П.Н., в качеството им на наследници на Р. И. П. за заплащане на  цената на недвижим имот, от който са съдебно отстранени, на основание чл.189 от ЗЗД.

С определение от 1.08.2011 г. производството по отношение на първия ответник е прекратено поради отказ от иска.

С отговора на исковата молба ответниците Д.П.Д. и М.П.Н. са приложили доказателство за извършен отказ от наследството на Р. И. П. С определение от 30.10.2012 г. производството по отношение на тях е прекратено поради отказ от иска.

С определение от 27.03.2012 г. по искане на ищците, на основание чл.11 от ЗН като ответник в процеса е конституирана Държавата, представлявана от Министъра на  финансите.

Не се спори между страните, установява се от приложените писмени доказателства, че на 2.03.2006 г. с нот.акт № 78, том І, рег.№ 1570, н.д.№ 71/06 г. на нотариус № 11 с район на действие Районен съд-Варна, Т.И.П. и Р.И.П., в качеството им на продавачи са прехвърлили на Г.К.Г. и на С.Ж.С., в качеството им на купувачи недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Петър Райчев” № **, подробно описан в акта за собственост.

На 26.10.2006 г. страните по договора са сключили спогодба с нотариална заверка на подписите, по силата на която са се задължили при евентуално съдебно отстранение на купувачите, да им заплатят общо сумата от 26500 евро.

С решение по гр.д.№ 844/07 г. на ВРС, при участието на трето лице – помагач Т. И. П., купувачите по договора са осъдени да предадат владението на имота на В. С. Т., на основание чл.108 от ЗС.

На 30.07.2009 г. е починала Р. И.П. и е оставила наследници Д.П.Д. и М.П.Н..

Първоначалните ответници по делото са се отказали от наследството на Р.П. – удостоверения №№ 11903/21.10.2009 г.; 14980/14.12.2009 г.; 23415/16.11.2012 г.

Съгласно разпоредбата на чл.189, ал.1, изр.1 от ЗЗД, ако продадената вещ принадлежи изцяло на трето лице, купувачът може да развали продажбата по реда на чл.87 от ЗЗД. Като такова разваляне следва да се приеме настоящата искова молба, с която се претендират последиците на чл.189, ал.1 от ЗЗД. Следователно, продавачите дължат връщане на купувачите цената по договора и уговореното обезщетение за вреди.

При наличието на доказателства за извършен отказ от наследството на продавачката по договора Р. П. на тримата нейни наследници по закон – две деца и брат, правилно първоинстанционният съд е приложил разпоредбата на  чл.11 от ЗН. След като Държавата приема наследството на лице, което не е оставило наследници, явявайки се правоприемник и на неговите задължения, тя е легитимирана да отговаря по иска по чл.189 от ЗЗД.

С оглед на постигнатото в спогодбата съгласие, Държавата следва да бъде осъдена да заплати на ищците сумата от 13250 евро. Предявеният иск е доказан и следва да бъде уважен, а обжалваното решение – потвърдено.

По частната жалба срещу решението в частта му за разноските. Неоснователно е твърдението, че разноски не следва да се присъждат, тъй като молителите не са страна в процеса. Те са притежавали това качество до извършването на  отказ от иска. Липсата на списък на разноските няма за последица тяхното неприсъждане.

Видно е от доказателствата по делото, че Д.П.Д. и М.П.Н. са се отказали от наследството на общия им наследодател преди предявяването на иска – с поведението си те не са станали причина за това. С молба от 4.10.2012 г. преди отказа от иска, е направено искане за присъждането на разноските, което е сторено в размер, съобразен с Наредба № 1.

Следователно, решението в частта му относно разноските следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                             Р       Е       Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решението на Окръжен съд-Добрич от4.01.2013 г. по гр.д.№ 722/10 г.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

 

                                                                             2.